РЕШЕНИЕ

 

 

 

гр. Троян,  04.08.2017 година.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

          Троянски районен съд, втори  състав, в публичното заседание на пети юли, две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

Председател: Светла Иванова

 

при секретаря Е.П.и в присъствието на прокурора ……………, като разгледа докладваното от съдията -  Иванова гр. дело № 571  по описа на ТРС за 2017 год., за да се произнесе - съобрази:

 

            Постъпило е искане от Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Троян за наставянето на малолетното дете Й.З.Р., ЕГН ********** в семейството на бабата по майчина линия – Й.Д.М., ЕГН **********, с настоящ адрес: ***, до настъпване на законна причина за изменение на постановената мярка или за прекратяване на настаняването.

Твърди се, че детето Й. З. Р. е родено в гр. П. на 06.03.2011 г. от майка З.В.Р. и баща - неизвестен. Майката е полагала частични грижи за детето, като от месец април 2012 г. отново заминава за Г., където пребивава от 2006 година. Излага се, че майката е с документ за пребиване в Г. и не показва детето да е приоритет в живота й, тъй като си идва веднъж в годината за по 1 седмица и не отделя време за Й..

Твърди се, че от направеното проучване е видно, че майката е сключила брак два месеца след раждането на детето, на 10.05.2011г. с лицето У.М.с гражданство – П..

Основни грижи за израстването на Й. полага баба й по майчина линия - Й.Д.М. с адрес: ***, която се грижи за нея от самото и раждане. Бабата е изявила желание за настаняване на детето в семейството й.

Й.З.е с диагноза от магнитнорезонансно изследване на орбити: дясносранен екзофталм - рецидив на туморна формация на левия оптичен нерв. Такъв преглед е направен на 25.02.2015 година. Детето е с ТЕЛК общи заболявания към МБАЛ Троян ЕООД - 66% вид и степен на увреждане без чужда помощ. Детето е оперирано в УМБАЛ "Св. Иван Рилски" -София - оперирана краниотомия в дясно око и резекция на оптикус, частична екстирпация на туморна формация. При последващ преглед се оказва, че има рецидив, което води до неизбежната следваща операция. Твърди се, че майката не проявява интерес за здравето на детето, не се интересува за здравословно състояние на Й., дори когато е в България за една седмица. Излага се, че на детето е нужно  да се осигури сигурна и стабилна семейна среда, а от майка си не е получило нито морална, нито материална подкрепа.

Във връзка с предприети действия за уреждане статута на малолетното дете Й.З.Р. с ЕГН: ********** е предприета мярка за закрила от ОЗД/ДСП Троян - настаняване на детето в семейство на близки и роднини.

Директорът на ДСП - гр.Троян е издал Заповед №ЗД/ЗД-ОВ-ТР -011/06.06.2017 г., считано от 06.06.2017 г., с която се настанява в семейство на баба си по майчина линия - Й.Д.М. с ЕГН:**********, с адрес: ***.

В съдебно заседание Д„СП", гр. Троян, редовно призована, се представлява от Директора Д.М.. Ангажира гласни доказателства чрез разпит на социален работник Марияна Иванова.

            За Районна прокуратура гр. Троян - р.пр. не се явява представител.        

Майката на детето З.В.Р.  – р.пр.  се явява лично.

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства приема за установено от фактическа и правна страна следното:

По делото е представено удостоверение за раждане на детето, от което се установява, че малолетното дете Й.З.Р., ЕГН **********, е родено на *** г. в гр. П. и е с родители: майка З.В.Р., ЕГН ********** и баща - неизвестен.

С административна заповед № ЗД/Д-ОВ-ТР-011/06.06.2017 г. на Директора на  ДСП – Троян детето Й.З.Р., ЕГН **********, временно е настанено в семейството на баба по майчина линия - Й.Д.М. с ЕГН:**********, с адрес: ***, с оглед защита по най-добър начин интересите на детето, за срок от една година и до произнасяне на съда с решение на основание чл. 28 от ЗЗДт.

От приложения по делото социален доклад се установява, че майката на детето - З.Р. е имала различни контакти, а от съжителство  с П.ец  забременяла с Й., като решава да роди детето в България. След раждането на детето си тя пребивава в България една година. С бащата на детето Р. не се е срещала повече и той никога не е търсил детето. В Д”СП”-гр. Троян Р. е предоставила документ за придобито право да пребивава  в Г., където се намира от 2006година.

В проведеното на  05.07.2017 г. открито с.з. майката на малолетната Й– З.В.Р., се явява лично и заявява, че желае детето да бъде настанено при нейната майка, тъй като тя се грижи за нея от самото и раждане. Твърди, че изпраща финансова помощ на своя майка за детето си, като заявява, че там където се намира няма възможност да полага адекватни грижи за  Й..

В с.з. се явява лично бабата на детето по майчина линия Й.М., която заявява, че ще продължава да полага грижи за отглеждането и възпитанието на малолетното дете Й.. Бабата работи във фирма „КАМ” ООД с. К., която е предоставила едноетажна сграда с 2 стаи, в които са настанени бабата, детето и вуйчото и ползват безплатни консумативи – ток и вода. Семейството разчита на помощта на зам.управителя на фирмата – Л. Д..

При така установената фактическа обстановка съдът намира, че искането е основателно и следва да бъде уважено.                                                    

Съдът счита, че са налице предпоставките за наставянето на малолетното дете Й.З.Р., ЕГН ********** в семейството на баба по майчина линия – Й.Д.М., ЕГН **********, с настоящ адрес: ***, до настъпване на законна причина за изменение на постановената мярка или за прекратяване на настаняването.

На основание чл. 28, ал. ІІІ от ЗЗДт съдът следва да постанови  незабавно изпълнение на решението.

Воден от гореизложеното, съдът

 

                                             Р   Е   Ш   И :

 

НАСТАНЯВА малолетното дете Й.З.Р., ЕГН ********** в семейството на баба по майчина линия – Й.Д.М., ЕГН **********, с настоящ адрес: ***, при която е настанено временно с административна Заповед № ЗД/Д-ОВ-ТР-011/06.06.2017 г. на Директора на  ДСП – Троян, до настъпване на законна причина за изменение на постановената мярка или за прекратяване на настаняването.

ДОПУСКА незабавно изпълнение на решението.

Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Ловешки окръжен съд в едноседмичен срок от съобщението до страните и  прокуратурата.

 

 

                                                                                                                                      Районен съдия: