РЕШЕНИЕ   № 189

  гр. Троян, 19.06.2017 година

      В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски Районен съд, втори съдебен състав, в проведеното на 19.05.2017 /деветнадесети май, две хиляди и седемнадесета/ година открито съдебно заседание, в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ИВАНОВА

         При участието на секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 275/2016 год. по описа на ТРС, за да се произнесе – съобрази:

Производство с правно основание чл.108 от Закона за собствеността.

В Троянски районен съд е образувано горното дело по искова молба на Д.Т.Ш., Г.С.Ш., С.С.Ш. и Е.С.Ш.,*** срещу В.С.Ш. ***, с правно основание чл. 108 от ЗС.             Ищците твърдят, че са собственици на 8/36 идеални части или по 2/36 (1/18) идеална част за всеки един от тях от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в гр. Троян, област Ловеч,  находящ  се  на ул.  „С.В."    56,  с  идентификатор 73198.512.116 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на изп. директор на АГКК, представляващ имот със стар пл. № 1181, от кв. 57 по плана на гр. Троян, с площ от 529 кв. м., при граници: имоти с идентификатор 73198.512.58, 73198.512.57, 73198.512.59, 73198.512.116 и 73198.512.178. Собственици са и на 8/48 идеални части или по 2/48 (1/24) идеална част за всеки един от тях от построената в гореописания поземлен имот еднофамилна полумасивна едноетажна жилищна сграда, с идентификатор 73198.512.116.1, със застоена площ от 80 кв. м., и на 8/36 идеални части или по 2/36 (1/18) идеална част за всеки един от тях от построената в същия поземлен имот паянтова едноетажна селскостопанска сграда, с идентификатор 73198.512.116.2, със застроена площ от 14 кв. м.                                                                 

Твърдят, че са собственици и на 8/48 идеални части или по 2/48(1/24) идеална част за всеки един от тях  от следните недвижими имоти: НИВА от 3,699 дка, в местността „Кантона – Гарата”, съставляващ имот № 012088 по картата на землището на с. Добродан, общ. Троян, обл. Ловешка, при граници: имоти №№ 000144, 012086, 012089, и НИВА от 1,514 дка, в местността „Кантона – Гарата”, съставляващ имот № 013031 по картата на землището на с. Добродан, общ. Троян, обл. Ловешка, при граници: имоти №№ 000006, 013030, 000144, 013032.           

Излагат, че съгласно протоколно определение от 15.06.1950 г. по ч.гр.д. №177/1950 г. , Троянски околийски съд е одобрил съдебна делба-спогодба между И.Ш., Ц.С.Ш., В.С.Ш., Г.С.Ш. и А.С.Ш./Б./. По силата на посочената спогодба общият им наследодател Г.Ш. е получил в свой дял 1/3 идеална част от дворно място в гр. Троян, от около 800 кв. м, при съседи: шосе, В.П., П.Б., Д.Р.и Ц.Т.., неговият брат Ц.С.Ш. е получил в свой дял 1/3 идеална част от същото дворно място и цялата къща в това дворно място, сестра им А.Ш. /Б./ е получила в свой дял останалата 1/3 идеална част от същото дворно място. Заявяват, че Ц.С.Ш. е починал 1994 год., като е оставил за свои законни наследници своите братя - Г.С.Ш., В.С.Ш. и сестра си А.С.Б..  Твърдят, че делът от имота на Ц.е преминал в патримониума на наследниците му или за всеки един от тях - по 4/36 ид. части от поземления имот и от построената в имота селскостопанска сграда и по 16/48 идеални части от жилищната сграда. Ищците твърдят, че Г.С.Ш. е станал собственик на 16/36 идеални части /12/36 + 4/36/ от поземления имот и от селскостопанската сграда и на 16/48 идеални части от жилищната сграда. Последният е починал през 2005 год., като е оставил за свои законни наследници децата си - И.Г.Д.и С.Г.Ш.. С.Г.Ш. е починал на 04.10.2014 г., като е оставил за свои законни наследници Д.Т.Ш. - съпруга и децата си Г.С.Ш., С.С.Ш. и Е.С.Ш. /ищците по делото/. Излагат, че делът от имотите на С.Ш., придобити по силата на съдебна делба-спогодба и по силата на наследствено правоприемство, е преминал в патримониума на наследниците му при посочените горе идеални части. Твърдят,  че както техните наследодатели така и те, към момента заплащат редовно данъците и таксите за процесните недвижими имоти.         

Излагат, че с решение № 14383 от 07.07.1999 год. на Поземлена комисия гр. Троян, обл. Ловешка е възстановено правото на собственост на наследниците на Ц.С.Ш. в стари реални граници на недвижими имоти - нива от 3,699 дка, в местността „Кантона – Гарата”, съставляващ имот № 012088 по картата на землището на с. Добродан и нива от 1,514 дка, в местността „Кантона – Гарата”, съставляващ имот № 013031 по картата на землището на с. Добродан.                  

Твърдят, че след справка в Службата по вписванията установили, че с нот. акт № 126, том 9 от 07.08.2007 год. С.В.Ш. е бил признат за собственик /въз основа на извършена обстоятелствена проверка/ на целия поземлен имот, ведно с построените в него жилищна и селскостопанска сграда. От същата справка установили, че с нот. акт № 165, том 13 от 01.11.2007 год. С.В.Ш. е бил признат за собственик /въз основа на извършена обстоятелствена проверка/ на двете ниви в местността „Кантона – Гарата”, в землището на с. Добродан, който е продал имотите на сина си В.С.Ш. видно от приложения  нот. акт № 132, том 7 от 26.06.2008 год. Ищците считат, че те притежават описаните по-горе идеални части, а ответника  не е станал едноличен собственик на процесиите имоти, тъй като ги е закупил от несобственик и ги владее без правно основание.                                                                                     

В предвидения по реда на чл.131 от ГПК сок ответникът е депозирал писмен отговор, с който изразява становище за допустимост, но неоснователност на исковата претенция. Твърди, че е собственик на процесните имоти, придобити чрез валидни сделки – покупко-продажба, че е декларирал собствеността си върху тях и редовно  е плащал дължимите данъци.  При условията на алтернативност е  въвел  и възражение за придобивна давност.                                                               

В съдебно заседание ищците Г.С.Ш., С.С.Ш. и Е.С.Ш., редовно призовани се явяват лично, а ищцата Д.Т.Ш. – р.пр. не се явява, представлява се от Г.Ш. и Е.Ш. с пълномощно  приложено по делото. Поддържа се  исковата претенция на изложените основания, като аргументите си за доказаност и обоснованост ищците излагат в хода на производството и в представени по делото становища /07.12.2016г., 22.08.2016г. и 17.01.2017г./.                                         

Ответникът  В.С.Ш. – р.пр.  не се явява, представлява се от  адв. В.А. *** с пълномощно по делото, който поддържа  становището си за неоснователност на исковата претенция. Аргументите си излага по съществото на спора и в представена по делото писмена защита.                                                             

Съдът, след като обсъди доводите на страните и прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства, заключенията на вещите лица по допуснатите експертизи , приема за установено следното:                                              

Приложено е  удостоверение за наследници изх.№04-0873 от 12.03.2015г. на Община Троян /л.7-9/, от което се установява, че Ц.С.Ш.-неженен е починал 1994 година и е оставил свои наследници  двамата си братя – Г.С.Ш.,  В.С.Ш. и сестра си  А.С.Б..  От същото удостоверение се установява, че  Г.Ш. е починал на 13.09.2005г., като е оставил свои наследници двете си деца – И.Г.Д.и С.Г.Ш..                                                                

От представеното на л.10-11 у-ние за наследници изх.№94ГГ-188 от 04.03.2015г. на Община Велико Търново се установява, че С.Г.е  починал на 04.10.2014 година и оставил свои наследници – трите си деца и съпругата си, които са ищци в настоящото производство.                  

Представен е протокол за доброволна делба /л.17-18- нечетливо копие/ и същия протокол, приложен на л.272-275, от съдържанието на който се установява, че на 15.06.1950 г. по  ч.гр.д. № 177/1950 г. Троянски околийски съд е одобрил съдебна делба-спогодба между И.Ш., Ц.С.Ш., В.С.Ш., Г.С.Ш. и А.С.Ш./Б./. По силата на посочената спогодба общият им наследодател Г.Ш. е получил в свой дял 1/3 идеална част от дворно място в гр. Троян, от около 800 кв. м, при съседи: шосе, В.П., П.Б., Д.Р.и Ц.Т., неговият брат Ц.С.Ш. е получил в свой дял 1/3 идеална част от същото дворно място и цялата къща в това дворно място, а сестра им А.Ш. /Б./ е получила в свой дял останалата 1/3 идеална част от същото дворно място.        

Представено е решение №14383 на ОСЗ-Троян за възстановяване на правото на  собственост на земи в местността Кантона-Гарата /л.19/, в едно с два броя скици /л.20 и л.21/.                                                                                               

Представена е справка от СВ при РС-Троян /л.22-42/.  Представени са съобщения от Община Троян , ксерокопия от вносни бележки за касови преводи / л.43-63/.  Представени са скици на процесните имоти от СГКК-Ловеч  /л.77,78,80/, и у-ния за характеристики на поземлени имоти /л.79, л.81/.                                                                Представен е нот.акт №132, том 7, дело №1590/2008г. на СВ-РС-Троян /л.91 и 92/, от съдържанието на който се установява, че С.Ш. продава на  В.Ш.  поземлен имот с  идентификатор 73198.512.116, находящ се в гр. Троян, област Ловеч,    на ул.  „С.В."    56,  по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на изп. директор на АГКК, представляващ имот със стар пл. № 1181, от кв. 57 по плана на гр. Троян, с площ от 529 кв. м., при граници: имоти с идентификатор 73198.512.58, 73198.512.57, 73198.512.59, 73198.512.116 и 73198.512.178, в едно с находящите се в имота еднофамилна полумасивна едноетажна жилищна сграда, с идентификатор 73198.512.116.1, със застоена площ от 80 кв. м. и  паянтова едноетажна селскостопанска сграда, с идентификатор 73198.512.116.2, със застроена площ от 14 кв. м.                                     

Представен е предварителен договор за продажба на недв.имот от 13.09.1994г. /л.93/, с който Ц.С.Ш., ЕГН ********** продава на В.С.Ш., ЕГН********** дворно място, находящо с е в гр.Троян, ул.”С.В.” ***застроено, с площ от около 600кв.м., заедно с построените в него къща и други подобрения, срещу задължение за гледане и издръжка.                            

Представен е  Договор за доброволна делба от 20.04.2007г. /л.94/, от който се установява, че наследниците на  В.С.Ш., ЕГН**********, починал 19.06.2001г.,  С.В.Ш., Й.Ц.Ш. и И.В.П., доброволно са поделили имуществото му, като С.Ш. получава в дял и става изключителен собственик на  поземлен имот с  идентификатор 73198.512.116 , в едно с  находящите се в имота сгради.                                     

Представен е нот.акт № 126, том 9 от 07.08.2007 год.  /л.95/, от съдържанието на който се установява, че С.В.Ш. е признат за собственик на поземлен имот с  идентификатор 73198.512.116 и находящите се в имота сгради придобит чрез наследство, делба и давност.             

Представени са съобщения от Община Троян, отдел местни приходи/л.96-98/.                                                                       

Представено е у-ние за идентичност на ПИ на Община Троян/л.125/.                                                                                      

Представено е Решение №313 от 09.10.2015г., постановено по гр.д.№481/2015г. на ТРС /л.126,127/.                                   

Представени са 2 бр. ксерокопия от книга, находяща се в Музея в гр.Троян, които изобразяват /чрез снимков материал и текстово описание/ схема и разположение на имотите от Музея в гр. Троян и бившия конак до Оряшковия мост/л.140,141/.             

Представен е нот.акт – ксерокопие № 106, том.1, н.д.№ 236 /1956 година /л.160/ , издаден по обстоятелствена проверка , с който Ц.С.Ш. е признат за собственик върху овощна градина в м.С.ото в гр.Троян, парцел 12 в кв.57 по плана на града, цялото от около 5  ара.                                      

Представено е ксерокопие на Решение №14383  от 16.10.1997г. на от ОСЗ-Троян, с която е възстановено правото на собственост на наследниците на Ц.С.Ш. на два земеделски имота, находящи се в местността Кантона Гарата /л.211/                                                                                     

Представен е нот. акт № 165, том 13 от 01.11.2007 год.  – ксерокопие /л.212/, с който С.В.Ш. е бил признат за на два земеделски имота – ниви в  местността „Кантона – Гарата”, в землището на с. Добродан.            

Представен е  нот. акт № 132, том 7 от 26.06.2008 год. , от съдържанието на който се установява, че С.В.Ш. е продал гореописаните недвижими имоти на сина си В.С.Ш..                                                               

По искане на ищцовата страна, ответникът В.Ш. се явява в с.з. и дава отговор на поставените по реда на чл.176 от ГПК въпроси.                                                         В хода на делото са събрани гласни доказателства, чрез показанията на М.Г.Б., М.М.Б., М.М.В.и В.Х.Б.-свидетели на ответната страна и С.В.Ш. – свидетел на ищцовата страна.                                          

От показанията на св.С.Ш. се установява, че родът Ш. е имал къща в централната част на града, на ул.“В.Л.“, която е отчуждена, а къщата за която ищците заявяват наследствени претенции се намира на ул.“С.В.“, която улица в миналото се е наричала „С. Б.“, и е била собственост на Ц.Ш.-чичо на свидетеля, който я е продал на бащата на свид.Ш.. „....Старата къща на Ш.я знам, аз съм раждан там, това е точно между сегашната Виенска сладкарница и Театъра. Сега улицата  се казва „В.Л.”, но навремето как се е казвала аз не зная. Преди ул. „С.В.”  се казваше ул.”С. Б.”, но номерацията е една и съща. Тази улица „С.В.”, никога не се е казвала „В.Л.”. Къщата на ул. „В.Л.” сега не съществува, тя е отчуждена във връзка с устройствения  план за центъра и площада на града. В къщата на ул. „С.В.” ***живее сина ми В.,***, защото той служи в Пловдив. ..... Къщата е строена лично от  чичо ми Ц.. Това е негов парцел, не зная по какъв начин го е придобил, дали е по наследство, но е негов, където е изградил в последствие къща. Къщата е строена в началото на шейсетте години. Ц.си е строил къщата..... Когато почина чичо, къщата му беше в трагично състояние..........За къщата на  ул. „С. Б.” ***имаше продажба с баща ми. Чичо Ц.продаде къщата на баща ми.  Не помня кога стана това. Дяловете с майка ми и със сестра ми ги уредихме с други имоти, и единствено къщата остана..... Чичо Ц.така ме посъветва да се снабдя с нотариален акт за двете ниви на  местността „Кантона”. Двете ниви на „Кантона” ги владея от отдавна, от както са ги върнали. .......Процесните ниви са били лично на Ц.Ш.. Чичо ми беше запален овощар и ми каза: „Отиваш на земеделските земи и правиш овощна градина.”............Терена се разчистваше, камъни се маха, тръни и бодили, това беше около 1990 – 1991 година. ....“. Свидетеля твърди, че  е оградил имота по настояване на  своя чичо /Ц.Ш./ „.......Чичо  Ц.ми каза да отида и да  оградя цялото място, защото имаше говеда Добродански, селска чарда. Каза ми,  ще минат там и каквото и да направя ще съсипят  всичко. След като го оградих с бодлива тел и колове, една част от циментови, другата част от салкъмови, едва тогава започнах да го облагородявам....“. От показанията на свидетеля се установява, че и след като е продал имота на ответника,  оградата продължава да стои, тъй като „.....В двете ниви има овощни дръвчета, сливи. Сигурно има около 100 дървета сливи, може и би повече да са.....“. Свидетеля е категоричен, че „....Никой от 1991-1992 година от както започнах да владея имота не е идвал да ми спори защо облагородявам имота. У нас са идвали наследниците на братовчед ми Светлин, беше около Великденски празници. Поканих ги на двора, но нито е ставало въпрос за имоти каквито и да е било, нито искаха да седнат да се почерпят, казаха, че бързат и това беше срещата. В съседство до имотите на местността „Кантона” има имоти на Г.Ш., те са в диво състояние, има израснали такива илантоси, салкъми.....“. Свидетелят е категоричен, че е изпълнил волята на чичо си и не е знаел, че има други наследници. „...Чичо ми има и други имоти и в Троян и в Шипково. Специално за тези имоти ми каза да отида да ги направя на овощна градина, защото се намират на пътя и няма да става за смях, за да не пустеят имотите... Това е когато се върнаха земите, около 1990 година.......той е имал голямо отношение към овощарството, има публикация от него  в Юбилеен сборник на Троян...“.                            

От показанията на свидетелката М.Б.се установява, че: ....Знам имота на Ц.Ш., аз съм от там родом. Зад бащината ми къща имота е на Ш.. Аз съм на граница с Ц.Ш..***. Живея в съседна къща до тази на Ц.Ш......“. Свидетелката твърди, че тяхната къща е построена през 1957г., а къщата на Ц.Ш. след това, когато са съборили старата им къща, която е била в центъра на града, до Сладкарница „Еделвайс”. Свидетелката е категорична, че „....С.Ш. е роден тук в къщата на центъра. След това къщата им я събориха. Улицата  е „В.Л.”, където им беше къщата. Нашата улица „С.В.”  преди се казваше „С. *** не се е казвала „В.Л.”. След като почина Ц.Ш. неговата къща се поддържаше от С., той правеше ремонти. Ц.Ш. ми беше съсед. Помня В.Ш. той е на С. баща му. Двамата братя  бяха в много добри отношения, грижеха се един за друг и си помагаха. Познавам ответника В.. В.  спи  в къщата на бат Ц., като си идва в Троян. Много рядко съм виждала Г.Ш., той въобще не идваше. Не съм чувала някой да спори на С. за къщата на Ц.Ш., кавги и неприятности не са имали въобще....“.                                                      

От показанията на св.М.Б.се установява, че живее в Троян на ул. „С.В.” № 58, че помни братята Ц.и В.Ш.. „....нашата къща е правена 1957 година и малко по-късно е правена къщата на чичо Ц.,  може би две –три години след това....  Ц.Ш. живееше точно до нас. В.Ш. живееше през една къща от нас, до чичо Ц.. Не познавам брата на Ц.и на В.Ш., никога не е идвал. Двамата братя бяха в прекрасни отношения. Лично  от чичо Ц.знам,  той казваше, че този имот ще го наследи С., говоря за къщата и двора. Чичо Ц.не беше женен, нямаше други наследници и гледаше на С. като  на собствения си наследник...“. Свидетеля твърди, че след раждането на ответника В.Ш., „....Ц.пое ангажимента да ходи до детската кухня и да взема храната на Влади и от там имота остана за ответника В.....“.  С показанията си удостоверява, че къщата е бил остаряла, Ц.Ш. не я е поддържал, а „....След смъртта му започна да се руши и С. вложи доста пари и средства да поддържа къщата. Покрива е направен нов, вътре  всичко е подновено на 100 процента, от страни всичко е бетонирано, нов канал и нова вода прекараха, след това  направиха ново захващане.....“. Свидетеля твърди, че след като ответника В.Ш. пораснал, заживял в къщата, която е била на Ц.Ш. и „.....  Не съм виждал странични хора да идват да правят ремонти в къщата, дори не ги познавам другите им роднини....“. Свидетелят е категоричен, че не знае нищо за земеделските земи на Ц.Ш..                                                        От показанията на свид. М.В.се установява, че познава ответника и  неговия баща, знае къде се намира къщата на бащата на С. и на чичо му, тъй като многократно е ходил там. „.... В дъното е къщата на бащата на С., а на чичото е влизайки в тях в ляво.....“. Свидетеля твърди, че през 2000г. е бил началник на Затвора – Атлант  в гр.Троян  и бащата на ответника – свид. С.Ш. поискал да сключи договор за ползване на лишени от свобода, които имат „.... строителни навици, тъй като щял да прави ремонт.....“. Свидетелят твърди, че „...само С. плащаше......  Не знам друг да е бил там, освен С.. ......... Той ползваше дълги години лишените от свобода, може да са работили и друго нещо през това време, но доста време работиха на този обект....“. Свидетелят твърди, че в къщата на чичо му /т.е  на Ц.Ш./ е влизал само веднъж, „......Къщата беше изключително западнала....“. Заявява, че „....С. нае неговия съученик М.Б., който беше директор на БКС да му изготви план за подобренията и лично той направи фаянса вътре в къщата. След ремонта в къщата се нанесе сина на С.Ш., В.......“. По отношение на двата земеделски имота в  местността „Кантона” заявява, че не знае нищо.                                                                                                       

От показанията на свид. В.Б.се установява, че познава ответника и баща му /св.С.Ш./, че той е извършвал ремонта на процесната къща. „.... В двора има две къщи. Като влизаш в ляво в двора е къщата,  в която  работих. С.Ш. живее в къщата по-навътре. Къщата С. я има от чича му.  Аз съм участвал в ремонти на тази къща. Това беше след около 2005 година. Правихме покрива, мазилки, цимент вътре, ремонт правихме на самия покрив, шипки сменяхме. От едната стая към мазето имаше дупка голяма, там сложихме нови материали, правихме баня. Когато  работих на процесната къща аз бях лишен от свобода. ..... С. идваше и ни взимаше от затвора, бяхме трима-четирима строители. Работихме почти цяла година на процесната къщата. По двора правихме един навес, един дувар, циментирахме, канал за отпадни води  правихме. Сега  в къщата живее сина му В.. Това е ответника. Никой не е идвал да претендира, че правим ремонт на къщата. Ходил съм да работя и на нивите на „Кантона”. Дръвчета съм подрязвал. С. ме е пращал там. След като изтърпях наказанието лишаване от свобода съм работил на С. на частни начала. Тази година  също съм работил на нивите на С. в местността „Кантона”. Никой не е идвал при мен да спори, че работя в имота. На имота има над 100 дървета, 7-8 реда по 20 дръвчета в ред. Дръвчетата са сливи, има една-две джанки,  има и един орех......“.                                                                                       

За изясняване на обективната истина по делото, по искане на ищцовата страна са допуснати  две СТЕ, по които  са изготвени две основни заключения и едно допълнително.                        

Предвид установената фактическа обстановка, съдът е мотивиран до приеме от правна страна следното:                                  

Предявен е ревандикационен иск по чл. 108 от ЗС и същият е допустим. Разгледан по същество искът по чл. 108 от ЗС, по отношение на ревандикационната претенция за собственост на  8/36 идеални части или по 2/36 (1/18) от  поземлен имот с идентификатор 73198.512.116 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на изп. директор на АГКК, представляващ имот със стар пл. № 1181, от кв. 57 по плана на гр. Троян, с площ от 529 кв. м., находящ се в гр.Троян, област Ловеч,  ул.  „С.В."    56,  при граници: имоти с идентификатор 73198.512.58, 73198.512.57, 73198.512.59, 73198.512.116 и 73198.512.178, в едно с  построената в имота еднофамилна полумасивна едноетажна жилищна сграда, с идентификатор 73198.512.116.1, със застоена площ от 80 кв. м. и паянтова едноетажна селскостопанска сграда, с идентификатор 73198.512.116.2, със застроена площ от 14 кв. м.  се явява неоснователен и съдът следва да го отхвърли като такъв по следните правни съображения:                                                          

Законът в чл. 108 от ЗС предвижда, че собственикът може да иска своята вещ от всяко лице, което я владее или държи без правно основание. При този иск е необходимо да се докаже: първо, че ищецът е собственик на вещта, предмет на иска; второ, че вещта се намира във владението или държанието на ответника и трето, че ответникът владее вещта без правно основание. Необходимо е също така да бъде установен, респективно индивидуализиран обекта на правото на собственост, респективно обекта върху който ответникът упражнява владение или държание. Не е ли налице една от тези три предпоставки, искът се явява неоснователен и следва да бъде отхвърлен /виж Решение № 2419/13.Х.1960 на ВС/.В настоящото дело ищците не доказаха твърдяното от тях, че притежават право на собственост върху 8/36 идеални части или по 2/36 (1/18) от поземлен имот с идентификатор 73198.512.116 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на изп. директор на АГКК, представляващ имот със стар пл. № 1181, от кв. 57 по плана на гр. Троян, в едно с построените в имота сграда при посочените по-горе права, дори напротив : ответникът доказа по несъмнен и категоричен начин, че той е собственик на имота на  основание правна сделка /покупко-продажба/ и давностно владение /въведено като алтернативно основание/.

Ищците претендират правото си на собственост върху имота по наследство от Г.С.Ш. и Ц.С.Ш.  на основание протокол за съдебна делба-спогодба от 15.06.1950 г. по ч.гр.д. № 177/1950 г. на ТРС с твърдението, че Ц.Ш. и Г.Ш.  са собственици на по 1/3 ид.ч., по силата на цитирания протокол за делба от 1950 г.                    От основното заключение на вещото лице инж. В.П., което съдът приема като доказателство по делото като обективно и компетентно се установява, че Поземлен имот с идентификатор № 73198.512.116 по КККР на гр.Троян  е с административен адрес:  ул."С.В." № 56, който имот  не е идентичен с имота в гр.Троян, предмет на представеното по делото Протоколно определение от 15 юни 1950год. по ч.гр.д. № 177/1950г. на Троянски околийски съд за одобрена съдебна делба-спогодба. Експерта е отразил статута на имот с идентификатор № 73198.512.116 по КККР на гр.Троян, одобрени със Заповед № РД-18-11 от 20.04.2007г. на Изпълнителен директор на АГКК-София: „Трайно предназначение на територията:     Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване и Номер по предходен план: пл.№1181, за който е отреден парцел XI-1181 в кв.57 по сега действащия Регулационен план на I и II микрорайон, одобрен със заповед № РД-12-553/1981 г. и одобрен ПРЗ за ЧИЗРП със зап. № 756/17.12.2001 г. на Кмета на Община Троян, откъдето произтича и регулационния статут на процесния имот като урегулиран такъв, тъй като същият е идентичен на предшественика си - имот с пл.№ 1181.“. Експерта е констатирал, че процесният поземлен имот с идентификатор №73198.512.116 по КККР на гр.Троян е идентичен с имота в гр.Троян, предмет на представените по делото Нотариален акт № 198 от 07.08.2007г., вписан в Служба по вписванията-гр.Троян под Акт № 126, том IX, дело 2066 с вх.рег.№ 2654 от 2007г. и Нотариален акт № 183 от 26.06.2008г., вписан в Служба по вписванията-гр.Троян под Акт № 132, том VII, дело 1590 с вх.рег.№ 1964 от 2008г.                                                                        

Вещото лице подробно е изследвало представеното  по делото Протоколно определение от 15 юни 1950год. по ч.гр.д. № 177/1950г. на Троянски околийски съд за одобрена съдебна делба-спогодба , в което е описан имот -дворно място около 800кв.м., разделено в три дяла, както /дял II, А/, 5/ 1/3 ид.ч. от дворното място и цялата къща в същото дворно място при съседи: шосе, В.И.П., П.Б., Д.Р.и Г.С.Ш. дял III, А/, 4/ 1/3 ид.ч. от дворното място при съседи: шосе /Ц.Сп. Ш./, В.И.П., П.В.Б., Д.Р.и Ц.Т. дял V, А/, 4/ 1/3 ид.ч. от дворното място при съседи: ул.В.Л., Ц.Т. и Д.Р./, като отново експерта е категоричен, че: „Нито един от съседите, включително шосето и ул."В.Л." не са идентични на съседите на процесния поземлен имот с идентификатор № 73198.512.116 по КККР на гр.Троян, находящ се на ул."С.В." № 56, което изключва неговата идентичност с имота в гр.Троян, предмет на представеното по делото Протоколно определение от 15 юни 1950год. по ч.гр.д. № 177/1950г. на Троянски околийски съд за одобрена съдебна делба-спогодба.“. Инж. П. е категоричен, че „По сега действащия Регулационен план на I и II микрорайон, одобрен със зап.№ РД-12-553/1981 г. и одобрен ПРЗ за ЧИЗРП със зап. № 756/17.12.2001 г. на Кмета на Община Троян, за парцел XII в кв.57, образуван за част от имот с пл.№ 2679(незатворен контур) по плана на гр.Троян, одобрен със зап.№ 1534/24.12.1954г., вече е нанесен идентичния му имот с пл.№ 1181, за който по действащата регулация е отреден УПИ XI-1181 в кв.57. Налице е пълна идентичност по площ и граници между имот с пл.№ 1181 по предходния кадастрален план и поземлен имот с идентификатор № 73198.512.116 по КККР на гр.Троян.“                           

По повод посочената  в дял V, А/4/ граница „ ул.В.Л.“, съдът съобрази и представено по делото  ксерокопие от книга, находяща се в Музея в гр.Троян, представляващо   схема на разположение на имотите от Музея в гр. Троян и бившия конак до Оряшковия мост /не оспорено от ищцовата страна/ от което се установява, че фамилия Ш., заедно с други известни  по онова време фамилии в гр.Троян са притежавали къща на ул.”В.Л.”, в централната част на града. В този смисъл са и показанията на разпитаните по делото свидетели: св.С.Ш. „….Старата къща на Ш.я знам, аз съм раждан там, това е точно между сегашната Виенска сладкарница и Театъра. Сега улицата  се казва „В.Л.”, но навремето как се е казвала аз не зная. Преди ул. „С.В.”  се казваше ул.”С. Б.”, но номерацията е една и съща. Тази улица „С.В.”, никога не се е казвала „В.Л.”. Къщата на ул. „В.Л.” сега не съществува, тя е отчуждена и  във връзка с устройствения  план за центъра и площада на града…”. Св. М.Б.: „….Къщата им беше до Сладкарница „Еделвайс”. С.Ш. е роден тук в къщата на центъра. След това къщата им я събориха. Улицата  е „В.Л.”, където им беше къщата. Нашата улица „С.В.”  преди се казваше „С. *** не се е казвала „В.Л.”. В този смисъл е и заключението на вещото лице инж.В.П. „….В представеното по делото Протоколно определение от 15 юни 1950год. по ч.гр.д. № 177/1950г. на Троянски околийски съд за одобрена съдебна делба-спогодба е описан имот -дворно място около 800кв.м., разделено в три дяла, както следва: дял II, А/, 5/ 1/3 ид.ч. от дворното място и цялата къща в същото дворно място при съседи: шосе, В.И.П., П.Б., Д.Р.и Г.С.Ш. дял III, А/, 4/ 1/3 ид.ч. от дворното място при съседи: шосе/Ц.Сп. Ш./, В.И.П., П.В.Б., Д.Р.и Ц.Т. дял V, А/, 4/ 1/3 ид.ч. от дворното място при съседи: ул.В.Л., Ц.Т. и Д.Р.. Нито един от съседите, включително шосето и ул."В.Л." не са идентични на съседите на процесния поземлен имот с идентификатор №73198.512.116 по КККР на гр.Троян, находящ се на ул."С.В." № 56, което изключва неговата идентичност с имота в гр.Троян, предмет на представеното по делото Протоколно определение от 15 юни 1950год. по ч.гр.д. № 177/1950г. на Троянски околийски съд за одобрена съдебна делба-спогодба…..”.   Във връзка с разминаването в административния адрес на  процесния имот  експерта е установил, че при регистрирането в кадастралната карта на новия собственик на процесния имот С.В.Ш. ***, живущ ***, която регистрация е извършена въз основа на Нотариален акт № 198 от 07.08.2007г., вписан в Служба по вписванията-гр.Троян под Акт № 126, том IX, дело 2066 с вх.рег.№ 2654 от 2007г., за адрес на процесния поземлен имот с идентификатор № 73198.512.116 е бил записан административния номер на адреса на собственика - № 54, отнасящ се за съседния от югоизток поземлен имот с идентификатор № 73198.512.117, въпреки че в нотариалния акт недвусмислено е записан адреса на процесния поземлен имот.               

Вещото лице е категорично, че по данни от кадастралната карта, поземленият имот с идентификатор № 73198.512.59, находящ се на северозапад от процесния поземлен имот с идентификатор № 73198.512.116, е с административен номер №58, което също подкрепя твърдението, че процесният поземлен имот с идентификатор № 73198.512.116, находящ се между административни номера 54 и 58, има административен адрес: ул."С.В." № 56. Нотариален акт № 183 от 26.06.2008г., вписан в Служба по вписванията-гр.Троян под Акт № 132, том VII, дело 1590 с вх.рег.№ 1964 от 2008г., също се отнася за поземлен имот с идентификатор № 73198.512.116, находящ се на ул."С.В." № 56.                                                         

Липсата на идентичност  на процесния поземлен имот с идентификатор № 3198.512.116 по КККР на гр.Троян, с административен адрес:  ул."С.В." № 56, с имота в гр.Троян, предмет на представеното по делото Протоколно определение от 15 юни 1950год. по ч.гр.д. № 177/1950г. на Троянски околийски съд за одобрена съдебна делба-спогодба само по себе си е достатъчно основание за отхвърляне на ревандикационната претенция.                                                          

Предмет на доказване по предявения положителен иск е и въведеното от ответника, при условията на алтернативност, оригинерно основание на претендираното от него право на собственост. За разлика от кумулативното и евентуалното съединяване, при алтернативното съединяване съдът винаги  дължи произнасяне, поради което настоящия състав / независимо от изложените по-горе съображения за неоснователност на ревандикационната претенция за имот с  идентификатор № 73198.512.116,  находящ се  в гр.Троян, ул."С.В." ***в едно с построените в него сгради/ следва да разгледа и  заявената   при условията на алтернативност претенция.          

От представените по делото писмени доказателства се установи по безспорен и категоричен начин, че ответникът е придобил имот с идентификатор № 73198.512.116, находящ се на ул."С.В." ***в гр.Троян от С.Ш., чрез валидна правна сделка - продажба, обективирана в нот. акт № 132, т. VII, дело 1590/2008 г., вх. per. № 1964/26.06.2008 г. на Служба по вписванията при ТРС, към който момент праводателят на ответника  е бил едноличен собственик на имота по силата на наследяване от своя баща В.С.Ш. и доброволна делба от 20.04.2007 г. между наследниците му.                                                                                     

От представените по делото доказателства се установи, че дядото на ответника е придобил собствеността върху имота от своя брат Ц.Ш., чрез предварителен договор за покупко-продажба и чрез давностно владение, осъществено от  13.09.1994 г. до неговата смърт на 19.06.2001 г., което давностно владение е преминало в патримониума на наследниците му, които от своя страна са извършили цялостен ремонт на жилищната сграда,  подобрения в дворното място и са заплащали дължимите  данъците за имота.                                              

В тази връзка съдът анализира и съответно кредитира показанията на свидетелите Б., Б.и Б.,  които бяха категорични, че: „Никой не е идвал да претендира, че правим ремонт на къщата“ „,...Не съм чувала някой да спори на С. за къщата на Ц.Ш., кавги и неприятности не са имали въобще....“,  „.....Не съм виждал странични хора да идват да правят ремонти в къщата, дори не ги познавам другите им роднини....“.                                                                                                 

От данните по делото се установява, че от сключване на  предварителния  договор за продажба на недв.имот от 13.09.1994г. /л.93/, с който Ц.С.Ш., ЕГН ********** продава на В.С.Ш., ЕГН********** дворното място, находящо с е в гр.Троян, ул.С.В. №56 застроено, с площ от около 600кв.м., заедно с построените в него къща и други подобрения, срещу задължение за гледане и издръжка, наследодателя на ответника е започнал да упражнява пълна фактическа власт върху имота. Подписването на предварителния договор по своята същност представлява манифистирано волеизявление за владение, което съчетано с фактическата власт прави наследника истински владелец. Добросъвестното владение започнато от наследодателя, се преценява с оглед на него, а не на неговите наследници. Законът не се интересува от знанието на пороците на правното основание от наследника. Тъй като презумпцията за добросъвестността действува в полза на този, който е започнал добросъвестно да владее, а това е наследодателят В.С.Ш., ЕГН**********, заинтересуваните трябва да доказват неговата недобросъвестност, а не тази на наследниците му.                                                                                

Изложените по-горе аргументи мотивират състава на съда да приеме, че дори и да беше доказана ревандикационната претенция досежно имот с идентификатор № 73198.512.116,  находящ се на ул."С.В." №56, което обстоятелство не е налице в настоящия казус, /тъй като по-горе съдът установи по безспорен и категоричен начин липсата на идентичност на имот с идентификатор № 73198.512.116 находящ се на ул.”С.В.” ***с имота, предмет на представеното по делото Протоколно определение от 15 юни 1950год. по ч.гр.д. №177/1950г. на Троянски околийски съд за одобрена съдебна делба-спогодба, който се е намирал в централната част на гр.Троян, на ул.В.Л. и същият се установи, че е отчужден/, то въведеното от ответника възражение за придобиване  собственост на имота на оригинерно основание   е основателно, тъй като имотът като земя и сгради ответникът е придобил от баща си – св.С.Ш., чрез валидна правна сделка - продажба, обективирана в нот. акт № 132, т. VII, дело 1590/2008 г., вх. per. № 1964/26.06.2008 г. на Служба по вписванията при ТРС. Установи се, че праводателя на ответника към момента на продажбата на имота - 26.06.2008 г. е бил едноличен собственик, чрез наследяване от своя баща В.С.Ш. и доброволна делба от 20.04.2007 г. между наследниците му, и като такъв е прехвърлил правата си на ответника, а от своя страна, дядото на ответника В.С.Ш. е придобил собствеността върху имота от своя брат Ц.Ш., чрез предварителен договор за продажба и чрез давностно владение / от 13.09.1994 г. до неговата смърт на 19.06.2001 г./, което давностно владение е преминало в патримониума на наследниците му.                                     

За да се признае на едно физическо лице правото на изключителна собственост по отношение на един отчасти или изцяло чужд недвижим имот, разпоредбата на закона /чл.79, ал.1 от ЗС/ установява, че претендиращият несобственик следва да е упражнявал в период по-дълъг от 10 години фактическата власт по отношение на конкретната вещ (corpus), без противопоставяне от страна на титуляра на правото на собственост, както и да е демонстрирал по отношение на невладеещия собственик на вещта поведение на пълноправен собственик (animus), т.е. поведение, което безсъмнено сочи, че упражнява собственическите правомощия в пълен обем единствено за себе си.                                                                              

По отношение на ревандикационната претенция по чл.108 от ЗС досежно  недвижимите имоти, представляващи НИВА от 3,699 дка, в местността „Кантона – Гарата”, съставляващ имот № 012088 по картата на землището на с. Добродан, общ. Троян, обл. Ловешка, при граници: имоти №№ 000144, 012086, 012089, и НИВА от 1,514 дка, в местността „Кантона – Гарата”, съставляващ имот № 013031 по картата на землището на с. Добродан, общ. Троян, обл. Ловешка, при граници: имоти №№ 000006, 013030, 000144, 013032.                                                                

От заключението на вещото лице П. по поставената допълнителна задача се установява, че:„.........От всичките 5 имота, находящи се в землището на гр. Троян, които Ц.С.Ш. *** взема за свой дял, съгласно II-ри дял на съдебната делба-спогодба, само имотът по точка 4/, представляващ овощна градина "С.ото", 1.1 дка, при съседи: път, А.Д. Б., В. Сп. Ш. и Г. Хр. С., има сходство с имота, предмет на Нотариален акт № 106, том I, н.д.№ 236 от 28.06.1956г., с изключение на техните площи, за които е установено несъответствие("1.1 дка" не съответства на "около 5 ара') и по отношение на един от съседите(Г.С.Ш. от нотариалния акт липсва като съсед на имота от съдебната делба-спогодба.).                                                                            

Експерта е констатирал, че „във всеки един дял на съдебната делба-спогодба, одобрена с Протоколно определение от 15 юни 1950год. по ч.гр.д. № 77/1950г. на Троянски околийски съд, е включен имот, представляващ овощна градина в м. "С.ото", но само във втори дял на съдебната делба-спогодба тази овощна градина е взета в дял от Ц.С.Ш., което име съвпада със собственика на овощната градина на м. С.ото в гр. Троян, предмет на Нотариален акт № 106, том I, н.д.№ 236 от 28.06.1956г., от което обстоятелство следва идентичността на тези два имота, представляващи предмет на втори дял на съдебната делба - спогодба от 1950г. и предмет на Нотариален акт №106/1956г....“.        

В проведеното на 19.05.2017г. открито с.з., вещото лице установява „сходство“, като обяснява смисъла, в който е използвал термина, а именно: ”….Първото сходството се изразява  в собствеността на Ц.С.Ш.. Второто сходство е  местонахождението – местността, която е С.ото. Третото сходство е характера – овощна градина. И повечето от съседите също съвпадат, това е сходството. Изключението е, че площта на имота по нотариалния акт  е 5 ара, по протокола за съдебната делба е 1.1дка, значи двойно повече….…има частична идентичност между двата имота, това е термина, който се изразява в с.з., поради това, че не съвпадат площите и не съвпада един от съседите на двата имота…..”. Експерта е категоричен, че: ”…В заключението съм посочил, че следва идентичност, без да съм конкретизирал дали е пълна или частична. Има идентичност между двата имота, повече от елементите, характеристиките са идентични, но някои не са, аз вече казах от което следва, че има вече някаква идентичност, но не е пълна….”.                                                                                              

С оглед наведеното от ответника възражение за придобиване на земеделските имоти по давност, по което съдът по-горе в мотивите си установи, че дължи произнасяне независимо от изхода на ищцовата претенция счита, че възражението е неоснователно, поради следните съображения: Недвижимите имоти, представляващи нива от 3,699 дка, в местността „Кантона – Гарата”, съставляващ имот № 012088 по картата на землището на с. Добродан, общ. Троян, обл. Ловешка, при граници: имоти №№ 000144, 012086, 012089, и нива от 1,514 дка, в местността „Кантона – Гарата”, съставляващ имот № 013031 по картата на землището на с. Добродан, общ. Троян, обл. Ловешка, при граници: имоти №№ 000006, 013030, 000144, 013032 представляват  част от наследството между наследниците по закон на Ц.Ш., тъй като се установи, че дядото на ответника – В.Ш. не е получил дял от процесиите имоти съгласно делбата-спогодба от 1950 г. и правата на ответника и неговия праводател произтичат по наследство от Ц.Ш..                                   

Настоящия състав счита, че не следва да кредитира показанията на св.С.Ш. в тази част, тъй като счита същите за заинтересовани, а и не бяха подкрепени от показанията на нито един от останалите свидетели. Свидетеля твърди, че „Имотите са били на чичо ми Ц.С.Ш.. Не зная тези имоти част от тях да са притежавани и от Г.. Земеделските  имоти са придобити при връщане на имотите от Поземлена комисия. Може да съм ги виждал тези решения на Поземлена комисия….. Чичо ми беше запален овощар и ми каза: „Отиваш на земеделските земи и правиш овощна градина.” Каза ми вземаш си трима свидетели и си вадиш нотариален акт. Аз изпълних неговата воля. Каза ми: „Отиваш, правиш и почваш да владееш”…..”. В доктрината и константната практика на съдилищата е установено, че доказването на владението обичайно става със свидетелски показания и в настоящото производство изслушаните свидетели В.и Б. бяха категорични,  че не знаят нищо за земеделските земи, собственост на Ц.Ш..  Единствено свидетеля С.Ш. твърди, че „Двете ниви на „Кантона” ги владея от отдавна, от както са ги върнали. .......Процесните ниви са били лично на Ц.Ш.. Чичо ми беше запален овощар и ми каза: „Отиваш на земеделските земи и правиш овощна градина.”.  Свидетеля Б. твърди, че е ходил да работи на „.... нивите на „Кантона”. Дръвчета съм подрязвал. С. ме е пращал там....“.                                      Безспорно е, че земеделската реституция е възстановила собствеността върху двата земеделски имота в м. Кантона- Гарата, посочени в решение №14383 от 07.07.1999 г. на ОСЗ-Троян,  в полза на всички наследници на Ц.С.Ш.. Правото на възстановяването на собствеността принадлежи на всички наследници на лицето, притежавало собствеността преди обобществяването. Правото на собственост върху спорните имоти е било възстановено в лицето на всички наследници на Ц.Ш.. За да се трансформира простото държане във владение следва да бъде установено изменение на намерението за своене, което намерение следва да бъде манифестирано пред останалите съсобственици, за да сложи началото на една придобивна давност. Владението трябва да отговаря на признаците, установени в разпоредбата на чл.68 от ЗС. То представлява упражняване на фактическа власт върху недвижимите имоти, която трябва да е пълна и владелецът трябва да държи вещта лично.За да може владението да произведе действието на придобивната давност, то трябва да бъде непрекъснато. Когато владелецът на недвижимия имот е добросъвестен , неговото владение трябва да отговаря на изискванията на чл.70 от ЗС, то трябва да се осъществява на правно основание годно да направи владелеца собственик. Придобивната давност върху имоти, които се възстановяват по ЗСПЗЗ може да започне да тече най - рано от 22.11.1997 г., а ако възстановяването на собствеността настъпи след тази дата, /какъвто е настоящия случай/,  началният срок на давността е от момента на възстановяването. Правото на собственост може да бъде възстановено само след провеждане на съответното административно производство, като  до приключване на това производство не съществува възможност правата на лицата, заявили искане за възстановяване на собствеността, да бъдат отречени с възражение за придобивна давност. Действията, по които се съди за промяна на намерението, с което вещта се държи, следва да бъдат явно демонстрирани, при това не спрямо трети за съсобствеността лица, а спрямо останалите съсобственици /в този смисъл - Тълкувателно решение № 1 от 6.08.2012 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2012 г., ОСГК/. Тук е момента да се отбележи, че настоящия състав изцяло споделя изложените от ищцовата страна аргументи в смисъл, че по отношение на действията, с които следва да бъде демонстрирано намерение за своене спрямо съсобственик е прието, че тези действия следва да бъдат конкретни действия по отричане правата на останалите съсобственици /сънаследници/ върху имота, които действия да са станали достояние на този съсобственик /сънаследник/. Следователно действията, с които се демонстрира намерение за своене спрямо съсобственик следва по категоричен начин да отричат правата на останалите съсобственици, да сочат на намерение са своене на целия имот /вкл. на идеалните части на другия съсобственик/ и да са достигнали до неговото знание, т.е. чрез тях следва да се демонстрира поведение на пълноправен индивидуален собственик на целия имот. От показанията на разпитания по делото свидетел С.Ш.  се установява несъмнено, че той и ответника - като негов син са били напълно наясно, че земеделските имоти са възстановени с решение на ПК на наследниците на Ц.Шипковенск, т.е. наследствения характер на имотите е запазен, поради което  и презумпцията за  добросъвестно владение по отношение на ответника В.Ш., следва да се счита за оборена. По тези съображения, ответника може да се позове само и единствено на общата придобивна давност – 10 години, а съобразявайки, че договорът за покупко-продажба, от който ответникът черпи права е сключен през 2008г.,  мотивира съда да приеме, че в случая същия не е породил придобивно действие за процесиите ид.ч., тъй като прехвърлителят по договора не е бил техен собственик по силата на чл. 79, ал.1 ЗС.                           

Изложените аргументи мотивират съда да приеме, че възражението за придобивна давност на земеделските земи е неоснователно.                                                       Изложените мотиви досежно наследствения характер на двата земеделски имота, обстоятелството, че техен собственик е бил единствено Ц.Ш. съгласно протоколно определение от 15.06.1950 г. по ч.гр.д. № 177/1950 г. Троянски околийски съд, с който е одобрена съдебна делба-спогодба между И.Ш., Ц.С.Ш., В.С.Ш., Г.С.Ш. и А.С.Ш./Б./, обстоятелството, че Ц.С.Ш. е починал 1994год., като е оставил за свои законни наследници своите братя - Г.С.Ш., В.С.Ш. и сестра си А.С.Б. и делът от имота на Ц.е преминал в патримониума на наследниците му, мотивира настоящия състав да приеме, че ревандикационнта претенция на ищците досежно земеделските имоти е основателна и доказана.                                                        

При този изход на делото, на основание чл.78, ал.1 от ГПК  и с оглед депозираните молби с искане по реда на чл.80 вр. чл.78 от ГПК за присъждане на направените разноски, ответника следва да бъде осъден да заплати на ищците сумата от 564.66 лева, съобразно уважената част от исковете, а на основание чл.78, ал.3 от ГПК ищците следва да бъдат осъдени да заплатят на ответника направените по делото разноски в размер на 466.66 лева, съобразно отхвърлената част от исковете, а ответника.

По изложените съображения, съдът

         Р  Е  Ш  И:

ОТХВЪРЛЯ иска по чл.108 от Закона за собствеността предявен от Д.Т.Ш., ЕГН **********, Г.С.Ш., ЕГН **********, С.С.Ш., ЕГН ********** и Е.С.Ш., ЕГН **********, всички с адрес: ***  против В.С.Ш., ЕГН **********, с адрес: ***, чрез който се иска да се приеме за установено, че са собственици на 8/36 идеални части или по 2/36 (1/18) идеална част за всеки един от тях от поземлен имот в гр. Троян, област Ловеч,  находящ  се  на ул.  „С.В."    56,  с  идентификатор 73198.512.116 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на изп. директор на АГКК, представляващ имот със стар пл. № 1181, от кв. 57 по плана на гр. Троян, с площ от 529 кв. м., при граници: имоти с идентификатор 73198.512.58, 73198.512.57, 73198.512.59, 73198.512.116 и 73198.512.178. Собственици са и на 8/48 идеални части или по 2/48 (1/24) идеална част за всеки един от тях от построената в гореописания поземлен имот еднофамилна полумасивна едноетажна жилищна сграда, с идентификатор 73198.512.116.1, със застроена площ от 80 кв. м., и на 8/36 идеални части или по 2/36 (1/18) идеална част за всеки един от тях от построената в същия поземлен имот паянтова едноетажна селскостопанска сграда, с идентификатор 73198.512.116.2, със застроена площ от 14 кв. м. И ДА БЪДЕ ОСЪДЕН В.С.Ш., ЕГН ********** с адрес: *** ДА ИМ ПРЕДАДЕ ВЛАДЕНИЕТО на 8/36 идеални части или по 2/36 (1/18) идеална част за всеки един от тях от поземлен имот в гр. Троян, област Ловеч,  находящ  се  на ул.  „С.В."    56,  с  идентификатор 73198.512.116 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на изп. директор на АГКК, представляващ имот със стар пл. № 1181, от кв. 57 по плана на гр. Троян, с площ от 529 кв. м., при граници: имоти с идентификатор 73198.512.58, 73198.512.57, 73198.512.59, 73198.512.116 и 73198.512.178. Собственици са и на 8/48 идеални части или по 2/48 (1/24) идеална част за всеки един от тях от построената в гореописания поземлен имот еднофамилна полумасивна едноетажна жилищна сграда, с идентификатор 73198.512.116.1, със застроена площ от 80 кв. м., и на 8/36 идеални части или по 2/36 (1/18) идеална част за всеки един от тях от построената в същия поземлен имот паянтова едноетажна селскостопанска сграда, с идентификатор 73198.512.116.2, със застроена площ от 14 кв. м., КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН.                   

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл.108 от ЗС по отношение на В.С.Ш., ЕГН ********** с адрес: ***, че Д.Т.Ш., ЕГН **********, Г.С.Ш., ЕГН **********, С.С.Ш., ЕГН ********** и Е.С.Ш., ЕГН **********, всички с адрес: ***  са собственици на 8/48 идеални части или по 2/48 (1/24) идеална част за всеки един от тях  от следните недвижими имоти: НИВА от 3,699 дка, в местността „Кантона – Гарата”, съставляващ имот № 012088 по картата на землището на с. Добродан, общ. Троян, обл. Ловешка, при граници: имоти №№ 000144, 012086, 012089 и НИВА от 1,514 дка, в местността „Кантона – Гарата”, съставляващ имот № 013031 по картата на землището на с. Добродан, общ. Троян, обл. Ловешка, при граници: имоти №№ 000006, 013030, 000144, 013032, като ОСЪЖДА В.С.Ш., ЕГН ********** с адрес: *** ДА ИМ ПРЕДАДЕ ВЛАДЕНИЕТО на 8/48 идеални части или по 2/48 (1/24) идеална част за всеки един от тях  от следните недвижими имоти: НИВА от 3,699 дка, в местността „Кантона – Гарата”, съставляващ имот № 012088 по картата на землището на с. Добродан, общ. Троян, обл. Ловешка, при граници: имоти №№ 000144, 012086, 012089, и НИВА от 1,514 дка, в местността „Кантона – Гарата”, съставляващ имот № 013031 по картата на землището на с. Добродан, общ. Троян, обл. Ловешка, при граници: имоти №№ 000006, 013030, 000144, 013032.

ОСЪЖДА В.С.Ш., ЕГН ********** с адрес: *** да заплати на Д.Т.Ш., ЕГН **********, Г.С.Ш., ЕГН **********, С.С.Ш., ЕГН ********** и Е.С.Ш., ЕГН **********, всички с адрес: ***,  на основание чл.78, ал.1 от ГПК сумата от 564.66 /петстотин шестдесет и четири лева и шестдесет и шест стотинки/ лева, съобразно уважената част от исковете.

ОСЪЖДА Д.Т.Ш., ЕГН **********, Г.С.Ш., ЕГН **********, С.С.Ш., ЕГН ********** и Е.С.Ш., ЕГН **********, всички с адрес: *** да заплатят на В.С.Ш., ЕГН ********** с адрес: *** на основание чл.78, ал.3 от ГПК направените по делото разноски в размер на 466.66 /четиристотин шестдесет и шест лева и шестдесет и шест стотинки/  лева, съобразно отхвърлената част от исковете.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Ловешки окръжен съд.

                                              

РАЙОНЕН СЪДИЯ: