РЕШЕНИЕ

 

 

 

гр. Троян,  10.08.2017 година.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

          Троянски районен съд, втори  състав, в публичното заседание на седми август, две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

Председател: Светла Иванова

 

при секретаря Е.П.и в присъствието на прокурора ……………, като разгледа докладваното от съдията -  Иванова гр. дело № 552  по описа на ТРС за 2017 год., за да се произнесе - съобрази:

 

            Постъпило е искане от Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Троян за наставянето на непълнолетната Н.К.М., ЕГН ********** ***, до настъпване на законна причина за изменение на постановената мярка или за прекратяване на настаняването.

Твърди се, че родители на детето са: майка- Х.Х.Т., ЕГН********** и баща - К.М.М., ЕГН **********. От представените  в хода на съдебното производство доказателства - справка от НБД „Население” се установява, че К.М.М. е починал на 08.06.2017г., за което обстоятелство е издаден акт за смърт №0009/08.06.2017г. от Кметство с. Д., общ. С., поради което, с протоколно определение от 07.08.2017г. същия е заличен като страна по делото.

Излага се, че непълнолетната Н. е била настанена в Кризисен център за деца, жертва на трафик и насилие гр.Драгоман на 16.11.2016г., със Заповед на Директора на ДСП-гр.С. за срок от 6-шест месеца.

Твърди се, че  Н.К.М. е настанена по административен ред със Заповед  № ЗД/Д-СО-СЛ-013/15.05.2017г. на ИД Директор на ДСП-С., област София в ЦНСТДМ – с. Д.. От представения по делото соц.доклад от ДСП-Троян се установява, че основни грижи по отглеждането на непълнолетната Н. е полагал предимно бащата, като майката не се е интересувала от нея от самото и раждане. Излага се, че на детето е нужно  да се осигури сигурна и стабилна среда, каквато майката не може да и подсигури.

В съдебно заседание Д„СП", гр. Троян, редовно призована, се представлява от Директора Д.М..

            За Районна прокуратура гр. Троян - р.пр. не се явява представител.        

Майката на детето Х.Х.Т.  – р.пр. не се явява в с.з..

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства приема за установено от фактическа и правна страна следното:

По делото е представено удостоверение за раждане, от което се установява, че родители на детето са: майка- Х.Х.Т., ЕГН********** и баща - К.М.М., ЕГН **********. От представените  в хода на съдебното производство доказателства - справка от НБД „Население” се установява, че К.М.М. е починал на 08.06.2017г., за което обстоятелство е издаден акт за смърт №0009/08.06.2017г. от Кметство с. Д., общ. С..

Данните по делото сочат, че Н. е била жертва на трафик, поради което е била  настанена в Кризисен център за деца, жертва на трафик и насилие гр.Д. на 16.11.2016г., със Заповед на Директора на ДСП-гр.С. за срок от 6-шест месеца. След изтичане на срока, със Заповед  № ЗД/Д-СО-СЛ-013/15.05.2017г. на ИД Директор на ДСП-С., област София,  Н.К.М. е настанена по административен ред в ЦНСТДМ – с. Д.

От приложения по делото социален доклад се установява, че основни грижи по отглеждането на непълнолетната Н. е полагал предимно бащата, като майката не се е интересувала от нея от самото и раждане. Излага се, че на детето е нужно  да се осигури сигурна и стабилна среда, каквато майката не може да и подсигури, а на 08.06.2017г. бащата е починал..

При така установената фактическа обстановка съдът намира, че искането е основателно и следва да бъде уважено.                                                                      

Съдът счита, че са налице предпоставките за наставянето на Н.К.М., ЕГН ********** ***, до настъпване на законна причина за изменение на постановената мярка или за прекратяване на настаняването.

На основание чл. 28, ал. ІІІ от ЗЗДт съдът следва да постанови  незабавно изпълнение на решението.

Воден от гореизложеното, съдът

 

                                             Р   Е   Ш   И :

 

НАСТАНЯВА непълнолетната Н.К.М., ЕГН ********** ***, до настъпване на законна причина за изменение на постановената мярка или за прекратяване на настаняването.

ДОПУСКА незабавно изпълнение на решението.

Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Ловешки окръжен съд в едноседмичен срок от съобщението до страните и  прокуратурата.

 

 

                                                                                                       Районен съдия: