ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 328

 

                               гр. Троян, 19.06.2017

 

Троянски районен съд, втори състав, в закрито заседание на деветнадесети юни две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

             Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

Секретар ................, като разгледа докладваното от съдията Иванова гр.д.

№ 45 по описа на ТРС за 2017 год., за да се произнесе - съобрази:

 

В срока за произнасяне съдът счита, че следва да отмени протоколното си определение от 13.06.2017г., с което е дал ход на устните състезания, поради следните съображения:

 

В Троянски районен съд е образувано горното дело по молба на „БУЛПОЙНТ 2015" ЕООД, ЕИК 203779060, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Струга" № 31 и адрес за кореспонденция гр. Варна, бул. „Мария Луиза" № 21, ет. 2, представлявано от Георги Огнев Георгиев, против И.П.М. ***, с правно основание чл.422 ал.1 вр. чл.415 от ГПК.

Ищецът моли съда да постанови решение, с което да приеме за установено между страните, че ответникът дължи на ищеца сума в размер на 176.25 лева, с включен в нея ДДС по издадените 4 броя фактури с № 1150066415/01.12.2013г.; № 1151984993/02.01.2014г.; №1153891042/01.02.2014 г. и № 1155789414/01.03.3014 г., както и на основание чл. 442, във връзка с чл. 415, във връзка с чл. 414 от ГПК, във връзка с чл. 86 от ЗЗД, да приеме за установено, че ответникът дължи на ищеца, сума в размер на 56.70 лева, представляваща сбор от представляваща сбор от мораторната лихва върху всяка от фактурите до 11.11.2016 година, ведно със законната лихва върху претендираната главница, считано от датата на подаване на заявлението до окончателното изплащане на вземането. Претендират се разноски в настоящото и в заповедното производство.

С протоколно определение от 13.06.2017г. съдът е счел делото за изяснено от фактическа и правна страна, приключил е съдебното дирене и е обявил, че ще се произнесе с Решение на 13.07.2017година.

Постъпила е молба вх.№3965 от 14.06.2017г. по описа на ТРС от ищеца по делото, с която на основание чл.233 от ГПК се отказва от предявените кумулативно обективно съединени искове.

Съдът намира подадената молба за основателна, тъй като съгласно хипотезата на чл.233 от ГПК ищецът може да се откаже изцяло или отчасти от спорното право във всяко положение на делото.

С оглед на изложеното настоящата инстанция счита, че съдебното производство по гр.д.№45/2017г на ТРС образувано по ИМ с правно основание чл. 422 от ГПК следва да бъде прекратено, а издадената Заповед №444 от 22.11.2016г. по ч.гр.д.№863/2016г. по описа на ТРС да бъде обезсилена.

На основание чл.78 ал.4 от ГПК ищецът следва да бъде осъден да заплати на ответникът сторените по делото разноски в размер на 600.00 лева, от които 400.00 лева в настоящото производство и 200.00 лева разноски по ч.гр.893/2016 година на ТРС.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯВА протоколното си определение от 13.06.2017г., с което е дал ход на делото по същество.

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.233 от ГПК, поради отказ от предявения иск, производството по гр.д.№45/2017г на ТРС образувано по ИМ с правно основание чл. 422 от ГПК.

ОБЕЗСИЛВА Заповед №444 от 22.11.2016г. по ч.гр.д.№863/2016г. по описа на ТРС за сумата 176.25 -сто седемдесет и шест лева и двадесет и пет стотинки, представляваща дължима главница по Договор за телекомуникационни услуги от 07.08.2013 г., въз основа на който са издадени и незаплатени фактури с № 1150066415/01.12.2013 г.; № 1151984993/02.01.2014 г.; № 1153891042/01.02.2014 г. и № 1155789414/01.03.2014 г., вземанията по които са прехвърлени от страна на „Българска телекомуникационна компания" ЕАД в полза на „Булпойнт 2015" ЕООД с договор за продажба на вземане от дата 12.05.2016 г., ведно със законната лихва, считано от 21.11.2016 г. до окончателното изплащане на задължението, сумата 56.70 - петдесет и шест лева и седемдесет стотинки, представляваща сбор от мораторните лихви върху всяка една от главниците по издадените фактури, считано от датата на падежа по всяка една от тях до датата на подаване на заявлението -11.11.2016 г., сумата 25.00 - двадесет и пет лева - разноски по делото за платена държавна такса и сумата 300.00 - триста лева юрисконсултско възнаграждение издадена в полза на „БУЛПОЙНТ 2015" ЕООД, ЕИК 203779060, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Струга" № 31 и адрес за кореспонденция гр. Варна, бул. „Мария Луиза" № 21, ет. 2, представлявано от Георги Огнев Георгиев, против И.П.М. ЕГН ***********, с постоянен адрес:***.

ОСЪЖДА на основание чл.78 ал.4 от ГПК „БУЛПОЙНТ 2015" ЕООД, ЕИК 203779060, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Струга" № 31 и адрес за кореспонденция гр. Варна, бул. „Мария Луиза" № 21, ет. 2, представлявано от Георги Огнев Георгиев, ДА ЗАПЛАТИ НА И.П.М. ЕГН ***********, с постоянен адрес:*** сторените по гр.д.№45/2017г. на ТРС разноски в размер на 400-четиристотин лева и сторените по ч.гр.д.№893/2016г. разноски в размер на 200- двеста лева.

Препис от определението да се изпрати на страните по делото.

Определението може да се обжалва пред Ловешки окръжел/съд с частна жалба, в едноседмичен срок от съобщението на страните.

 

 

Районен съдия: