ПРОТОКОЛ-Опр. № 480

                                      гр. Троян, 11.09.2017 година   

                                                                                                                                                                                                                                 

ТРОЯНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ВТОРИ СЪСТАВ в публично съдебно заседание на единадесети септември, две хиляди и седемнадесета година в състав:   

                                                                           

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ИВАНОВА,

 

съдебен секретар Е.П.,

сложи за  разглеждане гражданско дело № 527  по описа за 2017 година, докладвано от съдията – ИВАНОВА

На именното повикване в 10.10 часа се явиха:

          Ищцата Р.Ц.Ц., непълнолетна, действаща лично и със съгласието на своя баща и законен представител Ц.Р.Ц. – р.пр. не се явяват, представляват се от адв. Г.И. *** с пълномощно приложено по делото и от днес.

          Ответницата Х.Д.А. – р.пр. се явява лично.

          За АСП, Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Троян – редовно уведомена не се явява представител. Явява се Т.Г.– социален работник отдел „ЗД” при Д”СП”-гр.Троян.

          Непълнолетното дете Р.Ц.Ц. – не се явява.

          СЪДЪТ ДОКЛАДВА:

          Молба вх.№ 5478/28.08.2017г. от адв. Г.И. ***, като пълномощник на ищцата Р.Ц.Ц..

          Становище вх.№ 5651/07.09.2017г., изготвено от Т.Г.– социален работник отдел „ЗД” при Д”СП”-гр.Троян.

          Молба вх.№ от адв. Г.И. ***, като пълномощник на ищцата Р.Ц.Ц., с която моли да бъде изчакан, поради служебен ангажимент.

          СТАНОВИЩЕ ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО:

          АДВ.И.: - Моля да дадете ход на делото.

          ОТВЕТНИЦАТА Х.А.: - Да се даде ход на делото.

 СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

            АДВ.И.: - От името на моята доверителка, заявявам, че поддържам предявения иск. Заявявам, че поддържам всички искания, направени с ИМ. Моля да се приемат всички доказателства, представени  с исковата молба. Доверителката ми е задължена от съда да се яви в с.з., но поради това, че детето е много притеснено, затова Ви моля да не се явява.

СОЦ.РАБОТНИК Г.: – Детето е изслушано в отдел „ЗД” без родител. Запознато е със ситуацията и отношенията между родителите. Много е притеснителна. Режимът е свободен, посещава майка си, остава в преспиване. Бащата не ограничава отношенията между майката и детето. Желанието на детето беше да не се явява в с.з., тъй като е много притеснена.

          ОТВЕТНИЦАТА  Х.А.: – Не държа да се явява в с.з. детето, това влияе на психиката му. Ще моля дъщеря ми да не бъде изслушвана, защото е много притеснена.

          АДВ.И.: - Приемам становището на Д”СП”. Нямам въпроси към социалния работник. Нямам възражения по доклада на съда. Доверителката ми и нейния баща са готови да сключат спогодба с ответницата по делото.

          СЪДЪТ счита, че следва да се приемат като доказателства по делото допуснатите с определение на съда писмени доказателства, както и  Становище вх.№ 5651/07.09.2017г., изготвено от Т.Г.– социален работник отдел „ЗД” при Д”СП”-гр.Троян, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА като доказателства по делото: У-ние за раждане № 106700/23.08.2001г. на Р.Ц., Решение № 95/22.04.2014г. по гр.д.№ 240/2014г. на ТРС, У-ние № 488/23.05.2017г. от СУ „Свети К. О.” гр. Троян, у-ние № 15/23.05.2017г. на „Б. – Троян ”АД-гр. Троян, нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 759/04г. на СВ при ТРС и Становище вх.№ 5651/07.09.2017г., изготвено от Т.Г.– социален работник отдел „ЗД” при Д”СП”-гр.Троян.

          АДВ. Г. И.: - Доверителката ми е възложила да обсъдя по делото съдебна спогодба и в тази връзка  предлагам следното предложение за постигане на съдебна спогодба, а именно: да бъде изменен размера на издръжката, определен с Решение № 95/22.04.2014г. по гр.д.№ 240/2014 г. по описа на ТРС, като бъде увеличен този размер и Х.Д.А., с ЕГН ********** , бъде осъдена да заплаща на Р.Ц.Ц., ЕГН **********, издръжка в размер на не по-малко от 150 лева месечно, считано от 06.06.2017 година за в бъдеще до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване, заедно със законната лихва за всяка закъсняла вноска на определената издръжка. Ако бъде постигната между страните спогодба, доверителката ми няма искания или претенции да  й бъдат присъдени направени съдебно-деловодни разноски, като ДТ която се дължи следва да бъде възложена на ответницата.

ОТВЕТНИЦАТА Х.Д.А.: - Съгласна съм да постигнем спогодба, като за в бъдеще заплащам на дъщеря ми сумата от 150 лева, считано от датата на подаване на исковата молба.

 

СЪДЪТ ПРИКАНВА СТРАНИТЕ КЪМ СПОГОДБА И ТЕ ПРИЕХА ТАКА:

ОТВЕТНИЦАТА Х.Д.А. с ЕГН **********: - Съгласна съм да заплащам на непълнолетната си дъщеря Р.Ц.Ц., ЕГН **********, действаща лично и със съгласието на своя баща и законен представител Ц.Р.Ц., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лева, считано от датата на депозиране на исковата молба – 06.06.2017 година за в бъдеще до настъпване на причини, които обуславят изменяване или прекратяване на дължимата издръжка, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска, считано от падежа й до окончателното й изплащане.

Моля делото да се прекрати като спогодено.

АДВ.Г.И. /пълномощник на Р.Ц., ЕГН **********/: - От името на доверителката си заявявам, че е  съгласна Х.Д.А. с ЕГН ********** да й заплаща месечна издръжка в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лева, считано от датата на депозиране на исковата молба – 06.06.2017 година за в бъдеще до настъпване на причини, които обуславят изменяване или прекратяване на дължимата издръжка, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска, считано от падежа й до окончателното й изплащане.

Заявявам, че доверителката ми не претендира заплащане на направените от нея съдебно-деловодни разноски.

Моля делото да се прекрати като спогодено.

 

 

ОТВЕТНИК:................................

          /Х.А./

 

 

СПОГОДИЛИ СЕ:

 

 

ИЩЕЦ:.......................

/адв.Г.И., като пълномощник на Р.Ц./

 

СЪДЪТ като взе предвид, че така постигнатата между страните спогодба не противоречи на морала, добрите нрави и е в интерес на детето счита, че следва да бъде приета и одобрена.

Ще следва ответницата да бъде осъдена да заплати в полза на държавата по сметка на ТРС сумата 36.00 лева държавна такса, представляваща 2% съобразно увеличението на издръжката, а производството по гр.д.№ 527 от 2017 година по описа на Троянски районен съд бъде прекратено, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба.

ИЗМЕНЯ размера на определената с Решение № 95/22.04.2014 година, постановено по гр.д.№ 240/2014 година на Районен съд гр. Троян, издръжка за непълнолетната Р.Ц., ЕГН **********, като я завишава от 100.00 - сто лева  на 150.00 – сто и петдесет  лева, поради което:

ОСЪЖДА Х.Д.А. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАЩА на Р.Ц.Ц., ЕГН **********, действаща лично и със съгласието на своя баща и законен представител Ц.Р.Ц., ЕГН ********** по 150.00 –  сто и петдесет лева месечна издръжка, считано от датата на депозиране на исковата молба – 06.06.2017 година за в бъдеще до настъпване на причини, които обуславят изменяване или прекратяване на дължимата издръжка, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска, считано от падежа й до окончателното й изплащане.

ОСЪЖДА Х.Д.А. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на ТРС сумата 36.00 - тридесет и шест лева държавна такса, представляваща 2% съобразно увеличението на издръжката.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 527 от 2017 година по описа на Троянски районен съд.

Съгласно разпоредбата на чл. 234, ал. 3 от ГПК настоящото определение има значение на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред ЛОС.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

Протоколът се написа в съдебно заседание.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                СЪДЕБЕН СЕКЕРТАР: