Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е          214          

 

 от   12.07.2017 година,  град Троян

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ТРОЯНСКИЯ РАЙОНЕН СЪД, втори състав, в проведеното на 13.06.2017г. /тринадесети юни две хиляди и седемнадесета/ година  публично заседание  в   следния състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

Секретар Е.П., като разгледа докладваното от съдията  Иванова гражданско  дело № 429  по описа за 2017 година, за да се произнесе, съобрази:

 

Производството е с правно основание чл.50 от СК.

 

ПРЕКРАТЯВА БРАКА МЕЖДУ П.Г.П., ЕГН********** и З.А.П., ЕГН **********,  сключен на 21.09.1991г. пред длъжностното лице по гражданско състояние в гр.Троян, община Троян,  за което обстоятелство е съставен Акт за граждански брак № 150 от 21.09.1991 година, по взаимно съгласие, на основание чл. 50 от СК.

         УТВЪРЖДАВА  постигнатото между  П.Г.П.,  ЕГН********** *** 190 и З.А.П., ЕГН ********** ***  СПОРАЗУМЕНИЕ  на основание чл.51 от СК:

Родителски права, лични отношения и издръжка – страните нямат непълнолетни деца или пълнолетни такива, на които да се дължи издръжка.

Семейно жилище, по смисъла на закона не е налице.     

ОБЯВЯВА, че придобитите по време на брака движими вещи молителите са  си поделили предварително и към момента не притежават такива, които да попадат в режим на „Съпружеска имуществена общност”.

 ОБЯВЯВА, че съпрузите  след развода не си дължат издръжка и няма да си заплащат такава.

           ОБЯВЯВА, че съпрузите не са придобивали недвижими вещи по време на брака си.

ОБЯВЯВА, че след прекратяване на брака З.А.П. ще носи предбрачното си фамилно име – С..

ОСЪЖДА  З.А.П., ЕГН ********** *** да  заплати  на държавата, по бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд –гр.Троян  сумата от 40.00 /четиридесет/ лева, представляваща  окончателно определената  държавна такса.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване .

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: