ПРОТОКОЛ-Опр. № 479

                                      гр. Троян, 11.09.2017 година   

                                                                                                                                                                                                                                 

ТРОЯНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ВТОРИ СЪСТАВ в публично съдебно заседание на единадесети септември, две хиляди и седемнадесета година в състав:   

                                                                           

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ИВАНОВА,

 

съдебен секретар Е.П.,

сложи за  разглеждане гражданско дело № 578  по описа за 2017 година, докладвано от съдията – И.

На именното повикване в 09.00 часа се явиха:

          Ищцата Д.И.В. – р.пр. се явява лично и с адв. Х.В.от АК-гр. Ловеч с пълномощно от днес.

          Ответника М.Д.Д. – р.пр. се явява лично.

          За АСП, Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Троян – редовно уведомена не се явява представител.

          СЪДЪТ ДОКЛАДВА:

          Писмо вх.№ 5499/29.08.2017 г. от НАП, ТД на НАП Велико Търново, офис Ловеч, с което предоставят данъчно-осигурителна информация за лицето М.Д.Д..

          Становище вх.№ 5671/08.09.2017г., изготвено от Д”СП”-гр.Троян.

          СТАНОВИЩЕ ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО:

          АДВ.В.: - Да се даде ход на делото.

          ОТВЕТНИКА М.Д.: - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

АДВ.В.: - Поддържам исковата молба. Да се приемат като доказателства по делото допуснатите с определение на съда писмени доказателства, Писмо вх.№ 5499/29.08.2017 г. от НАП, ТД на НАП Велико Търново, офис Ловеч, както и Становище вх.№ 5671/08.09.2017г., изготвено от Д”СП”-гр.Троян.

С оглед постигнатото споразумение  се отказваме от направеното искане за постановяване на привременни мерки. Страните са постигнали спогодба, поради което се отказваме от направените доказателствени искания за събиране на гласни доказателства.

ОТВЕТНИКА М.Д.: - Да се приемат доказателствата, Писмо вх.№ 5499/29.08.2017 г. от НАП, ТД на НАП Велико Търново, офис Ловеч, както и Становище вх.№ 5671/08.09.2017г., изготвено от Д”СП”-гр.Троян.

Действително сме постигнали спогодба с ищцата. Не държа в днешно с.з. да се произнасяте по постановяване на привременни мерки.

СЪДЪТ счита, че следва да се приемат като доказателства по делото допуснатите с определение на съда писмени доказателствата, Писмо вх.№ 5499/29.08.2017 г. от НАП, ТД на НАП Велико Търново, офис Ловеч, както и Становище вх.№ 5671/08.09.2017г., изготвено от Д”СП”-гр.Троян.

С оглед направеното от адв. В., в качеството на процесуален представител на ищцата искане, съдът да не се произнася за постановяване на привременни мерки, за което е насрочено днешно с.з., становището на ответника счита, че в днешно с.з. не следва да се разглежда искането за постановяване на привременни мерки, а да бъде даден ход на делото по същество, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото: заверен препис от удостоверение за раждане на М. М. Д., заверен препис от удостоверение за раждане на Ц.Б. В., удостоверение от 29.07.2016 г. на „В.-Т.” ЕООД гр. Троян, Писмо вх.№ 5499/29.08.2017 г. от НАП, ТД на НАП Велико Търново, офис Ловеч и Становище вх.№ 5671/08.09.2017г., изготвено от Д”СП”-гр.Троян.

 

          СЪДЪТ ПРИКАНИ СТРАНИТЕ КЪМ СПОГОДБА И ТЕ ПРИЕХА ТАКА:

         

ОТВЕТНИКЪТ М.Д.Д., ЕГН **********: -

 Съгласен съм упражняването на родителските права по отношение на роденото от съвместното ни съжителство с Д.И.В. дете – М. М. Д., ЕГН **********, да бъдат предоставени на майката Д.И.В. с ЕГН **********, като местоживеенето на детето бъде на постоянния адрес на майката, а именно: гр. Т.***.

Съгласен съм  режима на лично отношения с малолетния ми синът М. М. Д., ЕГН ********** да бъдат, както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя, както и един месец през лятото, несъвпадащ с платения годишен отпуск на майката.

Съгласен съм да заплащам за малолетния си синът М. М. Д., ЕГН **********, чрез неговата майка и законна представителка Д.И.В. с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 115.00 /сто и петнадесет/ лева, считано от датата на депозиране на исковата молба – 22.06.2017 година за в бъдеще до настъпване на причини, които обуславят изменяване или прекратяване на дължимата издръжка, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска, считано от падежа й до окончателното й изплащане.

Моля делото да се прекрати като спогодено.

ИЩЦАТА Д.И.В. с ЕГН **********: В качеството ми на майка и законна представителка на малолетния ми син М. М. Д., ЕГН **********, заявявам, че съм съгласна с така постигнатата спогодба, по силата на която упражняването на родителските права върху малолетния ми син, да ми бъдат предоставени за упражняване. Съгласна съм местоживеенето на детето да е на посочения в спогодбата адрес, а именно: гр. Т.***.

Съгласна съм режима на лични отношения между синът ми М. М. Д., ЕГН ********** и баща му М.Д.Д., ЕГН **********, да бъдат: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя, както и един месец през лятото, несъвпадащ с платения ми годишен отпуск.

Съгласна съм М.Д.Д., ЕГН **********, да заплаща за малолетния ни син месечна издръжка в размер на 115.00 /сто и петнадесет/ лева, считано от датата на депозиране на исковата молба – 22.06.2017 година за в бъдеще до настъпване на причини, които обуславят изменяване или прекратяване на дължимата издръжка, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска, считано от падежа й до окончателното й изплащане.

Не претендирам за разноски. Моля делото да се прекрати като спогодено.

 

ИЩЕЦ:…………………

/ Д.И.В./

 

 

СПОГОДИЛИ СЕ:

 

 

ОТВЕТНИК:…………….

/ М.Д.Д./

 

СЪДЪТ като взе предвид, че така постигнатата между страните спогодба не противоречи на морала, добрите нрави и е в интерес на детето счита, че следва да бъде приета и одобрена.

Ще следва ответникът да бъде осъден да заплати в полза на държавата по сметка на ТРС сумата 82.80 лева държавна такса, представляваща 2% върху определената издръжката за три години, а производството по гр.д.№ 578 от 2017 година по описа на Троянски районен съд бъде прекратено, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба.

 ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо роденото от съвместното съжителство между Д.И.В., ЕГН ********** и М.Д.Д., ЕГН ********** малолетно дете  М. М. Д., ЕГН ********** на майката Д.И.В. с ЕГН **********.

 ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето М. М. Д., ЕГН ********** да е при майката Д.И.В. с ЕГН ********** на постоянния й адрес ***.

ОПРЕДЕЛЯ режим за осъществяване на лични отношения между бащата М.Д.Д. с ЕГН ********** и детето М. М. Д., ЕГН **********, както следва:  всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя, както и един месец през лятото, несъвпадащ с платения годишен отпуск на майката.

ОСЪЖДА М.Д.Д., ЕГН ********** с адрес: *** ДА ЗАПЛАЩА на малолетното си дете М. М. Д., ЕГН **********, чрез неговата майка и законна представителка Д.И.В., ЕГН **********, с адрес: ***., месечна издръжка в размер на 115.00 /сто и петнадесет/ лева, считано от датата на депозиране на исковата молба – 22.06.2017 година за в бъдеще до настъпване на причини, които обуславят изменяване или прекратяване на дължимата издръжка, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска, считано от падежа й до окончателното й изплащане.

ОСЪЖДА М.Д.Д., ЕГН ********** с адрес: ***  ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на ТРС сумата 82.80 – осемдесет и два лева и осемдесет стотинки държавна такса, представляваща 2% върху определената издръжката за три години.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 578 от 2017 година по описа на Троянски районен съд.

Съгласно разпоредбата на чл. 234, ал. 3 от ГПК настоящото определение има значение на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред ЛОС.

Заседанието приключи в 09.30 часа.

Протоколът се написа в съдебно заседание.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                СЪДЕБЕН СЕКЕРТАР: