Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

               от   14.02.2017 година,  град Троян

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ТРОЯНСКИЯ РАЙОНЕН СЪД, втори състав, в проведеното на  09.02.2017г. / девети февруари две хиляди и седемнадесета/ година  публично заседание  в   следния състав:

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

Секретар Е.П., като разгледа докладваното от съдията  Иванова гражданско  дело № 26/2017 година по описа на съда, за да се произнесе, съобрази:

 

Производството е с правно основание чл.50 от СК.

      

ПРЕКРАТЯВА  гражданския брак  сключен на 07.09.1996г. в гр.Ч., обл.Ловеч, за което е съставен акт за граждански брак №58/07.09.1996година между Р.Ц.Г., ЕГН **********,*** и И.С.Г., ЕГН **********,***, поради възникнало сериозно и непоколебимо взаимно съгласие, на основание чл.50 от СК.

УТВЪРЖДАВА  постигнатото между  Р.Ц.Г., ЕГН **********,*** и И.С.Г., ЕГН **********,*** СПОРАЗУМЕНИЕ   на основание чл.51 от СК :

1./Родителски права, лични отношения и издръжка – страните нямат непълнолетни деца или пълнолетни такива, на които да се дължи издръжка.

2./Съпрузите нямат претенции един към друг за  лична издръжка и след развода   не си дължат издръжка.

3./Семейното жилище, находящо се в гр.Т.*** за в бъдеще ще се ползва от молителя И.С.Г..

4/След развода жената ще носи предбрачната  си фамилия   Ц..

            6./Всички разноски по настоящия бракоразводен процес ще останат за страните така както са направени, като окончателната държавна такса в размер на 40.00 /четиридесет/ лева,  ще бъде заплатена от  молителите по равно.

            ОСЪЖДА  Р.Ц.Г., ЕГН **********,***, да  заплати  на държавата, по бюджета на Съдебната власт , по сметка на Районен съд –гр.Троян  сумата от 20.00- двадесет лева, представляваща половината от окончателно определената ДТ в размер на 40.00 /четиридесет/ лева.

ОСЪЖДА  И.С.Г., ЕГН **********,***, да  заплати  на държавата, по бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд –гр.Троян  сумата от 20.00- двадесет лева, представляваща половината от окончателно определената ДТ в размер на 40.00 /четиридесет/ лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване .

            След влизане на решението в сила, препис от същото да се изпрати служебно на Община гр.Ч., обл.Ловеч.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :