О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

  

 

01.11.2017 година, гр.Троян

 

         Троянски районен съд, втори състав, в закрито заседание на първи ноември, две хиляди и седемнадесета  година, в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ : СВЕТЛА ИВАНОВА

 

Съдебен секретар ………………, като разгледа докладваното от съдията гражданско  дело №  42/2017 година по описа на съда, за да се произнесе, съобрази:

        

В Троянски районен съд е образувано горното дело по искова молба, предявена от Й.К.Й. *** и К.Б.П. ***, против Мариян Ригас Теодоридис, действащ в качеството си на управител на „Тиролой”ЕООД гр.Велико Търново, с правно основание чл.109а от ЗС.

В хода на производството /на 25.04.2017г. ищецът Й.К.Й. е починал, видно от приложените по делото препис извлечение от Акт за смърт на Община Троян и у-ние за наследници от 28.04.2017г. на Кметство с.Шипково, община Троян, поради което и на основание чл. 227 ГПК, покойният ищец Й.К.Й. с ЕГН  ********** е заместен в настоящият процес  от своя син - К.Й.Й., като последния е конституиран в качеството на ищец по делото.

            С Разпореждане №1210 от 05.06.2017г. на ТРС, искова молба вх.№571 от 20.01.2017г.  по описа на ТРС, предявена  от К.Б.П., ЕГН ********** и  конституирания като ищец в настоящото производство К.Й.Й., ЕГН ********** с посочено от ищците правно основание чл.109а от ЗС е оставена без движение, като им е дадена възможност, в едноседмичен срок от съобщението да изправи констатираните от съда нередовности.

Със същото разпореждане на ищците е указано, че при необходимост, ще бъдат снабдени със съдебни удостоверения, както и че при неизпълнение на дадените от съда указания, във връзка с констатираните нередовности на исковата молба, същата,  в едно с приложенията ще бъде върната.

Разпореждането е изпратено и получено от ищците, видно от приложените по делото съобщения- К.Й. на 12.06.2017г. /л.49/, а К.П. на 19.07.2017г. /л.50/.

С молба вх.№4396 от 04.07.2017г. /пощ.кл. 03.07.2017г./ от К.П. е направено искане, за продължаване на срока за представяне на доказателства, както и искане, страната да бъде снабдена със съдебно удостоверение.

С разпореждане на съдията докладчик, срока е продължен с още 7 дни от изтичане на законоустановения първоначален срок, т.е. считано от 27.07.2017г.

Считано от 05.08.2017г., срока за изправяне на констатираните нередовности на ИМ е изтекъл.

На 09.08.2017г. ищците са получили от деловодството на РС-Троян исканото удостоверение и до настоящия момент – 01.11.2017г. не са изпълнили указанията на съда за изправяне на нередовностите на исковата молба, т.е. по делото след 09.08.2017г. не са постъпвали книжа от ищеца.

Второ искане за продължаване на срока липсва по делото, а продълженият срок е изтекъл на 05.08.2017г.

Съгласно чл.63, ал.2 ГПК продължаването на срока тече от изтичането на първоначалния. В действащата уредба, за разлика от чл. 36 ГПК /отм./, при който продължаването на срока започваше да тече от съобщението до страната, в чл.63, ал.2 ГПК законодателно е определен нов начален момент, от който започва да тече продължаването на срока. Изрично е предвидено, че продължаването на срока започва да тече от изтичането на първоначалния, поради което съобщението до страната, че молбата й за продължаването й е уважена, е без значение. Изпращане на съобщение е безпредметно, тъй като не би могло да се отрази на началния момент, а поради това и на крайния момент на течене на срока. В този смисъл е и непротиворечивата съдебна практика- ОПР 385- 2010- ІІ г.о., ОПР 193- 2011- ІІІ г.о., ОПР 408- 2011- ІІ т.о., ОПР 30- 2013- ІІІ г.о. на ВКС и др.

 Следователно, в случая ИМ е следвало да бъде върната след изтичането на срока на 05.08.2017г., но вместо това, на 09.08.2017г. съдът е издал исканото съдебно удостоверение. Както вече бе посочено, ищецът не е депозирал каквито и да било молби и книжа по делото след датата 09.08.2017 г.

С оглед на изложеното, съдът  счита, че са налице предпоставките на чл.129, ал.3 ГПК и исковата молба следва да бъде върната поради неотстраняване в срок нередовностите в същата нито в законния, нито в продължения срок,  а производството по делото – прекратено.

Мотивиран така и  на  основание чл.129, ал.3 ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 42/2017г. по описа на РС – Троян.

ВРЪЩА искова молба вх.№571 от 20.01.2017г.  по описа на ТРС, предявена  от К.Б.П. ЕГН ********** и  конституирания като ищец в настоящото производство К.Й.Й., ЕГН ********** с правно основание чл.109а от ЗС- оставена без движение, поради неотстраняване на нередовности от ищците нито в законния, нито в продължения срок.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Ловешки окръжен съд в едноседмичен срок от връчването на препис от същото.

 

                                                                                             

РАЙОНЕН  СЪДИЯ: