ПРОТОКОЛ-Опр. № 560

                                      гр. Троян, 27.10.2017 година   

                                                                                                                                                                                                                                 

ТРОЯНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ВТОРИ СЪСТАВ в публично съдебно заседание на двадесет и седми октомври, две хиляди и седемнадесета година в състав:   

                                                                           

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ИВАНОВА,

 

съдебен секретар Е.П.,

сложи за  разглеждане гражданско дело № 589  по описа за 2017 година, докладвано от съдията – ИВАНОВА

На именното повикване в 09.30 часа се явиха:

          Ищцата Н.К.Л. – редовно призована се явява лично и с адв. С.С.от АК-гр. Ловеч с пълномощно приложено към отговора на насрещния иск.

          Ответникът М.Б.Е. – редовно призован се явява лично и с адв. С.Д.и адв. М.Д.от САК с пълномощно приложено към отговора на ИМ, както и с пълномощно от днес.

          За АСП, Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Троян – редовно уведомена не се явява представител. Явява се К.П.– началник  отдел „ЗД” при Д”СП”-Троян.

          СЪДЪТ ДОКЛАДВА:

          Становище вх. № 6639/25.10.2017г., изготвено от Т.Г.– социален работник  отдел „ЗД” при Д”СП”-Троян.

          СТАНОВИЩЕ ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО:

          АДВ.С.: - Да се даде ход на делото. Не са налице процесуални пречки.

          АДВ. С.Д.: - Да се даде ход на делото.

          АДВ. М.Д.: - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

АДВ.С.: - От името на моята доверителка, поддържам заявената с исковата молба претенция. Поддържам и отговора, който сме депозирали по насрещния иск, предявен срещу моята доверителка.

Ще моля да вложите като доказателства документите допуснати като доказателства с Определение № 505/25.09.2017 година. Ще моля като доказателства по делото да вложите и становище, подписано от директора на ДСП-Троян. Да се приемат всички доказателства съпътстващи исковата молба, насрещен иск и съответно отговорите.

АДВ.С.Д.: - Оспорвам предявения първоначален иск. Поддържам предявения насрещен иск.

Да се приемат допуснатите по делото доказателства.

 

СЪДЪТ счита, че следва да бъдат приети като доказателства по делото допуснатите с определение на съда писмени документи, както и Становище вх. № 6639/25.10.2017г., изготвено от Т.Г.– социален работник  отдел „ЗД” при Д”СП”-Троян, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото:  удостоверение за раждане от *** година, грамота издадена на 21.05.2015г. от МОН, сертификат за участие в 38-ми интернационален фестивал на ИЗ, у-ние № 325/12.09.2017г. издадено от НУПИ „Проф. Венко Колев” гр. Троян, сл.бележка № 326/2017г. от НУПИ „Проф. Венко Колев” гр. Троян и Становище вх. № 6639/25.10.2017г., изготвено от Т.Г.– социален работник  отдел „ЗД” при Д”СП”-Троян.

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 145, АЛ. 3 ОТ ГПК СЪДЪТ ПОКАНИ СТРАНИТЕ КЪМ СПОГОДБА:

АДВ.С.: - С оглед обстоятелството, че страните са родители на малолетната Б. и за да бъдат защитени  интересите  на детето в най-добра степен, ние предлагаме, съдът да предостави родителските права на ищцата, като майка и законна представителка на детето; местоживеенето на детето да бъде на адреса на майката в гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 228; издръжката да бъде определена в размер на 160.00 лева, която ответникът да заплаща на ищцата в качеството й на майка и законна представителка на детето, считано от 01.10.2017 година за в бъдеще до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване, платим от 1-во до 5-то число на съответния месец; бащата да осъществява личните контакти с малолетната Б., както следва: всяка първа и трета седмица от месеца от 17.00 часа в петък до 17.00 часа в неделя с преспиване, всяка втора и четвърта седмица от месеца от 17.00 часа в сряда до 18.00 часа в четвъртък с преспиване, както и 30-тридесет последователни дни през лятото, които не съвпадат с платения годишен отпуск на майката; в зависимост от правната регламентация за всяка учебна година, с която се определя броя ваканционни дни на Зимната и Пролетната ваканция, същата да се поделя поравно между двамата родители, като на всяка нечетна година и първата половина от Зимната ваканция, включваща Коледните празници и първата половина на Пролетната ваканция, както и Великденските и всички официални празници, а всяка четна година втората половина от Зимната ваканция, включваща Новогодишните празници и  втората половина от Пролетната ваканция, а през всички останали дни детето ще прекарва с майка си.

През всяка четна година детето ще бъде при своята майка, както следва:

Родителите заедно ще организират и празнуват всеки рожден ден на детето.

Разноските за страните остават така, както са направени от тях.

АДВ.С.Д.: - От името на доверителя ни сме съгласни с така предложеното споразумение, с което се уреждат личните отношения между страните, касаещи родителски права, издръжка, режим на лични отношения на бащата с детето и местоживеене на детето.

Предлагам в режима на лични отношения с детето на всеки рожден ден на бащата, без значение дали е през четна или нечетна година, детето да бъде при бащата, като детето ще бъде върнато на рождения ден в дома на майката до 19.00 часа.

 

ИЩЦАТА Н.Л.: Съгласна съм, за всеки рожден ден на бащата, без значение дали е през четна или нечетна година, детето да бъде при него, като Б. ще бъде връщана в дома ми до 19.00 часа.

Разноските за страните остават така, както са направени от тях.

 

СТРАНИТЕ ПОСТИГНАХА СПОГОДБА, КАКТО СЛЕДВА:

 

ИЩЕЦ Н.К.Л., ЕГН **********: Съгласна съм, да ми бъдат предоставени за упражняване родителските права по отношение на малолетната ни дъщеря Б.М.Е., ЕГН **********, в качеството ми на майка и законна представителка на детето.

Съгласна съм, местоживеенето на детето да е на адреса ми в гр.Т.***.

Съгласна съм, М.Б.Е., ЕГН ********** да ми заплаща в качеството на майка и законна представителка на малолетната ни дъщеря Б.М.Е., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 160.00-сто и шестдесет лева,  считано от 01.10.2017 година за в бъдеще до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване,  платима от 1-во до 5-то число на съответния месец.

Съгласна съм М.Б.Е., ЕГН ********** да осъществява личните контакти с малолетната ни дъщеря Б., както следва:

-всяка първа и трета седмица от месеца от 17.00 часа в петък до 17.00 часа в неделя с преспиване;

-всяка втора и четвърта седмица от месеца от 17.00 часа в сряда до 18.00 часа в четвъртък с преспиване, както и 30-тридесет последователни дни през лятото, които не съвпадат с платения годишен отпуск на майката;

Съгласна съм, в зависимост от правната регламентация за всяка учебна година, с която се определя броя ваканционни дни на Зимната и Пролетната ваканция, същата да се поделя по равно между двамата родители, като на всяка нечетна година първата половина от Зимната ваканция, включваща Коледните празници и първата половина на Пролетната ваканция, както и Великденските и всички официални празници, дъщеря ни да прекарва със своя баща, а през всяка четна година, втората половина от Зимната ваканция, включваща Новогодишните празници и  втората половина от Пролетната ваканция и всички останали дни дъщеря ни Б. да прекарва при мен.

Съгласна съм, за всеки рожден ден на бащата, без значение дали е през четна или нечетна година, детето да бъде при него, като Б. ще бъде връщана в дома ми до 19.00 часа.

Съгласна съм разноските за страните да останат така, както са направени. Моля делото да се прекрати като спогодено.

 

ОТВЕТНИК  М.Б.Е., ЕГН **********:

Съгласен съм на Н.К.Л., ЕГН ********** да бъдат предоставени за упражняване родителските права по отношение на малолетната ни дъщеря Б.М.Е., ЕГН **********, в качеството и на майка и законна представителка на детето.

Съгласен съм, местоживеенето на детето да е на адреса  на майката в гр.Т.***.

Съгласен съм да заплащам на Н.К.Л., ЕГН **********, в качеството и майка и законна представителка на малолетната ни дъщеря Б.М.Е., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 160.00-сто и шестдесет лева,  считано от 01.10.2017 година за в бъдеще до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване,  платима от 1-во до 5-то число на съответния месец.

Съгласен съм да осъществявам с дъщеря си Б. Е.лични контакти, както следва:

-всяка първа и трета седмица от месеца от 17.00 часа в петък до 17.00 часа в неделя с преспиване;

-всяка втора и четвърта седмица от месеца от 17.00 часа в сряда до 18.00 часа в четвъртък с преспиване, както и 30-тридесет последователни дни през лятото, които не съвпадат с платения годишен отпуск на майката;

Съгласен съм, в зависимост от правната регламентация за всяка учебна година, с която се определя броя ваканционни дни на Зимната и Пролетната ваканция, същата да се поделя по равно между двамата родители, като на всяка нечетна година  първата половина от Зимната ваканция, включваща Коледните празници и първата половина на Пролетната ваканция, както и Великденските и всички официални празници, дъщеря ни да прекарва с мен, а през всяка четна година, втората половина от Зимната ваканция, включваща Новогодишните празници и  втората половина от Пролетната ваканция и всички останали дни дъщеря ни Б. да прекарва при своята майка.

Съгласен съм, за всеки  мой рожден ден, без значение дали е през четна или нечетна година, детето да бъде при мен, като Б. ще бъде връщана в дома на майка и до 19.00 часа.

Съгласен съм разноските за страните да останат така, както са направени. Моля делото да се прекрати като спогодено.

 

 

ИЩЕЦ:…………………

/ Н.К.Л./

 

 

СПОГОДИЛИ СЕ:

 

 

ОТВЕТНИК:…………….

/ М.Б.Е./

 

 

 

СЪДЪТ като взе предвид, че така постигнатата между страните спогодба не противоречи на морала, добрите нрави и е в интерес на детето счита, че следва да бъде приета и одобрена.

Ще следва ответникът да бъде осъден да заплати в полза на държавата по сметка на ТРС сумата 115.20 лева държавна такса, представляваща 2% върху определената издръжката за три години, а производството по гр.д.№ 589 от 2017 година по описа на Троянски районен съд бъде прекратено, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба.

 ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо роденото от съвместното съжителство между Н.К.Л., ЕГН ********** и М.Б.Е., ЕГН ********** малолетно дете Б.М.Е., ЕГН ********** на майката - Н.К.Л., ЕГН **********.

 ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето Б.М.Е., ЕГН ********** да е при майката Н.К.Л., ЕГН **********,***.

ОПРЕДЕЛЯ режим за осъществяване на лични отношения между бащата М.Б.Е., ЕГН ********** и малолетно дете Б.М.Е., ЕГН **********, както следва:  

- всяка първа и трета седмица от месеца от 17.00 часа в петък до 17.00 часа в неделя с преспиване;

- всяка втора и четвърта седмица от месеца от 17.00 часа в сряда до 18.00 часа в четвъртък с преспиване, както и 30-тридесет последователни дни през лятото, които не съвпадат с платения годишен отпуск на майката;

- В зависимост от правната регламентация за всяка учебна година, с която се определя броя ваканционни дни на Зимната и Пролетната ваканция, същата да се поделя по равно между двамата родители, като на всяка нечетна година, първата половина от Зимната ваканция, включваща Коледните празници и първата половина на Пролетната ваканция, както и Великденските и всички официални празници, Б.М.Е. да прекарва със своя баща М.Б.Е., ЕГН **********, а през всяка четна година, втората половина от Зимната ваканция, включваща Новогодишните празници и  втората половина от Пролетната ваканция и всички останали дни Б.М.Е. да прекарва при своята майка - Н.К.Л., ЕГН **********

 

- Страните са постигнали съгласие  заедно да организират и празнуват всеки рожден ден на детето.

- За всеки рожден ден на бащата, без значение дали е през четна или нечетна година, детето да бъде при него, като Б. ще бъде връщана в дома на майка и до 19.00 часа.

ОСЪЖДА М.Б.Е., ЕГН ********** с адрес: *** ДА ЗАПЛАЩА на Н.К.Л., ЕГН **********, с адрес: *** качеството и на майка и законен представител на малолетната Б.М.Е., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 160.00 /сто и шестдесет/ лева, считано от 01.10.2017 година за в бъдеще до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване,  платима от 1-во до 5-то число на съответния месец.

ОСЪЖДА М.Б.Е., ЕГН ********** с адрес: *** полза на държавата по сметка на ТРС сумата 115.20 – сто и петнадесет лева и двадесет стотинки държавна такса, представляваща 2% върху определената издръжката за три години.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 589 от 2017 година по описа на Троянски районен съд.

Съгласно разпоредбата на чл. 234, ал. 3 от ГПК настоящото определение има значение на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред ЛОС.

Заседанието приключи в 12.00 часа.

Протоколът се написа в съдебно заседание.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                СЪДЕБЕН СЕКЕРТАР: