ПРОТОКОЛ-Опр. № 447

                                      гр. Троян, 11.08.2017 година   

                                                                                                                                                                                                                                 

ТРОЯНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ВТОРИ СЪСТАВ в публично съдебно заседание на единадесети август, две хиляди и седемнадесета година в състав:   

                                                                           

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ИВАНОВА,

 

съдебен секретар Е.П.,

сложи за  разглеждане гражданско дело № 513  по описа за 2016 година, докладвано от съдията – ИВАНОВА

На именното повикване в 09.45 часа се явиха:

          Ищцата Т.И.С. – р.пр. не се явява, представлява се от адв.С.С. от АК-гр. Ловеч с пълномощно по делото.

          Ответницата С.Д.А. – р.пр. не се явява, представлява се от адв. К.Н. *** с пълномощно по делото.

          Ответникът Е.И.А. – р.пр. не се явява, представлява се от  адв. П.Я. *** с пълномощно по делото.

         

          СТАНОВИЩЕ ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО:

          АДВ.С.: - Да се даде ход на делото.

          АДВ.Н.: - Да се даде ход на делото.

АДВ.Я.: - Да се даде ход на делото.

          СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.    

            АДВ.С.: - Представили сме подписана спогодба, съдържанието, на която ще молим да отразите в съдебния протокол.

            АДВ.Н.: – Поддържам представената спогодба.

          АДВ.Я.: - Поддържам представената спогодба.

          СЪДЪТ ВПИСВА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОСТИГНАТАТА МЕЖДУ СТРАНИТЕ СПОГОДБА, КАКТО СЛЕДВА:

АДВ.Я., в качеството на пълномощник на ответника Е.И.А., ЕГН **********: - От името на моя доверител заявявам, че същия поддържа представената спогодба и е съгласен да получи в дял и стане изключителен собственик на делбените имоти, а именно:

1. Поземлен имот с идентификатор 81476.501.239 по КККР на с.Чифлик, обл.Ловешка, последно изменение със Заповед № 18-11671/02.09.2014 година на Началник на СГКК-Ловеч, адрес на поземления имот: с.Чифлик, ул. "А." № 15; целият с площ 360 кв.метра, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/; Стар идентификатор: няма; Номер по преходен план: няма, Съседи: 81476.501.607; 81476.501.240 и 81476.501.238, ЗАЕДНО с находящите се в имота: СГРАДА с идентификатор 81476.501.239.1,  със застроена площ от 44 кв.метра; брой етажи: 2-/два/, предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна и СГРАДА 81476.501.239.6, със застроена площ от 79 кв.метра, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда.

  2. Поземлен имот № 81476.41.32 - Ливада от 2000кв.м., землище с. Чифлик, местност „Черната долчина", при съседи: 81476.41.65; 81476.41.33; 81476.41.28; 81476.41.31.

  3. Поземлен имот № 81476.51.3 - Ливада от 2546кв.м., землище с. Чифлик,  местност „Бочковото", при съседи: 81476.51.21; 81476.51.2; 81476.51.4; 81476.55.50; 81476.55.48.

   4. Поземлен имот № 81476.55.12 - Овошна градина от 2987кв.м., землище с. Чифлик, местност „Големия Валок”, при съседи: 81476.55.13; 81476.55.17; 81476.55.15; 81476.55.14; 81476.153.7; 81476.55.11 и 81476.55.9.

   5. Поземлен имот № 81476.55.35 - Ливада от 2026кв.м., землище с. Чифлик, местност „Големия Валок”, при съседи:  81476.55.48; 81476.55.36; 81476.55.33; 81476.55.13.

   6. Поземлен имот № 81476.69.22 - Ливада от 852кв.м., землище с. Чифлик, местност „Усойната”, при съседи: 81476.90.513; 81476.81. 615; 81476.81.613; 81476.69.23 и81476.69.21.

    7. Поземлен имот № 81476.79.35 - Овощна градина от 604кв.м., землище с. Чифлик, местност „Мандрещето”, при съседи: 81476.79.123; 81476.79.40; 81476.79.91; 81476.79.34; 81476.79.602;

    8. Поземлен имот № 81476.81.227 - широколистна гора от 2641кв.м., местност „Троанското”, при съседи: 81476.81.29; 81476.81.31; 81476.81.32; 81476.81.33; 81476.81.158; 81476.81.157; 81476.81.126; 81476.81.228; 81476.81.2; 81476.81.54; 81476.81.30;

   9. Поземлен имот № 81476.137.2 - Друг вид дървопроизводителна гора, с площ от 6998 кв.м., землище с. Чифлик, местност „Балабановото”, при съседи: 81476.137.6; 81476.137.3; 81476.137.1; 81476.60.2.

Доверителят ми е съгласен за уравнение на дяловете да заплати на Т.И.С., ЕГН ********** сумата от 7000.00/седем хиляди/ лева, платими за срок от 5/пет/ месеца /до 21-во число на текущия месец/, на равни месечни вноски, по 1400.00/хиляда и четиристотин/ лева всяка една от тях.

        Доверителят ми ще заплати първата вноска на 21.08.2017 година. За всяка неплатена вноска Т.С. ще има право да се снабди с изпълнителен лист.

        Плащането ще бъде извършено чрез пълномощника на Т.С. – адв. С., в брой, или по нейна банкова сметка.

***, както са направени.

АДВ.Н.: - От името на ответницата С.Д.А., ЕГН **********, заявявам, че същата не желае да получи в реален дял някой от делбените имоти, като вместо уравнение на дяловете, тя е съгласна синът й Е.И.А. да поеме задължение да се грижи за нея докато е жива.

Разноските остават за страните така, както са направени.

АДВ.С.: - От името на моята доверителката Т.И.С., ЕГН **********, заявявам, че същата е съгласна за уравнение на своя дял от делбените имоти да получи сумата от 7000/седем хиляди/ лева от съделителя Е.И.А., ЕГН **********, на равни месечни вноски, считано от 21.08.2017 година, по 1400.00/хиляда и четиристотин/ лева всяка една от тях.

        За всяка неплатена вноска до 21-во число на текущия месец Т.С. ще има право да се снабди с изпълнителен лист.

Съгласна съм заплащането да бъде извършено чрез мен, в качеството на пълномощник на Т.С., или по нейна банкова сметка.

***, както са направени.

 

 

                ИЩЕЦ: ...............

                /адв. С. С., като пълномощник на Т.С./

 

 

 

СПОГОДИЛИ СЕ:

 

 

                 ОТВЕТНИК: ............

             /адв. Кр. Н., като пълномощник на С.А./

 

 

 

                 ОТВЕТНИК:............

                /адв. П. Я., като пълномощник на Е.А./

СЪДЪТ като съобрази  постигнатото между страните съгласие  за доброволно уреждане на отношенията между тях счита, че  спогодбата не противоречи на закона, морала и добрите нрави и следва да бъде одобрена от съда, а производството по делото прекратено като спогодено, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ОДОБРЯВА  постигнатата между страните спогодба, както следва:

Ответникът Е.И.А., ЕГН **********, с адрес: ***,  ПОЛУЧАВА в дял и СТАВА изключителен собственик на следните имоти:

1. Поземлен имот с идентификатор 81476.501.239 по КККР на с.Чифлик, обл.Ловешка, последно изменение със Заповед № 18-11671/02.09.2014 година на Началник на СГКК-Ловеч, адрес на поземления имот: с.Чифлик, ул. "А." № 15; целият с площ 360 кв.метра, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/; Стар идентификатор: няма; Номер по преходен план: няма, Съседи: 81476.501.607; 81476.501.240 и 81476.501.238, ЗАЕДНО с находящите се в имота: СГРАДА с идентификатор 81476.501.239.1,  със застроена площ от 44 кв.метра; брой етажи: 2-/два/, предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна и СГРАДА 81476.501.239.6, със застроена площ от 79 кв.метра, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда.

  2. Поземлен имот № 81476.41.32 - Ливада от 2000кв.м., землище с. Чифлик, местност „Черната долчина", при съседи: 81476.41.65; 81476.41.33; 81476.41.28; 81476.41.31.

  3. Поземлен имот № 81476.51.3 - Ливада от 2546кв.м., землище с. Чифлик,  местност „Бочковото", при съседи: 81476.51.21; 81476.51.2; 81476.51.4; 81476.55.50; 81476.55.48.

   4. Поземлен имот № 81476.55.12 - Овошна градина от 2987кв.м., землище с. Чифлик, местност „Големия Валок”, при съседи: 81476.55.13; 81476.55.17; 81476.55.15; 81476.55.14; 81476.153.7; 81476.55.11 и 81476.55.9.

   5. Поземлен имот № 81476.55.35 - Ливада от 2026кв.м., землище с. Чифлик, местност „Големия Валок”, при съседи:  81476.55.48; 81476.55.36; 81476.55.33; 81476.55.13.

   6. Поземлен имот № 81476.69.22 - Ливада от 852кв.м., землище с. Чифлик, местност „Усойната”, при съседи: 81476.90.513; 81476.81. 615; 81476.81.613; 81476.69.23 и81476.69.21.

    7. Поземлен имот № 81476.79.35 - Овощна градина от 604кв.м., землище с. Чифлик, местност „Мандрещето”, при съседи: 81476.79.123; 81476.79.40; 81476.79.91; 81476.79.34; 81476.79.602;

    8. Поземлен имот № 81476.81.227 - широколистна гора от 2641кв.м., местност „Троанското”, при съседи: 81476.81.29; 81476.81.31; 81476.81.32; 81476.81.33; 81476.81.158; 81476.81.157; 81476.81.126; 81476.81.228; 81476.81.2; 81476.81.54; 81476.81.30;

   9. Поземлен имот № 81476.137.2 - Друг вид дървопроизводителна гора, с площ от 6998 кв.м., землище с. Чифлик, местност „Балабановото”, при съседи: 81476.137.6; 81476.137.3; 81476.137.1; 81476.60.2.

За уравнение на дяловете Е.И.А., ЕГН **********  следва да заплати на Т.И.С., ЕГН ********** сумата от 7000.00/седем хиляди/ лева, платими за срок от 5/пет/ месеца /до 21-во число на текущия месец/, на равни месечни вноски, по 1400.00/хиляда и четиристотин/ лева всяка една от тях.

        Е.И.А., ЕГН ********** ще заплати първата вноска на 21.08.2017 година. За всяка неплатена вноска Т.С. ще има право да се снабди с изпълнителен лист.

        Плащането ще бъде извършено чрез пълномощника на Т.С. – адв. С., в брой, или по банкова сметка ***.

Ответницата С.Д.А., ЕГН **********, не получава в дял имоти, като за уравнение на дяловете и, синът й Е.И.А. поема задължение да се грижи за нея докато е жива.

Страните се съгласяват разноските да остават така, както са направени.

           ОСЪЖДА Е.И.А., ЕГН **********, с адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата към бюджета на съдебната власт сумата от 325.57 /триста двадесет и пет лева и петдесет и седем стотинки/ лева, представляваща 2% държавна такса,  а на Община Троян по сметка “Местни данъци и такси “ сумата от 217.04 /двеста и седемнадесет лева и четири стотинки/лева,  местна такса, представляваща 2 % върху стойността, с която се увеличава имуществото  му.

ОСЪЖДА Т.И.С., ЕГН **********, с адрес: ***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата към бюджета на съдебната власт сумата от 140.00/ сто и четиридесет/ лева, представляваща 2% държавна такса върху сумата от 7000/седем хиляди/ лева, представляваща уравнение на дяловете й.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 513 от 2016 година по описа на Троянски районен съд като спогодено.

Съгласно разпоредбата на чл. 234, ал. 3 от ГПК настоящото определение има значение на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред ЛОС.

Заседанието приключи в 10.00 часа.

Протоколът се написа в съдебно заседание.

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                      СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: