РЕШЕНИЕ

 

 

 

гр. Троян,  22.05.2017 година.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

          Троянски районен съд, втори  състав, в публичното заседание на двадесет и шести  април две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

Председател: Светла Иванова

 

при секретаря Е. П. и в присъствието на прокурора ……………, като разгледа докладваното от съдията -  Иванова гр. дело № 265  по описа на ТРС за 2017 год., за да се произнесе - съобрази:

 

           Производство с правно основание чл.28, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.4, ал.1, т.4 от Закона за закрила на детето /ЗЗДет./

 

 Постъпила е молба от Дирекция “Социално подпомагане”  гр.Троян за постановяване мярка за закрила спрямо малолетния Г.Т.К., ЕГН **********, като се прави искане да бъде  постановено решение, с което детето да бъде настанено в приемното семейство на  П. и П. С.с постоянен и настоящ адрес ***.

В молбата се твърди, че детето Г.  е с майка Т.Й.К. и баща-неизвестен. От самото раждане майката не желаела да полага грижи за новороденото, с оглед на което спрямо него била предприета спешна мярка за закрила, като със Заповед № ЗД/Д-РВ-М-006/ 02.03.2017г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Марица то било настанено временно в приемното семейство на П. и П. С.с постоянен и настоящ адрес ***.  Твърди се в молбата, че детето е в риск от изоставяне, че е родено на ***г. в АГО „Весела” гр.Пловдив от седма нежелана  и непроследявана от майката бременност.  На 02.03.2017г. майката е попълнила декларация, че не желае и няма възможност да полага грижи за малолетния Г., тъй като има още пет деца. Изявила е желание детето да бъде настанено в приемно семейство.

Твърди се, че не са установени близки и роднини, които да имат възможност и желание да отглеждат детето в семейна среда. 

 Въз основа на изложеното, Дирекция “Социално подпомагане”  гр.Троян моли да бъде постановена мярка за закрила спрямо малолетното дете, като същото бъде настанено в приемното семейство на П. и П. С.с постоянен и настоящ адрес ***.

В съдебно заседание, Дирекция „Социално подпомагане” гр.Троян се представлява от Директора Д.М., която поддържа молбата и моли да бъде уважена.  

 Т.Й.К. / родител/   - редовно призована по реда на чл.47, ал.1 от ГПК, не се явява, не се представлява от процесуален представител, не е взела становище по молбата.

           Районна прокуратура гр.Троян, редовно призована, не изпраща представител. Не е взела становище по молбата.

 Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства и като съобрази становището на страните, приема за установено следното:

 От удостоверение за настоящ адрес № 95/06.03.2017г., издадено от Община Троян е видно, че настоящият адрес на Г.Т.К.  е в гр.Т.***, поради което и съгласно разпоредбата на чл.28, ал.1 от ЗЗДет., Районен съд гр.Троян е компетентен да се произнесе по молбата на Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Троян.

От удостоверението за раждане, издадено от Община Пловдив се установява, че детето Г.Т.К. е с майка Т.Й.К. и баща-неизвестен.

Представена е Заповед № ЗД/Д-РВ-М-006/ 02.03.2017г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Марица, от която се установява, че детето  е било настанено по административен ред в приемното семейство на П. и П. С.с постоянен и настоящ адрес ***, до произнасяне на съда.

Представена е Заповед № 11-РДПС-0008/07.02.2017г. на Директор на РДСП-Ловеч, от която се установява, че П. и П. С.са вписани в Регистъра на утвърдени приемни семейства, като приемно семейство, подходящо за едно дете от 0 до 3 години.

От приложения към делото социален доклад на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Троян се установява, че майката  на  Г. на 02.03.2017г. е попълнила декларация, че не желае и няма възможност да полага грижи за малолетния Г., тъй като има още пет деца. Изявила е желание детето да бъде настанено в приемно семейство.

При тази фактическа обстановка, съдът намира молбата на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Троян за постановяване на мярка за закрила настаняване на Г.Т.К., ЕГН **********, в приемното семейство на П. и П. С.с постоянен и настоящ адрес *** за основателна.

Производството е по реда на  чл.28, ал.1, вр. чл.26, ал.1 , вр. чл.4, ал.1, т.5 от ЗЗДетето, което се развива като спорна съдебна администрация на гражданските правоотношения, свързани с гарантиране основните права на детето. Целта е да се осигури неговото нормално физическо, психическо, нравствено, културно и социално развитие, което се инициира по искане на лицата по чл.26, ал.2 от ЗЗДет. То има за цел да се даде целесъобразна уредба на свързаните с правата на детето отношения, които могат да се преуреждат при наличие на промяна на обстоятелствата. Касае се за искане  за постановяване на мярка  по чл.4, т.4 от ЗЗДет.,   с цел да се гарантира най-добрият интерес на детето.

Според чл.25, т.2 от ЗЗДет., може да бъде настанено извън семейството дете, чийто родители без основателна причина трайно не полагат грижи за него. По делото бе установено, че майката на Г. не желае категорично да отглежда малетното дете.

 Съгласно чл.18, т.1 от Конвенцията за правата на детето, приета от ОС на ООН на 20.11.1998г., ратифицирана с решение на ВНС от 11.04.1991г. и влязла в законна сила, родителите носят първостепенна отговорност за отглеждането и развитието на децата. Според чл.20 от същата конвенция, дете, което е лишено временно или постоянно от неговата семейна среда, или на което, с оглед на неговите висши интереси, не може да бъде разрешено да остане в тази среда, има право на специална закрила и помощ, оказвана от държавата.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.28, ал.1, вр. чл.26, ал.1 , вр. чл.4, ал.1, т.4 от ЗЗДет., съдът

 

                                                      Р   Е   Ш   И :

 

НАСТАНЯВА детето Г.Т.К., ЕГН **********, роден на ***г. в приемното семейство на П.Й.С., ЕГН ********** и П.С.С., ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес ***, за срок- до настъпване на законна причина, обуславящи изменението или прекратяването на постановената  мярка за закрила, което е в интерес на детето.

На основание чл. 28, ал. 4 от Закона за закрила на детето,  решението подлежи на незабавно изпълнение.

            На основание чл.30, ал.3 вр. чл.28, ал.6 от Закона за закрила на детето, решението подлежи на обжалване пред Ловешки окръжен съд в седемдневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

След влизане на решението в сила,  препис от същото да се изпрати на Дирекция ”Социално подпомагане” гр.Троян,  П.Й.С., ЕГН ********** и П.С.С., ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес ***, за сведение и изпълнение.

 

                                              

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: