Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е                  

 

 от   13.07.2017 година,  град Троян

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ТРОЯНСКИЯ РАЙОНЕН СЪД, втори състав, в проведеното на 13.06.2017г. /тринадесети юни две хиляди и седемнадесета/ година  публично заседание  в   следния състав:

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

Секретар Емилия Петрова, като разгледа докладваното от съдията  Иванова гражданско  дело № 233  по описа за 2017 година, за да се произнесе, съобрази:

 

 

 

Производството е по чл. 318 и сл. ГПК, предявени са иск с правно основание чл. 49, ал. 1 от СК и искане за възстановяване на предбрачното фамилно име.

…………………

Мотивиран  от  така  изложените съображения, Троянски  районен  съд:

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между  А.М.Х., ЕГН ********** и П.Д. Б., ЕГН **********, сключен на 21.06.2014г., за което обстоятелство е съставен Акт за граждански брак № 0035 от 21.06.2014г.,от длъжностното лице по гражданско състояние при Община Троян, обл.Ловеч, чрез развод ПОРАДИ ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЙСТВО НА БРАКА, на осн. чл. 49, ал.1 СК.

ОБЯВЯВА брачна вина на ДВАМАТА СЪПРУЗИ.

ПОСТАНОВЯВА след развода жената да носи предбрачното си фамилно име – Б..

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на роденото от брака дете Р.А.Х., ЕГН ********** НА МАЙКАТА П.Д.Б., ЕГН **********.

ОПРЕДЕЛЯ МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на роденото от брака дете Р.А.Х., ЕГН ********** при майката  П.Д.Б., ЕГН **********,  което в момента е на адрес: ***, като при промяна на адреса, П.Д.Б., ЕГН **********, своевременно да уведоми А.М.Х., ЕГН **********.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на бащата А.М.Х., ЕГН ********** с малолетната си дъщеря Р.А.Х., ЕГН **********, като му дава възможност да я вижда и взима всяка първа и трета събота от месеца, от 09,00 ч.  с преспиване до 17 ч. на следващия ден; един месец през лятото, който да не съвпада с периода на платен годишен отпуск на майката; половината от пролетната и половината от зимната ваканция на детето, по три дни на Коледните празници на всяка нечетна година и три дни на Новогодишните празници на всяка четна година и два дни по време на Великденските празници с преспиване, както и деня след рождения ден на детето, като го взема и връща в дома на майката.

ОСЪЖДА А.М.Х., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАЩА в полза на детето Р.А.Х., ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител П.Д.Б., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 150.00 / сто и петдесет/  лева, считано от датата на депозиране на исковата молба – 16.03.2017г., до настъпване на законно основание за нейното изменяване или прекратяване,  ведно със законната лихва за всяка закъсняла вноска, до окончателното плащане, на основание чл. 143, ал. 1 и ал. 2 от СК.

Осъжда А.М.Х., ЕГН ********** с адрес *** да заплати по сметка на Троянски районен съд, сумата от 20 /двадесет / лева, представляваща половината от окончателно определената държавна такса по иска за развод в общ размер от 40.00 /четиридесет/ лева, на осн. на  чл.6 от Тарифа  за  държавните  такси, които  се  събират  от  съдилищата  по  ГПК,  сумата 216.00 /двеста и шестнадесет/  лева държавна такса по иска за издръжка, на осн. на  чл.6 и чл.7 от Тарифа  за  държавните  такси, които  се  събират  от  съдилищата  по  ГПК,  15-петнадесет лева държавна такса по иска за промяна на име, на осн. чл. 5 от Тарифа  за  държавните  такси, които  се  събират  от  съдилищата  по  ГПК, както и сумата от 5 /пет/ лева за служебно издаване на изпълнителен лист.

Осъжда П.Д.Б., ЕГН **********,  с адрес ***, да заплати по сметка на Троянски районен съд, сумата от 20 /двадесет / лева, представляваща половината от окончателно определената държавна такса по иска за развод в общ размер от 40.00 /четиридесет/ лева, на осн. на  чл.6 от Тарифа  за  държавните  такси, които  се  събират  от  съдилищата  по  ГПК.

Решението подлежи на обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Препис от настоящото решение да се връчи на страните по делото, заедно със съобщението за постановяването му на основание чл. 7, ал. 2 ГПК.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: