Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  № 37

 

гр. Троян, 10.02.2017  година

 

                                                В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд, втори състав, в проведеното на  десети януари, две хиляди и  седемнадесета година открито съдебно заседание, в състав

                                                                                  Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

                                                                                               

при участието на секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдията гр.д. 403/2016 год. по описа на ТРС, за да се произнесе – съобрази:

 

Производството е по обективно кумулативно съединени искове с правно основание чл.128, т.2 Кодекса на труда чл. 221, ал.1 от Кодекса на труда и чл.86 от Закон за задълженията и договорите.

 

В Троянски районен съд е образувано горното дело по искова молба на В.Х.Н. ***, срещу „Викинг-Николов” ЕООД гр.София, ЕИК 130765203, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.»Николай Хайтов» №12, ап.18,  представлявано от управителя Тани Николов Танков, с която са предявени обективно кумулативно съединени искове с правно основание  чл.128, т.2 от Кодекса на труда /КТ/, чл. 221, ал.1 от КТ и чл.86 от ЗЗД.

Ищецът твърди, че е работил в ответното дружество на длъжността „О.Н.”, като трудовото му правоотношение е прекратено поради вина на работодателя, тъй като последния неплащал в срок дължимото месечно възнаграждение.  Претендира заплащане на  трудово възнаграждение в размер на 2194.92 лева за  месеците- септември, октомври, ноември и декември 2014г. и за януари, април, май и юни 2015г., ведно със законната лихва върху тази сума. Отделно от това претендира заплащане на сумата от 292.00 лева, представляваща обезщетение за забава в плащането за месеците- септември, октомври, ноември и декември 2014г. и за януари, април, май и юни 2015г., по смисъла на чл.86 от ЗЗД, както и обезщетение по чл.221 ал.1 от КТ в размер на 282.20 лева за неспазен срок на предизвестие. Претендира за разноски.

На основание чл. 214 от ГПК е допуснато изменение на  предявения иск с правно основание чл. 86 от ЗЗД, като същия от 292.09-двеста деветдесет и два лева и девет стотинки  е намален на 274.29-двеста седемдесет и четири лева и двадесет и девет стотинки, съобразно заключение на вещото лице по допуснатата и изготвена съдебно-счетоводна експертиза.

При предвидената процедура по реда на чл. 131, ал. 1 от ГПК,   в срока за отговор на исковата молба, ответникът е представил бланкетен писмен отговор, като не е ангажирал доказателства. Посочил е, че  оспорва исковите претенции по размер. Възразява и по отношение размера на претендираната лихва за забава поради неправилно определен начален период за всяка една от претендираните суми.

В съдебно ищецът, редовно призован се явява лично и с упълномощен защитник - адвокат В.А. от АК-Ловеч, който поддържа становището си за основателност на исковите претенции в  хода на производството, като аргументите си излага по  съществото на спора.

Ответникът, редовно призован не се представлява от законен представител или упълномощен защитник в съдебно заседание.

Съдът, след като обсъди доводите на страните и събраните по делото доказателства по реда на чл.235, ал.2 ГПК във връзка с чл. 12 ГПК, намира за установено следното:

По делото не е спорно, че страните са били в трудово правоотношение по силата на сключен между тях на  27.04.2012г. трудов договор, като ищецът е заемал  длъжността  „О.“ с код по НКПД 54141007.

Ищецът е ангажирал писмени доказателства в подкрепа на твърдението си, че не е получил възнаграждението си за положения от него труд в периода  месец септември, октомври, ноември и декември 2014г. и за януари, април, май и юни 2015г.

От представената по делото сл.бележка – не оспорена от ответната страна ЛС101/03.02.2016г.  се установява, че  ответното дружество е начислило за посочените месеци трудови възнаграждения на ищеца, но същите не са изплатени, като размерът на трудовите възнаграждения, отразен в служебната бележка, съответства на претендирания в исковата молба размер на претендираните  неплатени възнаграждения от ищеца - за м.септември 2014 год.- в размер 266.53 лева;  за м.октомври 2014 год. -  в размер 266.53 лева; за м.ноември 2014 год. -  в размер 266.53 лева; за м.декември 2014 год. -  в размер 266.53 лева; за м.януари 2015 год. -  в размер 282.20 лева; за м.април 2015 год. - в размер 282.20 лева и за м.май 2015 год. и месец юни 2015г. по 282.20 лева.

Ищецът е представил писмо изх.№ 16009893/08.02.2016г. от Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Ловеч, в което е отразено, че по постъпил от В.Н. сигнал е извършена проверка, при която във ведомостите за заплати на ответното дружество не са установени положени подписи, удостоверяващи получено от ищеца възнаграждение за процесните  месеци, както и че не са представени други документи, които да доказват изплащане на посочените възнаграждения.

От заключението на вещото лице, прието като доказателство по делото като компетентно и обективно се установява,  че обезщетението за забава върху посочените суми е в общ размер от 274.29 лева, като за отделните месеци е, както следва: за м.септември 2014 год. - 43.01 лева;  за м.октомври 2014 год. -  в размер 40.78 лева; за м.ноември 2014 год. -  в размер 38.48 лева; за м.декември 2014 год. -  в размер 36.26 лева; за м.януари 2015 год. -  в размер 36.12 лева; за м.април 2015 год. - в размер 28.98 лева, за м.май 2015 год. -  в размер 26.55 лева и за месец юни – в размер на 24.11 лева.

Според експерта, обезщетението по чл.221, ал.1 от КТ, е в размер на 351.69в.

При така установеното от фактическа страна, съдът от правна страна намира следното:

По иска с правно основание чл.128, т.2 от КТ  с цена на иска 2194.92 лева.

Работодателят е длъжен в установените срокове да плаща уговореното трудово възнаграждение за извършената от работника работа.  Работодателят-ответник не оспорва, че ищецът е изпълнил задълженията си по сключения трудов договор за процесния период, с оглед на което съдът приема, че му се дължи трудово възнаграждение. Ответникът не е оспорил и служебната бележка, в която е отразено по месеци начисленото, но неизплатено трудово възнаграждение на ищеца в общ размер на 2194.92 лева.

           По иска с правно основание чл.86, ал.1 от ЗЗД с цена на иска 274.29 лева.

По отношение на претенцията за заплащане на лихва за забава върху  трудовото възнаграждение за процесните осем месеца, съдът намира, че същият е основателен с оглед  акцесорния му характер, тъй като е обусловен от изхода на главния иск и доказан по размер, съгласно заключението на вещото лице, по допуснатата, приета и неоспорена от страните съдебно-счетоводната експертиза.

По иска с правно основание  чл.221, ал.1 от КТ с цена на иска 351.69лв.

При прекратяване на трудовото правоотношение от работника без предизвестие в случаите на чл.327, ал.1, т.2 от КТ, работодателят му дължи обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за срока на предизвестието, което обезщетение, съгласно заключението на вещото лице възлиза на 351.69 лева.

С оглед изхода от спора, на основание чл.78, ал.1 и 3 от ГПК, ответникът   следва да бъде осъден да заплати направените от ищеца разноски за заплатеното от него адвокатско възнаграждение в размер на 970.00лева, Представено е адвокатско пълномощно, с отразяване за плащане в брой на посочената сума, което съгласно Тълкувателно решение № 6 от 06.11.2013г., пост. по т.д. №6/2012г. на ВКС, има характер на разписка и е достатъчно да обоснове извършеният разход.

             Ответникът ще следва да бъде осъден да заплати и дължимите държавни такси върху уважените искове в размер на 187.80 лева, представляващи държавна такса за исковете по чл.128, т.2 от КТ, чл.221, ал.1 от КТ и чл.86 от ЗЗД , определени съгласно чл.1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, както и сумата от 120.00лв. разноски за експертиза от преведения от бюджета на съда депозит за изготвяне на заключение по назначената съдебно-счетоводна експертиза.

  Мотивиран от горното и на основание чл.235 от ГПК, съдът

Р     Е     Ш     И    :      

   ОСЪЖДА, на основание чл.128, т.2 от КТ,«ВИКИНГ-НИКОЛОВ» ЕООД, регистрирано в ТР на АВ с ЕИК 130765203, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.»Николай Хайтов» №12, ап.18,  представлявано от управителя Тани Николов Танков,  ДА  ЗАПЛАТИ  на  В.Х.н. ***, ЕГН **********, сумата 2194.92 /две хиляди сто деветдесет и четири лева и деветдесет и две стотинки/ лева, представляваща неизплатени трудови възнаграждения за месеците: септември, октомври, ноември и декември 2014 година и месец януари, април, май и юни 2015 година, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на делото – 02.06.2016г. до окончателно изплащане на задължението.

  ОСЪЖДА, на основание чл.86, ал.1 от ЗЗД,«ВИКИНГ-НИКОЛОВ» ЕООД, регистрирано в ТР на АВ с ЕИК 130765203, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.»Николай Хайтов» №12, ап.18,  представлявано от управителя Тани Николов Танков, ДА  ЗАПЛАТИ  на   В.Х.Н. ***, ЕГН **********, сумата от 274.92 /двеста седемдесет и четири лева и двадесет и девет стотинки/ лева обезщетение за забава върху размера на неизплатеното трудово възнаграждение.               

              ОСЪЖДА, на основание чл.221, ал.1 от КТ,«ВИКИНГ-НИКОЛОВ» ЕООД, регистрирано в ТР на АВ с ЕИК 130765203, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.»Николай Хайтов» №12, ап.18,  представлявано от управителя Тани Николов Танков,  ДА  ЗАПЛАТИ  на  В.Х.Н., ЕГН ********** ***, сумата от 351.69 /триста петдесет и един лева и шестдесет и девет стотинки/ лева  обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от 02.06.2016г. до окончателното и изплащане.

ОСЪЖДА, на основание чл.78, ал.1 и 3 от ГПК,«ВИКИНГ-НИКОЛОВ» ЕООД, регистрирано в ТР на АВ с ЕИК 130765203, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.»Николай Хайтов» №12, ап.18,  представлявано от управителя Тани Николов Танков,  ДА  ЗАПЛАТИ  на  В.Х.Н., ЕГН ********** *** сторените по делото разноски в размер на 970.00 /деветстотин и седемдесет/ лева, представляваща разноски по делото за един адвокат.

 ОСЪЖДА  «ВИКИНГ-НИКОЛОВ» ЕООД, регистрирано в ТР на АВ с ЕИК 130765203, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.»Николай Хайтов» №12, ап.18,  представлявано от управителя Тани Николов Танков,    ДА  ЗАПЛАТИ в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд гр.Троян, държавна такса върху уважените искове в общ размер на 187.80 лева /сто осемдесет и седем лева и седемдесет стотинки/ лева, както и сумата от 120.00 /сто и двадесет/ лева разноски за експертиза.

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд гр.Ловеч в дву -седмичен срок от връчването му на страните.

                                                                     

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: