ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 № 197

 

гр. Троян, 05.04.2017 год.

 

Троянски районен съд,  втори състав,   в закрито  заседание на  05.04.2017 год. (пети април, две хиляди и седемнадесета ) година в състав:

Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

при секретаря Емилия Петрова, като разгледа докладваното от съдията Иванова гр.д. № 149 по описа на ТРС за 2017 год., за да се произнесе - съобрази:

 

Производство с правно основание чл.232  от ГПК .

 

Постъпила е молба от  И.Ц.Й. ***, М.Ц.М. *** и М.Н.В. ***, чрез адвокат Д.Ч., ищци по гр.д.№149/2017г. по описа на ТРС, с която оттеглят предявения иск и молят делото да бъде прекратено.

Съдът намира подадената молба с вх.№2478/04.04.2017г. от ищците за основателна, тъй като е налице  хипотезата на чл.232 от ГПК – оттегляне на предявения от ищците срещу ответниците иск с  правно основание чл.124 ал.1 и чл.537 ал.2 от ГПК.

 С оглед на изложеното настоящата инстанция счита, че съдебното производство по гр.дело №149/2017г. по описа на ТРС следва да бъде прекратено.

Водим от горното, съдът

 

                           О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело №149/2017г. по описа на Троянски районен съд на основание чл.232 от ГПК, поради оттегляне на  иска с  правно основание чл.124 ал.1 и чл.537 ал.2 от ГПК, за което страните да бъдат уведомени.

Определението може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд с частна жалба, в едноседмичен  срок от съобщението на страните.

 

                                                                Районен съдия: