Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Троян, 16.11.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, втори състав, в публичното заседание на осемнадесети октомври, две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: Светла Иванова

 

при секретаря Е.П.,……….като разгледа докладваното от съдията – Иванова гр. дело № 528 по описа  на ТРС за 2017 год., за да се произнесе - съобрази:

 

Производство с правно основание чл.422 ал.1 от ГПК.

Предявен е иск от „Топлофикация София” ЕАД, ЕИК 831609046, със седалище и адрес на управление: гр. София 1680, общ. Красно село, ул. „Ястребец” № 23Б, представлявано от Георги Христов Беловски, чрез пълномощник юриск. Александър Трифонов, с правно основание чл.422 от ГПК.

         Претендира се заплащане от П.О.И.,***, ЕГН ********** и Б.В.П., с постоянен адрес:***, ЕГН ********** на сумата 1284.27 – хиляда двеста осемдесет и четири лева и двадесет и седем стотинки, представляваща незаплатено задължение по доставена топлинна енергия за топлоснабден имот, находящ се в гр. София, 1712, обл.София-град, ***, ведно със законната лихва, считано от 15.07.2016 г. до окончателното й изплащане, сумата 118.39 – сто и осемнадесет лева и тридесет и девет стотинки – законова лихва за забава за периода 31.08.2013 г. – 17.06.2016 г., сумата 28.05 – двадесет и осем лева и пет стотинки – разноски по делото за платена държавна такса и сумата 50.00 – петдесет лева – юрисконсултско възнаграждение.

В исковата молба се излага, че на 15.07.2016г. ищцовото дружество е депозирало заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК с вх. № 3046031 срещу П.О.И. за сумата от 620,95 лева - главница, представляваща стойност на незаплатената топлинна енергия /ТЕ/ за периода м.07.2013г. - м.04.2015г., 56,31лв. - законна лихва за забава от 31.08.2013г. до 17.06.2016г., както и 21,19 лева, представляваща сума за разпределение на топлинна енергия за периода от м.07.2013г. - м.04.2015г. и 2,89 лева - законна лихва за забава за периода от 31.08.2013г. до 17.06.2016г., срещу Б.В.П. за сумата от 620,95 лева - главница, представляваща стойност на незаплатената топлинна енергия /ТЕ/ за периода м.07.2013г. - м.04.2015г., 56,31 лева - законна лихва за забава от 31.08.2013г. до 17.06.2016г., както и 21,19 лева,  представляваща сума за разпределение на топлинна енергия за периода от м.07.2013г. - м.04.2015г. и 2,89 лева - законна лихва за забава за периода от 31.08.2013г. до 17.06.2016г., като се претендира и законната лихва върху главницата до окончателното изплащане на задължението, направените по делото разноски за държавна такса и юрисконсултско възнаграждение.

Във връзка с депозираното заявление  в РС-Троян е образувано ч.гр.дело № 254/2017г. и издадена заповед за изпълнение срещу длъжника. В срока по чл. 414 от ГПК ответниците са депозирали възражение срещу заповедта за изпълнение, с оглед на което е инициирано и настоящото производство.

В предвидения по реда на чл.131 от ГПК срок, не е постъпил отговор от ответниците, не е направено искане за разглеждане на делото в тяхно отсъствие. За последиците от неподаване на отговор и неупражняване на права са уведомени с разпореждане на съдията-докладчик по делото.

В съдебно заседание, за ищцовото дружество не се явява представител. С молба, постъпила по факса на съда и входирана под №6508 от 18.10.2017г. по описа на ТРС изразяват становище по хода на делото и по съществото на спора.

В съдебно заседание ответниците, редовно призовани не се явяват и не се представляват.

От приложените към делото писмени доказателства, съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:                                                                                             Ответниците са съсобственици по наследство на недвижим имот, находящ се в гр. София, 1712, обл.София-град, ***.

Ответниците са клиенти на топлинна енергия по смисъла на чл.153, ал.1 от Закона за енергетиката /ЗН, обн. ДВ. бр. 107 от 09.12.2003 г., изм., ДВ. бр. 18 от 05.03.2004 г., изм., ДВ. бр. 18 от 25.02.2005 г., изм. ДВ. бр. 95 от 29.11.2005 г., изм. ДВ., бр. 30 от 11.04.2006 г., изм. ДВ., бр. 65 от 11.08.2006 г., изм. ДВ., бр. 74 от 08.09.2006 г., Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012г./, съгласно който, всички собственици и титуляри на вещно право на ползване в сграда - етажна собственост, присъединени към абонатна станция или към нейно самостоятелно отклонение, са клиенти на топлинна енергия и са длъжни да монтират средства за дялово разпределение по чл. 140, ал. 1, т. 2 на отоплителните тела в имотите си и да заплащат цена за топлинна енергия при условията и по реда, определени в съответната наредба по чл. 36, ал. 3, т.е ответниците са клиенти на ТЕ и за тях важат разпоредбите на действащото за посочения период законодателство в областта на енергетиката.

Съгласно чл. 150, ал. 1 от ЗЕ, продажбата на топлинна енергия за битови нужди от топлопреносното предприятие се осъществява при публично известни Общи условия /ОУ/ за продажба на топлинна енергия от "Топлофикация София АД на потребители за битови нужди в гр. София, които се изготвят от "Топлофикация София" ЕАД и се одобряват от Държавната комисия за енергийно регулиране към Министерски съвет. Същите влизат в сила в едномесечен срок след публикуването им в един централен и един местен ежедневник и имат силата на договор между топлопреносното предприятие и потребителите на топлинна енергия, без да е необходимо изричното им приемане от страна на потребителите. С тези общи условия се регламентират търговските взаимоотношения между потребителите на топлинна енергия и Дружеството: правата и задълженията на двете страни; редът за измерване, отчитане, разпределение и заплащане на топлинната енергия; отговорностите при неизпълнение на задълженията и др. За процесния период в сила са били Общи условия за продажба на топлинна енергия от "Топлофикация София" АД на потребители за битови нужди в гр. София, одобрени с Решение № ОУ-021/22.04.2002 г. и Решение № ОУ-026/11.05.2002 г. на ДКЕР на основание чл. 106а, ал. 1 от ЗЕЕЕ/, както и Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от "Топлофикация София" АД на потребители в гр. София, приети с Решение по т. 5 от Протокол № 35/11.11.2004 г. и с Решение по т. 7 от Протокол № 45/15.09.2005 г. на Съвета на директорите на "Топлофикация София" АД и одобрени с Решение № ОУ-067/12.12.2005 г. на ДКЕВР, ОУ - одобрени с Решение № ОУ-001/07.01.2008г. на ДКЕВР, в сила от 14.01.2008г., като и сега действащите ОУ- одобрени с Решение № ОУ-02/03.02.2014г. на ДКЕВР, в сила от 12.03.2014г. В раздел XI от ОУ от 2014 г. - „Заплащане на ТЕ", чл. 33, ал.1 /раздел VIII от ОУ от 2008 г., чл. 33, ал.1 ;раздел VII от ОУ от 2005 г., чл. 32, ал. 1 ; раздел VI - чл. 30, ал. 1 от ОУ от 2002 г./ е определен реда и срока, по който купувачите на ТЕ /в т.ч. и ответницата/, са длъжни да заплащат месечните дължими суми за ТЕ.

С приетите Общи условия с Решение №ОУ-02/03.02.2014 г. на ДКЕВР, в сила от 12.03.2014 г. са регламентирани освен права така и съответните задълженията на битовите клиенти, а именно в чл. 33, ал.1 ОУ „Клиентите са длъжни да заплащат месечните дължими суми за топлинна енергия по чл.32, ал.1 в 30-дневен срок от датата на публикуването им на интернет страницата на Продавача". В предвид цитираната разпоредба „Топлофикация София" ЕАД за отоплителен сезон 2014 г. ежемесечно удостоверява публикуването в интернет страницата на данни за дължими суми за ТЕ за месец февруари до месец август включително ( /месеци касаещи процесния период/ в присъствието на Нотариус, като са съставени констативни протоколи, удостоверяващи явяването на Нотариус и извършените действия по публикуване на данни за дължими суми за ТЕ, чрез осигуряване на интернет достъп до индивидуалните партиди на битовите клиенти в масивите на дружеството, който достъп се осъществява чрез официалната уеб-страница на „Топлофикация София" ЕАД на адрес: http:toplo.bg/клиенти/ проверка на сметка.

От приложеното извлечение от сметки с абонатен №174992 е видно, че ответниците са използвали доставяната от дружеството топлинна енергия през периода м.07.2013г. -м.04.2015г. и са  погасили част от задължението си. На основание чл. 139 от Закона за енергетиката, разпределението на топлинна енергия между потребителите в сграда-етажна собственост се извършва по системата за дялово разпределение при наличието на договор с лице вписано в публичния регистър по чл. 139а, а сградата-етажна собственост, в която се намира имота на ответниците е сключила договор за  извършване на услугата дялово разпределение на топлинна енергия с "Техем сървисис" ЕООД, в изпълнение на разпоредбата на чл. 138б от Закона за енергетиката.

Съгласно чл. 155, ал. 1, т. 2 от ЗЕ, сумите за ТЕ за процесния период - м.07.2013г. - м.04.2015г. за процесния имот са били начислявани от "Топлофикация София" ЕАД по прогнозни месечни вноски, като след края на отоплителния период са изготвяни изравнителни сметки от фирмата, извършваща дяловото разпределение на топлинна енергия в сградата - "Техем сървисис" ЕООД на база реален отчет на уредите за дялово разпределение в съответствие с разпоредбата на чл. 71 от Наредба № 2 от 28 май 2004 г. за топлоснабдяването /издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, обн. ДВ, бр. 68 от 03.08.2004 г./.

От събраните доказателствата по делото и с оглед процесуалното поведение на ответниците, съдът счита за установено по безспорен и категоричен начин съществуването на вземането по издадената Заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК по ч.гр.д.№254/2017г. по описа на ТРС.

По отношение на разноските:

Съгласно ТР № 4/2013 от 18.06.2014 год. ВКС „….присъдените със заповедта за изпълнение разноски за заповедното производство не се включват в предмета на установителния иск по чл.415, ал.1 или по чл.422 ГПК, а представляват законна последиците от уважаването, респективно отхвърлянето на иска, предпоставя правомощието на съда в исковото производство да разпредели отговорността за разноските по издаване на заповедта за изпълнение…..”.

Имайки предвид установяване на вземанията по издадената заповед за изпълнение, то следва да се постанови осъдителен диспозитив за разноските направени в заповедното производство.

На основание чл. 78, ал. 1 от ГПК ищецът има право на разноски, съразмерно с уважената част от иска, в размер на 78.05 лева, представляваща разноски за ДТ.

         Водим от изложеното съдът

 

Р     Е      Ш      И   :

 

ПРИЗНАВА по реда на чл. 422 от ГПК съществуване на вземане в полза на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД, ЕИК 831609046, със седалище и адрес на управление: гр. София 1680, общ. Красно село, ул. „Ястребец” № 23Б, представлявано от Георги Христов Беловски, като П.О.И.,***, ЕГН ********** и Б.В.П., с постоянен адрес:***, ЕГН ********** следва да заплатят на кредитора „Топлофикация София” ЕАД, общо сумата 1284.27 – хиляда двеста осемдесет и четири лева и двадесет и седем стотинки  – незаплатено задължение по доставена топлинна енергия за топлоснабден имот, находящ се в гр. София, 1712, обл.София-град, ***, ведно със законната лихва, считано от 15.07.2016 г. до окончателното й изплащане, като П.О.И. заплати сумата от 620,95 лева - главница, представляваща стойност на незаплатената топлинна енергия /ТЕ/ за периода м.07.2013г. - м.04.2015г., 56,31 лева - законна лихва за забава от 31.08.2013г. до 17.06.2016г., както и 21,19 лева, представляваща сума за разпределение на топлинна енергия за периода от м.07.2013г. - м.04.2015г. и 2,89 лева - законна лихва за забава за периода от 31.08.2013г. до 17.06.2016г., а Б.В.П. заплати сумата от 620,95 лева - главница, представляваща стойност на незаплатената топлинна енергия /ТЕ/ за периода м.07.2013г. - м.04.2015г., 56,31 лева - законна лихва за забава от 31.08.2013г. до 17.06.2016г., както и 21,19 лева, представляваща сума за разпределение на топлинна енергия за периода от м.07.2013г. - м.04.2015г. и 2,89 лева - законна лихва за забава за периода от 31.08.2013г. до 17.06.2016г., ведно със  законната лихва от 15.07.2016г. – датата на депозиране на заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК вх.№ 3046031 до окончателното изплащане на сумите.

  ОСЪЖДА П.О.И.,***, ЕГН ********** и Б.В.П., с постоянен адрес:***, ЕГН **********  да заплатят на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД, ЕИК 831609046, със седалище и адрес на управление: гр. София 1680, общ. Красно село, ул. „Ястребец” № 23Б, представлявано от Георги Христов Беловски, сторените съдебно-деловодни разноски по настоящото дело в размер на 78.05 /седемдесет и осем лева и пет стотинки/ лева, представляваща разноски за ДТ, както и сторените по ч.гр.д.№254/2017г. на ТРС разноски в размер на 28.05 – двадесет и осем лева и пет стотинки – разноски за платена държавна такса и 50.00 – петдесет лева – юрисконсултско възнаграждение, съгласно чл. 78, ал. 8 от ГПК /Обн., ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г., изм. и доп., бр. 8 от 24.01.2017 г., доп., бр. 13 от 07.02.2017 г./ във вр. чл. 37 от ЗПП във вр. чл. 26 от Наредбата за заплащането на правната помощ /Приета с ПМС № 4 от 06.01.200 6г., обн., ДВ, бр. 5 от 17.01.2006 г., в сила от 01.01.2006 г., посл. изм. и доп., бр. 98 от 15.12.2015 г., в сила от 15.12.2015 г ./. съгласно чл.26 от Наредбата за заплащането на правната помощ, по ч.гр.д.№254/2017г. на ТРС.

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщението пред Ловешки окръжен съд.

 

                                                                   Районен съдия: