РЕШЕНИЕ

гр. Троян, 04.05.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, втори състав, в публичното заседание на четвърти април две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Светла Иванова

при секретаря Е.П. и в присъствието на прокурора……….. като разгледа докладваното от съдията -  Иванова гр. дело № 167 по описа на ТРС за 2017 год., за да се произнесе - съобрази:

Производството е по реда на чл. 30 от ЗЗДт.

         Постъпило е искане от Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Троян за прекратяване на наставянето на детето А.С.А., родена на ***г. в ЦНСТДМ – с. Дълбок Дол, общ. Троян, настанена по съдебен ред с решение № 108 от 30.04.2014 г. на РС – Троян по гр. д. № 183/2014 г. В молбата се твърди, че майката на детето Й.У. има желание и възможност да се грижи за непълнолетната си дъщеря Д. и да я отглежда в семейството си.

В с. з. за молителя се явява Д.М. – Директор ДСП – Троян и моли съда да уважи искането, като детето се реинтегрира в семейната си среда.

За ЦНСТДМ – с. Дълбок дол се явява соц. работник Ю.П..

Родителите на детето – Й.У. и С.А. са редовно призовани, в с.з. се явява Й.У..

 Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Видно от представените по делото удостоверение за раждане, издадено въз основа на акт за раждане № 131/02.07.2010г. на Община Троян, детето А.С.А. е родена на ***г., ЕГН **********, от майка Й.Л.У. и баща С.К.А..

По делото е представен социален доклад на ДСП – Троян, от който се установява, че  с решение № 108 от 30.04.2014 г. на РС – Троян по гр. д. № 183/2014 г.  А. е настанена в ЦНСТДМ – с. Дълбок дол, поради неглижирано отношение от страна на майката при отглеждането й.

С молба от 21.01.2015 г. майката Й.У. е изразила желание пред ДСП – Троян, четирите й деца – А., К., А. и Д. да бъдат реинтегрирани в семейството й. Видно от представените доказателства, У. е посещавала ОПЦ за повишаване на родителския си капацитет. Към момента разполага с жилище, доходи и подкрепяща среда. Не са налице рискови фактори, които да застрашават живота и развитите на детето.

Предвид на тези факти съда приема, че обстоятелствата, при които детето е настанено в ЦНСТДМ – с. Дълбок дол са променени. Майката на детето е работила със соц. работници по програма и е изпълнила заложените марки в плана за действие по реинтегриране на детето в семейството си.

При тези данни съда намира, че в най-добрия интерес на непълнолетното дете е то да бъде реинтегрирано в семейството на своята рождена майка.

При така установената фактическа обстановка съдът намира, че искането е основателно и следва да бъде уважено. Налице са предпоставките на чл. 30 ал. 2, във вр. чл. 29 т. 6 и т. 9 от ЗЗДт. и следва да бъде прекратено настаняването на непълнолетното дете в ЦНСТДМ – с. Дълбок дол с оглед реинтеграцията на детето в семейството на неговата майка Й.У..

На основание чл. 28, ал. 3 от ЗЗДт съдът следва да постанови  незабавно изпълнение на решението.

Воден от гореизложеното, съдът

 

                                             Р   Е   Ш   И :

 

         ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето А.С.А., родена на ***г., ЕГН ********** от майка Й.Л.У., ЕГН **********, адрес: *** и баща С.К.А., ЕГН ********** с настоящ адрес ***, настанена по съдебен ред с решение № 108 от 30.04.2014 г. на РС – Троян по гр. д. № 183/2014 г. в ЦНСТДМ – с. Дълбок дол с оглед реинтеграцията на детето в семейството на рождената майка Й.Л.У..

         ДОПУСКА незабавно изпълнение на решението.

Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Ловешки окръжен съд в седемдневен срок от съобщението до страните и  прокуратурата, че е обявено.

 

                                                                                               Районен съдия: