РЕШЕНИЕ  

 

      гр. Троян, 22.08.2017 г

   

      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Троянски Районен съд, втори съдебен състав, в закрито заседание, на 11.08.2017г. /единадесети август, две хиляди и седемнадесета/ година, в състав:

                                                                                                              Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

                                                                                                                              

при участието на секретаря Емилия Петрова, като разгледа докладваното от съдията ч.гр.д. 554/2017 год. по описа на ТРС, за да се произнесе – съобрази:

 

                Производство е с правно основание чл. 130, ал. 3 от СК.

                Постъпила е молба с правно основание чл. 130, ал. 3 от СК от К.П.К., непълнолетен, действащ със съгласието на своята майка М.Н.Л. ***, с правно основание чл.130, ал.2 от СК.

                Съдът е сезиран с искане да бъде разрешено на непълнолетния молител да продаде принадлежащите му 1/27 ид.ч. от недв.имоти, находящи се в землището на с.Добродан, община Троян, подробно описани в молбата. Излага се, че имотите са  възсатновени с решение на ОСЗ-Троян на наследниците на П.К.К., б.ж. на с.Добродан, починал на 15.10.1991г.  Твърди, че сред наследниците на П.К. е и К.К., починал 29.01.2008г. – дядо на молителя. Излага, че в качеството си на наследник на своя дядо /тъй като баща му П.К. е починал/ е придобила ид.ч. от недв.имоти, от които няма необходимост, а и останалите  наследници желаят продажбата им. Излага, че средствата от продажбата биха покрили негови неотложни нужди, тъй като майка му се грижи изцяло за осигуряване на средствата за издръжка, но тя има задължение и към непълнолетната му сестра П..

                Молят да бъде дадено разрешение за продажбата на  имота.

Към молбата са приложени: заверен препис от Решение № 6008/07.07.1999 г. на ОСЗГ-гр.Троян, заверен препис от удостоверение за наследници изх.№180/18.07.2016 г. на Кметство с. Добродан, заверен препис от удостоверение за раждане на К.П.К., Становище вх.№4358/03.07.2017 г., изготвено от Д”СП”-гр.Троян и Удостоверение изх.№1954/07.07.2017 г., издадено по ч.гр.д.№ 648/2017 г. по описа на ТРС, за приемане на наследство по опис.

                От приложените доказателства се установява, че местоживеенето, респ.настоящия адрес на непълнолетният молител попада в района на действие на РС-Троян и последния е компетентен да се произнесе по молбата,съгласно чл.130,ал.3 от СК.

                Съгласно чл.130, ал.3 от СК, извършването на действия на разпореждане с недвижими имоти, с движими вещи чрез формална сделка и с влогове, както и с ценни книги принадлежащи на детето, се допуска с разрешение на районния съд, по настоящия му адрес, ако разпореждането не противоречи на интереса на детето.

                В становището на Дирекция „Социално подпомагане”-град Троян е обективирано мнение, че с продажбата на идеалните части от недвижимия имот на непълнолетния молител, интересите му няма да бъдат накърнени, тъй като средствата ще се използват за образование и издръжката му. В доклада е посочено също, че  до момента имотите не са се използвали и не са осигурявали доход на непълнолетния К.  и неговата майка, както и че не са налице предпоставки за придобиване  на доходи или реална рента от процесните имоти. Изложено е, че другите съсобственици също желаят да продадат своите ид.части, а е налице и  купувач, предложил добра цена за имотите.

Представено е Удостоверение Удостоверение изх.№ 1954/07.07.2017 г., издадено по ч.гр.д.№ 648/2017 г. по описа на ТРС за приемане на наследство по опис, съгласно чл.48 ЗН, вр.чл. 61 ал.2 ЗН, която императивно урежда, че  недееспособните приемат наследството само по опис.

Тъй като настоящото производство е охранително, за прилагането на което в СК липсват специални норми и се прилагат общите правила на охранителните производства, уредени в чл. 530- 541 от ГПК, то - съгласно разпоредбата на чл. 533, ГПК -”съдът е длъжен служебно да провери дали са налице условията за издаване на искания акт”. В това производство Законът за закрила на детето постави и допълнителни процесуални изисквания, които следва да бъдат изпълнени, за да се гарантират интересите на детето, съобразно принципите прогласени в чл. 3, т.1 и т. 3 - зачитане и уважаване на личността и осигуряване по най - добър начин на интересите на детето. Съгласно чл. 15, ал.1 от ЗЗД: “във всяко съдебно или административно производство, в което се засягат права и интереси на дете (лице, ненавършило 18-годишна възраст), то задължително се изслушва, ако е навършило 10-годишна възраст. В настоящият случай, в проведеното на  11.08.2017г. открито съд.заседание, е направено искане от М.Н.Л. – майка на молителя и Т.Г.– соц.работник отдел „Закрила на детето” при Д”СП”-Троян да не се изслушва непълнолетния К., тъй като същия е възпрепятстван да се яви в с.з. Социалния работник заяви, че „….детето беше изслушано без присъствие на родител. Информиран е за продажбите на притежаваните от него идеални части от имотите и че парите, които  ще се получат, ще се използват за обзавеждане на детска стая и това ще бъде в интерес на  детето….”.

Предвид изложеното, съдът намира, че продажбата на частите от имота, останали в наследство от починалия родител на непълнолетната молителка, което ще бъде от очевидна полза и за нейните нуждите,  не противоречи на интересите и, поради което молбата следва да бъде уважена.

                В предвид горните съображения и намирайки молбата за основателна,съдът

                 

Р Е Ш И:

               

ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ, на основание чл.130,ал.3 от СК, на К.П.К., ЕГН **********, с адрес: ***, непълнолетен, действащ със съгласието и одобрението на своята майка и законен представител М.Н.Л., ЕГН **********, с адрес: *** да се разпореди  чрез възмездна сделка-продажба, на принадлежащите му ид.ч. от недв.имоти, находящи се в землището на с.Добродан, община Троян и в гр.Троян,  подробно описани в молбата, както следва:

1.//1/9 ид.ч. /една девета идеална част/ от Овощна градина от 2.001 дка /два дка и един кв.м./, пета категория, местност „ГЮНЕТО", имот № 023106 /нула две три едно нула шест/ по картата на землището на с. Добродан, община Троян, с ЕКАТТЕ 21590.

2.//1/9 ид.ч. /една девета идеална част/ от Нива от 1.001 дка /един дка и един кв.м./, пета категория, местност ,ЧАЛЪЙОЛ", имот № 024013 /нула две четири нула едно три/ по картата на землището на с. Добродан, община Троян, с ЕКАТТЕ 21590;

3.//1/9 ид.ч. /една девета идеална част/ от Овощна градина от 2.000 дка /два дка/, пета категория, местност ,ЧАЛЪЙОЛ", имот № 026040 /нула две шест нула четири нула/ по картата на землището на с. Добродан, община Троян, с ЕКАТТЕ 21590.

4.// 1/9 ид.ч. /една девета идеална част/ от Нива от 0.900 дка /нула дка и деветстотин кв.м./, пета категория, местност „АДАЛАНДА", имот № 033020 /нула три три нула две нула/ по картата на землището на с. Добродан, община Троян, с ЕКАТТЕ 21590.

5.// 1/9 ид.ч. /една девета идеална част/ от Нива от 3.400 дка /три дка и четиристотин кв.м,/, пета категория, местност „ГОРНО КЮВЕРНЕ", имот № 035006 /нула три пет нула нула шест/ по картата на землището на с. Добродан, община Троян, с ЕКАТТЕ 21590.

6.// 1/9 ид.ч. /една девета идеална част/ от Нива от 2.000 дка /два дка/, пета категория, местност „ТУРСКИТЕ ГРОБИЩА", имот № 046025 /нула четири шест нула две пет/ по картата на землището на с. Добродан, община Троян, с ЕКАТТЕ 21590.

7.// 1/9 ид.ч. /една девета идеална част/ от Нива от 2.185 дка /два дка и сто осемдесет и пет към./, пета категория, местност „ТУРСКИТЕ ГРОБИЩА", имот № 046077 /нула четири шест нула седем седем/ по картата на землището на с. Добродан, община Троян, с ЕКАТТЕ 21590.

8.// 1/9 ид.ч. /една девета идеална част/ от Ливада от 0.999 дка /нула дка и деветстотин деветдесет и девет кв.м./, пета категория, местност „КЕРЕЧКА", имот № 056026 /нула пет шест нула две шест/ по картата на землището на с. Добродан, община Троян, с ЕКАТТЕ 21590.

9.// 1/9 ид.ч. /една девета идеална част/ от Нива от 1.400 дка /един дка и четиристотин кв.м./, пета категория, местност „ОРНИЦИТЕ", имот № 059089 /нула пет девет нула осем девет/ по картата на землището на с. Добродан, община Троян, с ЕКАТТЕ 21590.

10.//1/9 ид.ч. /една девета идеална част/ от Нива от 1.500 дка /един дка и петстотин кв.м./, пета категория, местност „КАВАК ДЕРЕ", имот № 093026 /нула девет три нула две шест/ по картата на землището на с. Добродан, община Троян, с ЕКАТТЕ 21590.

11.// Поземлен имот с идентификатор 73198.505.58 по действащите кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Троян, община Троян, област Ловеч, находящ се на адрес: ул. „Христо Ботев" № 131, урбанизирана територия, с НТП: Ниско застрояване /до 10м/, с площ: 450 кв.м., ведно с построените в него Жилищна сграда с идентификатор 73198.505.58.1, Жилищна сграда с идентификатор 73198.505.58.2, и Жилищна сграда с идентификатор 73198.505.58.3., като молителят получи паричната равностойност на недвижимата вещ, съобразно цената  на договора за продажба.

                Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: