ПРОТОКОЛ-Опр. №  441

                                      гр. Троян, 08.08.2017 година   

                                                                                                                                                                                                                                 

ТРОЯНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ВТОРИ СЪСТАВ в публично съдебно заседание на осми август, две хиляди и седемнадесета година в състав:   

                                                                           

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ИВАНОВА,

 

съдебен секретар Е.П.,

сложи за  разглеждане гражданско дело № 352  по описа за 2017 година, докладвано от съдията – Иванова

На именното повикване в  11.38 часа се явиха:

          Ищцата П.И.Х. – р.пр. се явява лично и с адв. С.С.от АК-гр.Ловеч с пълномощно от днес.

          Ответникът К.С.Б. – р.пр. не се явява, представлява се от адв. Д.Ч. *** с пълномощно приложено към отговора на исковата молба.

          За АСП, Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Троян- редовно уведомени не се явява представител.

          СЪДЪТ ДОКЛАДВА:

          Становище вх.№ 4749/20.07.2017 г., изготвено от АСП, Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Троян.

          В цялост гр.д. № 227/2016 г. и гр.д.№ 228/2017 г. и двете по описа на ТРС, за прилагане към настоящото дело.

СТАНОВИЩЕ ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО:

АДВ.С.: - Да се даде ход на делото.

АДВ.Ч.: - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

          О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

АДВ.С.: - От името на доверителя ми заявяваме, че поддържаме заявената пред вас претенция на посоченото в ИМ правно основание. Моля да вложите като доказателства по делото допуснатите такива с вашето определение. Ще моля да се вложи като доказателство по делото и депозираното становище от страна на Д”СП”-гр.Троян.

          АДВ.Ч.: - От името на доверителя ми заявявам, че не признаваме така предявения иск  по изложените  в отговора на ИМ съображения.

Поддържам отговора си и отразените предложения за режим на лични контакти с непълнолетната дъщеря на страните по делото.

          Искам да внеса една корекция в отговора си като уточня, че доверителят ми желае съдът да му определи режим на свиждане, да взема дъщеря си 3 дни на всеки 3 месеца, като той е длъжен да съгласува това с майката 3 дни предварително.

Споделям становището на колежката си, че най-добрият вариант за детето, е да се постигне едно споразумение между майката и бащата, което да бъде в интерес на детето, за да няма такива скандали, да бъде съгласувано коректно между тях двамата.

Ако майката приеме този вариант, който аз уточних, да дава детето на 2-3 дни с преспиване, то може да прекратим делото още сега, за да не се задължава съдът да определя нещо, което двамата може да разрешат сами.

АДВ.С.:  - Ние желаем режимът да бъде фиксиран точно, точните часове, в които бащата ще взема детето. Ние не искаме да ограничаваме бащата да вижда детето.

Ние не желаем детето да става свидетел на лошите отношения между родителите си, да чува лошите думи.

АДВ.Ч.: - Аз не виждам желание от страна на ищцата да се определи един оптимален режим на общуване на бащата с детето. При наличие на влязла в сила ограничителна заповед, доверителят ми се ограничава следващите 18 месеца да влиза в някакъв контакт с детето, с оглед на което аз считам, че ищцата го лишава от контакт с детето.

          СЪДЪТ счита, че следва да се приемат като доказателства по делото допуснатите с определение на съда писмени доказателства, Становище вх.№ 4749/20.07.2017 г., изготвено от АСП, Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Троян,  както и гр.д. № 227/2016 г. по описа на ТРС и гр.д.№ 228/2017 г. по  описа на ТРС, поради което

 

          О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРИЕМА като доказателства по делото: заверен препис от удостоверение за раждане, заверен препис от Решение № 280/27.10.2016г. по гр.д.№ 227/2016г. по описа на ТРС, Становище вх.№ 4749/20.07.2017г., изготвено от АСП, Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Троян, гр.д. № 227/2016 г. по описа на ТРС и гр.д.№ 228/2017 г. по описа на ТРС.

          АДВ.С.: - Доверителката ми е съгласна да постигнат с ответника спогодба, която да бъде  в интерес на детето.

АДВ.Ч.: - Съгласни сме да постигнем спогодба, която да е в интерес на детето.

 

          СЪДЪТ ПРИКАНВА СТРАНИТЕ КЪМ СПОГОДБА И ТЕ ПРИЕХА ТАКА:

          ИЩЦАТА П.И.Х., ЕГН: **********:  - Съгласна съм бащата К.С.Б., ЕГН **********, да вижда и взема при себе си малолетната ни дъщеря С., родена на *** година, за по 3 дни с преспиване през месеците: януари, април, юли и октомври, в периода от първи до седмо число  на посочените месеци, като следва да ме уведоми за конкретните дни  поне 3 дни предварително.

Съгласна съм бащата  да взема при себе си дъщеря ни и по 15 дни годишно през лятото /месеците юни, юли или август/, с предварително уведомяване поне 1 месец предварително, които да не съвпадат с платения годишен отпуск на майката.

За настоящата 2017 година съм съгласна бащата да прекара с дъщеря ми С. 10 дни, за което бъда уведомена поне 1 седмица предварително.

Съгласна съм през всяка календарна година, чиято цифра завършва на нечетно число, С. да прекарва с баща си по 3 дни от Коледните  празници – на 23, 24 и 25.12. от 10.00 часа на 23.12. до 17.00 часа на 25.12.; през всяка календарна година, чиято последна цифра завършва на четно число или нула, С.  да прекарва при баща си по 3 дни от Новогодишните празници – на 30 и 31.12. от изтичащата година и на 01.01. на следващата година, считано от 10.00 часа на 30.12 до 17.00 часа на 01.01. на Новата година.

Съгласна съм С. да прекарва с баща си по 3 дни от Пролетната /Великденска/ ваканция, когато стане ученичка.

Съгласна съм бащата да взема дъщеря ни от Детската градина и да я връща там, а в дните когато Детското заведение не работи, щя я предавам на бащата и ще я вземам от него на обществено място със съдействие на трети лица.

Моля делото да се прекрати като спогодено. Претендирам за разноски.

         

          ОТВЕТНИКА К.С.Б., ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК АДВ. Д.Ч.: - От името на доверителя си заявявам, че същия е съгласен да вижда  и взема при себе си малолетната С., родена на *** година, за по 3 дни с преспиване през месеците: януари, април, юли и октомври, в периода от първи до седмо число  на посочените месеци, като следва да ме уведоми за конкретните дни  поне 3 дни предварително.

Доверителят ми е съгласен,  да взема при себе си дъщеря си и по 15 дни годишно през лятото /месеците юни, юли или август/, с предварително уведомяване на майката поне 1 месец предварително, които дни да не съвпадат с платения годишен отпуск на майката.

За настоящата 2017 година доверителят ми е съгласен да прекара с дъщеря си С. 10 дни, за което  майката да бъде уведомена поне 1 седмица предварително.

Доверителят ми е съгласен през всяка календарна година, чиято цифра завършва на нечетно число, С. да прекарва с него по 3 дни от Коледните  празници – на 23, 24 и 25.12. от 10.00 часа на 23.12. до 17.00 часа на 25.12.; през всяка календарна година, чиято последна цифра завършва на четно число или нула, С.  да прекарва при него по 3 дни от Новогодишните празници – на 30 и 31.12. от изтичащата година и на 01.01. на следващата година, считано от 10.00 часа на 30.12 до 17.00 часа на 01.01. на Новата година, както и  по 3 дни от Пролетната /Великденска/ ваканция, когато стане ученичка.

Доверителят ми е съгласен  да взема дъщеря си от Детската градина и от училище и да я връща там, а в дните когато Градината/училището/ не работят, да я предава на майката и съответно да я взема от нея на обществено място със съдействие на трети лица.

Доверителят ми е съгласен да заплати направените разноски по делото в размер на 400.00 лева. Моля делото да се прекрати като спогодено.

 

 

                   ИЩЦАТА: ............

          /П.Х./

 

 

СПОГОДИЛИ СЕ:

 

 

                   ОТВЕТНИК:......................

                   /К.Б., чрез пълномощник адв. Д.Ч./

 

 

 

СЪДЪТ като взе предвид, че така постигнатата между страните спогодба не противоречи на морала и на добрите нрави и е в интерес на детето намира, че следва да бъде приета и одобрена, а производството по гр.д.№ 352 от 2017 година по описа на Троянски районен съд да бъде прекратено.

          Ще следва да бъде осъден ответникът да заплати в полза на  ищцата сумата от 400.00-четиристотин лева, представляваща адвокатски хонорар, както и 80.00 – осемдесет лева разноски за ДТ, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА И ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба.

ОПРЕДЕЛЯ режим за осъществяване на лични отношения между бащата К.С.Б., ЕГН ********** и детето С. К.Б., ЕГН **********, както следва:  

- да вижда  и взема при себе си малолетната С., родена на *** година, за по 3 дни с преспиване през месеците: януари, април, юли и октомври, в периода от първи до седмо число  на посочените месеци, като следва да ме уведоми за конкретните дни  поне 3 дни предварително;

- да взема при себе си дъщеря си и по 15 дни годишно през лятото /месеците юни, юли или август/, с предварително уведомяване на майката поне 1 месец предварително, които дни да не съвпадат с платения годишен отпуск на майката;

- за настоящата 2017 година бащата да прекара с дъщеря си С. 10 дни, за което  майката да бъде уведомена поне 1 седмица предварително;

- през всяка календарна година, чиято цифра завършва на нечетно число, С. да прекарва с него по 3 дни от Коледните  празници – на 23, 24 и 25.12. от 10.00 часа на 23.12. до 17.00 часа на 25.12.; през всяка календарна година, чиято последна цифра завършва на четно число или нула, С.  да прекарва при него по 3 дни от Новогодишните празници – на 30 и 31.12. от изтичащата година и на 01.01. на следващата година, считано от 10.00 часа на 30.12 до 17.00 часа на 01.01. на Новата година, както и  по 3 дни от Пролетната /Великденска/ ваканция, когато стане ученичка;

- да взема дъщеря си от Детската градина и от училище и да я връща там, а в дните когато Градината/училището/ не работят, да я предава на майката и съответно да я взема от нея на обществено място със съдействие на трети лица.

ОСЪЖДА К.С.Б., ЕГН **********, с адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ на П.И.Х., ЕГН: **********, с адрес: ***, сумата 400.00-четиристотин лева, представляваща адвокатски хонорар, както и 80.00 – осемдесет лева разноски за ДТ, съгласно представения списък по реда на чл.80 от ГПК.

          Съгласно разпоредбата на чл. 234, ал. 3 от ГПК настоящото определение има значение на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред ЛОС.

          Заседанието приключи в 12.25 часа.

          Протоколът се написа в съдебно заседание.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: