О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

           от   08.06.2017 година, гр.Троян

 

   Троянски районен съд, втори състав, в закрито заседание на осми юни две хиляди и седемнадесета  година, в състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ : СВЕТЛА ИВАНОВА

 

Съдебен секретар ………………., като разгледа докладваното от съдията гражданско  дело №  434/2017 година по описа на  съда, за да се произнесе, съобрази:

 

Производството по делото е образувано по  предявена искова молба  вх. № 3228 от 12.05.2017г. по описа на ТРС от И.М.В. *** против П.Д.С. *** за сумата от 5 000 лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди.

С Разпореждане от  16.05.2017г. съдът е  констатирал, че ищецът не е внесъл дължимата ДТ в размер на 200.00 лева, което е нередовност по смисъла на чл.128, т.2 от ГПК. На ищеца е указано в едноседмичен срок от съобщението да внесе дължимата ДТ, като е уведомен, че при неизпълнение на това задължение исковата молба ще бъде върната.

Съобщението е получено на 25.05.2017г. от Макари В. – син на ищеца, със задължението да го предаде.

До настоящия момент – 08.06.2017г. не са изпълнени указанията на съда, поради което ИМ следва да бъде върната на основание чл.129, ал.3 от ГПК.

Водим от изложеното съдът

 

                          О П Р Е Д Е Л И:

 

На основание чл. 129, ал. 3 от ГПК, предявената от И.М.В. *** искова молба  вх. № 3228 от 12.05.2017г. по описа на ТРС против П.Д.С. *** за сумата от 5 000 лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди да се върне на И.М.В..

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 434/2017г. по описа на ТРС.

Определението против връщането на исковата молба и прекратяване на производството по делото  може да се обжалва  с частна жалба пред ЛОС в едноседмичен срок от днес.

Да се изпрати препис от настоящето определение на  И.М.В..

 

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: