ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

гр. Троян,  30.05.2017 год.

 

Троянски районен съд, втори състав, в закрито  заседание на  30.05.2017г. /тридесети май две хиляди и седемнадесета/  година в състав:

 

Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

при секретаря …….., като разгледа докладваното от съдията Иванова гр.д. № 386  по описа на ТРС за 2017 год., за да се произнесе - съобрази:

 

Производство с правно основание чл.232  от ГПК .

Постъпила е молба  вх.№3281 от 16.05.2017г. по описа на ТРС от  Г.И.Б. ***6/2017г. по описа  на ТРС, с правно  основание чл.232 от ГПК, с която моли производството по делото да бъде прекратено.

Съдът намира подадената молба  за основателна, тъй като съгласно хипотезата на чл.232 от ГПК ищецът може да оттегли исковата молба  до приключване на първото по делото заседание.

С оглед на изложеното настоящата инстанция счита, че съдебното производство по гр.д.№386/2017г на ТРС образувано по ИМ с правно основание чл. 439 ал.І от ГПК вр. чл.124 ал.1 ГПК вр.чл.113 ГПК  да бъде прекратено.

Водим от горното, съдът

 

                           О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.232 от ГПК, поради оттегляне  на предявения иск, производството по гр.д.№386/2017г на ТРС образувано по ИМ с правно основание чл. 439 ал.І от ГПК вр. чл.124 ал.1 ГПК вр.чл.113 ГПК, за което страните да бъдат уведомени.

Определението може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд с частна жалба, в едноседмичен  срок от съобщението на страните.

 

                                                                Районен съдия: