Р Е Ш Е Н И Е

 

 

гр. Троян, 18.07.2017 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, втори състав, в публичното заседание на тридесети юни, две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

Председател: Светла Иванова

 

при секретаря Емилия Петрова,……….като разгледа докладваното от съдията – Иванова гр. дело № 343 по описа  на ТРС за 2017 год., за да се произнесе - съобрази:                                                   

 

Производство с правно основание чл.422 ал.1 от ГПК.

Предявен е иск от „Троя – 99” ЕООД гр. Троян, представлявано от управителя Пенчо Иванов Немски срещу „Общински пазари” ЕООД гр. Троян, представлявано от управителя Николай Стефанов Вълков, с правно основание чл. 422 от ГПК с цена на иска 2500 лева.

В исковата молба се излага, че по договор за наем № 14/2013г. ищцовото дружество е ползвало спортна зала, собственост на ответника - помещение от 504 кв.м., в сграда с идентификатор № 35290.164.653.3 по КККР на с.Калейца, /разклона за с.Калейца/ През 2016г. договорът е прекратен. Съгласно чл.7 в собственост на наемодателя остават само „трайните подобрения". В  процесният обект са останали вещи на ищеца, които нямат такъв характер, а именно: 6 броя инфрачерчени излъчватели Алмак ИК-16 1500 вата; 16 броя предпазни решетки за лампи; 10 броя омекотители за бетонни колони; 10 броя сини калъфи;  6 броя предпазни решетки за инфрачервените излъчватели; 1 броя дигитален часовник,  метална предпазна решетка;  З броя пейки;  2 броя футболни мрежи;  2 броя рекламни табла и електронно табло за отчитане за резултати с метална предпазна решетка.

Твърди, че всички вещи не са трайно прикрепени, не са трайни подобрения, няма задължение по договор да ги остави в собственост на наемодателя и следва да му бъдат върнати.

Излага, че на отправена до ответника покана за доброволно връщане на вещите не е последвал отговор, поради което депозирал в Троянски районен съд Заявление за издаване на заповед за изпълнение срещу длъжника за предаване на движимите вещи.

Последвало е възражение от длъжника, поради което е инициирано и настоящото производство за установяване на вземането си по съдебен ред. Прави искане, съдът да постанови решение, с което признаете за установено по отношение на „ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД - ЕИК 820184003, гр.Троян, ул. ”Георги Сава Раковски” № 49, че дължи на фирма „ТРОЯ-99" ЕООД, ЕИК: 202512898, със седалище и адрес на управление: гр.Троян, ж.к. „Лъгът”, блок № 17, вх. „В”, ет. 5, ап. 9, представлявано от Пенчо Иванов Немски, предаване на владението върху следните движими вещи: 6 броя инфрачерчени излъчватели Алмак ИК-16 1500 вата; 16 броя предпазни решетки за лампи; 10 броя омекотители за бетонни колони + 10 броя сини калъфи;  6 броя предпазни решетки за инфрачервените излъчватели; 1 броя дигитален часовник + метална предпазна решетка;  З броя пейки;  2 броя футболни мрежи;  2 броя рекламни табла и електронно табло за отчитане за резултати с метална предпазна решетка, находящи се в спортна зала, собственост на ответника- помещение от 504 кв.м., в сграда с идентификатор № 35290.164.653.3 по КККР на с.Калейца /разклона за с.Калейца/, за изпълнението на което задължение е издадена заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК, постановена по частно гражданско дело № 164/2017г. по описа на Районен съд – Троян.

Претендират се разноски по делото.

В съдебно заседание ищцовото дружество се представлява от адв.Красимир Немски от ЛАК, който поддържа становище за основателност на претенцията по съществото на спора и в представена по делото писмена защита.

В предвидения по реда на чл.131 от ГПК  ответното дружество е представило писмен отговор, в който изразява становище за допустимост но неоснователност на предявения иск.

Твърди се, че имота е предоставен за ползване от ответника по силата на договор за наем №14/27.05.2013г.,  по силата на който ищеца има право да ползва под наем имота за срок от осем години, срещу наемна цена, която е под нормативно определената, като се задължил да извърши инвестиции в имота, подробно изброени в чл. 8 на договора. Излага се, че наемният имот е ползван от ищеца от 27.05,2013г. до 04.05.2016г., като на 01.04.2016г. ищеца отправил предизвестие за прекратяване на договора, а на 04.05.2016г. предал имота. Излага се, че имота е предоставен под наем на цена, под нормативно установената, без търг или конкурс, за сметка на направени инвестиции.

Излага се, че за да бъде основателна претенцията по чл.55 или чл.59 от ЗЗД, следва да е налице поне една от трите хипотези, закрепени в посочените норми, а именно: процесиите вещи да са получени без основание или с оглед на неосъществено или отпаднало основание, което обстоятелство не е налице, тъй като  вещите са дадени по облигационно отношение, изрично и подробно поето като задължение от наемателя. Излага се, че не е налице и втората хипотеза, тъй като договора за наем е действал през периода 27.05.2013г.- 04.05.2016г., и правата и задълженията по него са консумирани. Твърди се, че не е налице и третата хипотеза, при която договорът следва да е бил прогласен за нищожен или развален по съответния ред, което отново  не е налице, тъй като договора е бил прекратен със съответното предизвестие, и то от наемателя-ищец.

В съдебно заседание, за ответното дружество се явява управителя Н.Вълков и се представлява от адв.Христо Варчев, упълномощен защитник, който поддържа становище за неоснователност на претенцията по съществото на спора. Подробни аргументи излага в представена по делото писмена защита.

От приложените към делото писмени доказателства и събраните в хода на производството гласни доказателства, чрез разпит на свидетелите Борис Илиев Бояджиев и Станислав Симеонов  Съев, съдът  приема за установена следната фактическа обстановка:

Процесните отношения между страните са регламентирани от сключения между тях договор за наем №14 от 27.05.2013г.

Не се оспорва обстоятелството, че между страните е сключен договор за наем, по силата на който  ищцовото дружество е ползвало спортна зала, собственост на ответника - помещение от 504 кв.м., в сграда с идентификатор № 35290.164.653.3 по КККР на с.Калейца, /разклона за с.Калейца/

Не се оспорва обстоятелството, че претендираните от ищцовата страна подобрения са нетрайни.

От съдържанието на представения договор за наем се установява, че  предмета на договора е отдаване под наем на недвижим имот, представляващ  –помещение от 504 кв.м., в сграда с идентификатор № 35290.164.653.3 по КККР на с.Калейца, /разклона за с.Калейца/, за периода 07.05.2013г. до 01.02.2021г.

С договора е уговорена месечната  наемна цена в размер на 416.67 лева без ДДС с посочен срок на плащане- до 10-то число на текущия месец, платима в брой, на касата на ответното дружество или на  посочена в договора  банкова сметка.

***.7 страните са постигнали съгласие извършените от наемателя трайни подобрения да бъдат за негова сметка и да  останат собственост на Наемодателя.

В чл.8 от Договора, страните са постигнали съгласие досежно задължението на наемателя да поддържа спортното съоръжение, като подробно е указано как следва да стори това.

Не се оспорва обстоятелството, че договора е прекратен на  04.05.2016г. след отправено едномесечно предизвестие, съобразно чл.21 от Договора.

По искане на ответната страна са допуснати до разпит в с.з. свидетелите Борис Илиев Бояджиев и Станислав Симеонов  Съев, с които показания страната установява „…процедурата по отдаването под наем на процесния имот, чия е била инициативата за това, направени ли са отстъпки,  с каква цел и т.н…”. Настоящия състав счита, че свидетелските показания попадат в приложното поле на чл.164 т.5 от ГПК, поради което счита същите са недопустими.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира за установено следното: Разглежданият иск е предявен на договорно основание – това е волята  на ищеца изразена в исковата молба и уточнена в първото по делото съдебно  заседание, в който смисъл е и доклада на съда. Претенцията на ищеца е за предаване владение /връщане/ на движими вещи, представляващи 6 броя Инфрачервени излъчватели Алмак ИК -16 1500 вата; 16 броя предпазни решетки за лампи; 10 броя омекотители за бетонни колони и 10 броя сини калъфи; 6 броя предпазни решетки за инфрачервени излъчватели; 1 брой дигитален часовник и метална предпазна решетка; 3 броя пейки; 2 броя футболни мрежи; 2 броя рекламни табла и Електронно табло за отчитане на резултатите, находящи се в спортна зала за футбол на малки вратички – помещение от 504 кв. м в сграда с идентификатор № 35290.164.653.3 по КККР на с. Калейца /разклон Калейца/ на обща стойност 2 500 лева. С оглед на заявената от ищеца защита, предмет на установяване в настоящия процес е договорната отговорност на ответника, във връзка с процесните вещи. Безспорно по делото бе установено, че в случая  договора за наем е бил сключен за определен срок, като по искане на наемателя, след отправено до наемодателя писмено предизвестие договора е прекратен, преди изтичане на неговия краен срок. От друга страна няма действия от страна на наемателя-ищец които да сочат, че същия продължава да ползва наетия имот, да е продължил да плаща наемната цена и да не е освободил имота със знанието и без противопоставянето на наемодателя. Напротив, събраните по делото доказателства сочат че наемателят е предприел действия по опразването на имота. В случая обаче, претенцията на ищеца е предявена на договорно основание и както беше посочено по-горе, предмет на установяване в настоящия процес е договорната отговорност на ответника.

При така сключения договор, съдът тълкувайки действителната обща воля на страните приема, че е било договорено от наемателя да се извършат неопределен кръг от подобрения, т.е., че всички подобрения в имота са правени в изпълнение на договора за наем, поради което, възражението на проц.представител на ответника, че отношенията между страните следва да се уреждат на плоскостта на неоснователното обогатяване по смисъла на чл.59 от ЗЗД, тъй като валидно правоотношение между страните няма е неоснователно.

Спорния по делото въпрос е движимите вещи, представляващи 6 броя Инфрачервени излъчватели Алмак ИК -16 1500 вата; 16 броя предпазни решетки за лампи; 10 броя омекотители за бетонни колони и 10 броя сини калъфи; 6 броя предпазни решетки за инфрачервени излъчватели; 1 брой дигитален часовник и метална предпазна решетка; 3 броя пейки; 2 броя футболни мрежи; 2 броя рекламни табла и Електронно табло за отчитане на резултатите, находящи се в спортна зала за футбол на малки вратички – помещение от 504 кв. м в сграда с идентификатор № 35290.164.653.3 по КККР на с. Калейца /разклон Калейца/ на обща стойност 2 500 лева следва ли да бъдат върнати на наемателя.

Иска с правно основание чл. 422 във връзка с чл. 415 ал.1 от ГПК, по своята правна природа съставлява винаги един установителен иск за съществуването на претендираното с исковата молба вземане, който включва доказването на неговото основание, период и размер. В случая след като не е спорно между страните, че по развилото се преди настоящето исково производство заповедно такова по реда на чл. 410 от ГПК, длъжникът– ответник по иска е подал възражение по чл. 414 ал. 2 от ГПК, то приложима е нормата на чл. 415 ал. 1 ГПК. В процесуална тежест на ищеца по делото е да докаже наличието на валидно облигационно отношение между страните, както и неизпълнение на задължението за наемодателя, след прекратяване на договора.

Съгласно чл. 228 от ЗЗД, с договора за наем наемодателят се задължава да предостави на наемателя една вещ за временно ползване, а наемателят - да заплати определена цена. Договорът е консенсуален, двустранен и възмезден. Счита се за сключен в момента, в който страните постигнат съгласие относно вещта, която ще се предостави за ползуване и относно наемната цена. Договорът е неформален. За валидното му сключване не е необходима писмена форма. Наемодателят е задължен, съгласно чл. 230 ЗЗД, да предаде на наемателя наетата вещ в състояние, което отговаря на ползването и по предназначение, за което е наета, да обезпечи свободното ползване на наемателя. Наемателят е задължен да приеме вещта, да заплаща наемната цена включително и консумативните разноски, да извърши трайни подобрения за своя сметка, които в последствие останат за наемодателя, както и през целия период на договора да поддържа спортното съоръжение, чрез вменени от наемодателя задължения Изложеното води на категоричния извод, че между страните е възникнало валидно облигационно отношение, основано на сключения Договор за наем,  при условията уговорени в него.

Съгласно клаузата уредена в чл.7 извършените от наемателя трайни подобрения са за негова сметка и остават собственост на наемодателя. Настоящия състав счита, че вменените на наемателя задължения, подробно изброени в чл.8 от Договора, касаят действията по поддръжка на спортното съоръжение.

Дали една вещ е трайно прикрепена към земята е винаги въпрос на конкретна преценка. Съгласно чл.7 от договора, страните са предвидили, че при прекратяването му  наемодателя придобива собствеността върху трайните подобрения, направени в обекта, които са трайно прикрепени към него. В теорията и практиката няма спор относно съдържанието на понятието „подобрения” или т.нар. полезни разходи. Те, чрез вложените труд, средства и материали, увеличават стойността на имота, но не са били необходими за запазването и съхранението му. Следва да се има предвид обаче, че всякога подобрението предполага трайно прикрепване на движима вещ към недвижимост. Това, което го отличава от обикновеното трайно прикрепване е, свойството му да увеличава стойността на имота. Следователно, целта на процесната уговорка е наемодателят да придобие собствеността и върху онези съоръжения и инсталации, които, без да увеличават стойността на обекта, /без да представляват подобрения/, са трайно прикрепени към него.  Поради това и не може да се приеме, че процесните вещи са трайно прикрепени към имота, тъй като е възможно да се подменят с други, т.е не са трайното закрепени към имота, за да станат  част от него по предназначение и да загубят качеството си на самостоятелна движима вещ. С оглед на това и съгласно чл.7 от договора на страните, наемателят ищец е имал право при прекратяването му да ги демонтира и да ги изнесе от наетия обект.

Страните поначало са свободни да уреждат отношенията си във връзка с подобренията по договорен път. Клаузата за подобрения се явява основание на обогатяването и уреждане на начин на ползване на вещта.

Уговоркта относно подобренията е била валидна, тъй като в нейно изпълнение наемателят прави оферта, а давайки съгласието си, наемодателят я приема по смисъла на чл. 13 ЗЗД, т.е. разрешението на наемодателя представлява изрично уреден в закона случай на едностранно волеизявление, с краен продукт- съгласие.

Анализът на приетите по делото доказателства и заключението на съдебно-икономическата експертиза по безспорен начин установява, че ищецът е изпълнил задължението си по договора, като след прекратяването на същия, движимите вещи, подробно изброени в исковата молба е следвало да му бъдат върнати, тъй като същите не са трайни подобрения по смисъла на закона и не следва да бъдат включени в обхвата на чл.7 от Договора за наем №14 от 27.05.2013година.       С оглед на изложените обстоятелства по делото, настоящата инстанция намира, че предявения иск е основателен и доказан и следва да бъде изцяло уважен като бъде признато по отношение на длъжника „ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ” ЕООД, ЕИК 820184003, със седалище и адрес на управление гр. Троян, ул. „Г. С. Раковски” № 49, с управител Николай Вълков да предаде на кредитора „ТРОЯ – 99” ЕООД, ЕИК 202512898, със седалище и адрес на управление гр. Троян, ж. к. „Лъгът” бл. 17, вх. В, ет. 5, ап. 9, представлявано от Пенчо Иванов Немски владението върху следните вещи: 6 броя Инфрачервени излъчватели Алмак ИК -16 1500 вата; 16 броя предпазни решетки за лампи; 10 броя омекотители за бетонни колони и 10 броя сини калъфи; 6 броя предпазни решетки за инфрачервени излъчватели; 1 брой дигитален часовник и метална предпазна решетка; 3 броя пейки; 2 броя футболни мрежи; 2 броя рекламни табла и Електронно табло за отчитане на резултатите, находящи се в спортна зала за футбол на малки вратички – помещение от 504 кв. м в сграда с идентификатор № 35290.164.653.3 по КККР на с. Калейца /разклон Калейца/ на обща стойност 2 500 лева.

         При този изход на делото и на основание чл. 78 ал. 1 от ГПК ще следва ответника да заплати на ищеца сторените съдебно-деловодни разноски и в размер на 300.00 адвокатско възнаграждение,  50.00 лева разноски за ДТ по настоящото дело и 50.00 лева разноски за ДТ по ч.гр.д.№164/2017година.

         Водим от изложеното съдът

 

Р     Е      Ш      И   :

 

         ПРИЗНАВА по реда на чл. 422 от ГПК съществуване на вземане  в полза на „ТРОЯ – 99” ЕООД, ЕИК 202512898, със седалище и адрес на управление гр. Троян, ж. к. „Лъгът” бл. 17, вх. В, ет. 5, ап. 9, представлявано от Пенчо Иванов Немски, като „ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ” ЕООД, ЕИК 820184003, със седалище и адрес на управление гр. Троян, ул. „Г. С. Раковски” № 49, с управител Николай Вълков следва да предаде на кредитора „ТРОЯ – 99” ЕООД, ЕИК 202512898, със седалище и адрес на управление гр. Троян, ж. к. „Лъгът” бл. 17, вх. В, ет. 5, ап. 9, представлявано от Пенчо Иванов Немски владението върху следните вещи: 6 броя Инфрачервени излъчватели Алмак ИК -16 1500 вата; 16 броя предпазни решетки за лампи; 10 броя омекотители за бетонни колони и 10 броя сини калъфи; 6 броя предпазни решетки за инфрачервени излъчватели; 1 брой дигитален часовник и метална предпазна решетка; 3 броя пейки; 2 броя футболни мрежи; 2 броя рекламни табла и Електронно табло за отчитане на резултатите, находящи се в спортна зала за футбол на малки вратички – помещение от 504 кв. м в сграда с идентификатор № 35290.164.653.3 по КККР на с. Калейца /разклон Калейца/ на обща стойност 2 500 лева.

  ОСЪЖДА „ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ” ЕООД, ЕИК 820184003, със седалище и адрес на управление гр. Троян, ул. „Г. С. Раковски” № 49, с управител Николай Вълков  да заплати на„ТРОЯ – 99” ЕООД, ЕИК 202512898, със седалище и адрес на управление гр. Троян, ж. к. „Лъгът” бл. 17, вх. В, ет. 5, ап. 9, представлявано от Пенчо Иванов Немски, сторените съдебно-деловодни разноски по настоящето производство в размер на 350.00 -триста и петдесет лева и сумата от 50.00 – петдесет лева, представляваща разноски за ДТ по ч.гр.д.№164/2017г. на ТРС.

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщението пред Ловешки окръжен съд.

 

                                                                   Районен съдия: