ПРОТОКОЛ-Опр. № 639

                                      гр. Троян, 18.12.2017 година   

                                                                                                                                                                                                                                 

ТРОЯНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ВТОРИ СЪСТАВ в публично съдебно заседание на осемнадесети декември, две хиляди и седемнадесета година в състав:   

                                                                           

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ИВАНОВА,

 

съдебен секретар Е. П. и с участието на прокурора Николай Семов, сложи за  разглеждане гражданско дело № 595  по описа за 2017 година, докладвано от съдията – ИВАНОВА

На именното повикване в 09.00 часа се явиха:

          Ищецът П.И.Й. – редовно призован се явява лично и с адв. Х.И. ***, назначен за  адвокат, осъществяващ процесуално представителство с Определение № 389/13.07.2017 година.

          Ответникът – редовно призован се представлява от Николай Семов – прокурор при Районна прокуратура гр. Троян.

 

          СЪДЪТ ДОКЛАДВА:

          Писмо вх.№ 7544/04.12.2017 г. от МП, ГД”ИН”, Затвора – гр. Ловеч, с което уведомяват съда, че л.св. П.И.Й., е преведен на 25.06.2014 г. в Затвора град Ловеч за доизтърпяване на наложеното му наказание 8/осем/ години лишаване от свобода по определение, постановено на 14.04.2014 г. по НЧД № 1416/2014 г. от състав на Софийски градски съд, с което приема за изпълнение присъда на Окръжен съд – ***. Осъден за извършено престъпление по чл. 150, ал. 1 от НК на Република България. Наказанието е изтърпяно, както е посочено в изготвена за целта таблица.

          Освободен е на 05.10.2017 година от Затвора гр. Ловеч на основание чл. 176, т.1 от ЗИНЗС.

          Писмо вх.№ 7565/05.12.2017 г. от Софийски градски съд, с което изпращат за послужване по настоящото дело ЧНД № 1416/2014 г., съдържащо 77 листа и ВНЧД № 450/2014 г. на САС.

          Справка вх.№ 671/13.12.2017 г.  на ТРС за предоставяне на данни по реда на Наредба № 14/18.11.2009 г. от НБД „Население” за постоянен и настоящ адрес на П.И.Й..

          Писмо вх.№ 7765/14.12.2017 г. от МП, ГД”ИН”, с което уведомяват съда, лицето П.И.Й. към момента на справката не пребивава в затворите на страната. Изготвена е справка, от която е видно, че Й. е постъпил в затвора София на 20.02.2014г. /начало 02.02.2011 г./ за изтърпяване на наложено наказание  по НЧД № 1416/2014 г. по описа на СГС – 8/осем/ години лишаване от свобода /приема за изпълнение присъда № 232/11 г. по дело № 68/10 г. на ОС ***/. Освободен е от затвора Ловеч на 05.10.2017 г. п о изтърпяване /предв.арест от 21.07.2009 г. до 10.05.2010 г.; от работа – 6 м. 8 дни/.

          Молба вх.№ 7789/18.12.2017 г. от адв. Х.И., назначен за процесуален представител с Определение № 389/13.07.2017 година, ведно с приложени писмени доказателства.

          СТАНОВИЩЕ ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО:

          АДВ.И.: - Предвид Определение № 599/22.11.2017 г., с което сте задължили ищеца да уточни размера на иска и от какво произтичат вредите, сме направили пояснение, както той оценява самия риск вследствие невъзможността му да изпълнява търговска дейност и претърпени болки и страдания за времето, през което счита, че неправомерно е бил лишен от свобода.

Събрахме доказателства, които представихме с молба преди днешно с.з., от която се установява, че ищецът, на първо място е регистриран като Едноличен търговец и на второ, след изтърпяване на наказанието - 27.10.2017 г., същия е  адресно регистриран  по постоянен и  настоящ адрес ***. Считам, че ход на делото не следва да се дава, предвид определената местна подсъдност по силата на процесуалния закон, както и на материалния закон, а именно чл. 7 от ЗОДОВ, поради което считам, че следва след прекратяване на делото да бъде изпратено на местно компетентния съд за разглеждане на спора по същество.

ИЩЕЦ П.И.Й.:*** и искам делото да се гледа там. Беше изпратено на РС-Троян, тъй като изтърпявах наказание „лишаване от свобода” в ЗО”Атлант” гр.Троян, но вече съм на свобода.

ПРОКУРОРЪТ: - Считам, че ход на делото не следва да бъде даван. Съгласно императивната разпоредба  на чл. 7 от ЗОДОВ - искът за обезщетение по цитирания закон се предявява  пред съда по мястото на увреждане или по настоящия адрес на ищеца.

В конкретния случай, видно от материалите по делото и с оглед подаване на исковата молба, към настоящия момент адресът на ищеца е: ***, поради което считам, че местно компетентен съд се явява Районен съд  – гр. Горна Оряховица, на когото делото следва да се изпрати за разглеждане по компетентност.

          СЪДЪТ като съобрази становището на ищеца П.Й., на назначения му адвокат осъществяващ процесуално представителство, становището на представителя на РП-Троян, като съобрази разпоредбата на  чл. 7, ал. 1 от ЗОДОВ, ред. ДВ бр. 98/12 г.,  според която искът за обезщетение се предявява пред съда по мястото на увреждането или по настоящия адрес или седалището на увредения, като взе в предвид, че местната подсъдност е изборна, а изборът се прави от подателя на иска, като съобрази заявеното в днешно съдебно заседание становище на ищеца П.Й. и с оглед данните, събрани чрез извършена по реда на Наредба № 14/18.11.2009 г. - служебна справка, досежно постоянен и настоящ адрес и предоставената информация, съдържащата се в приложеното удостоверение за постоянен и настоящ адрес към молба вх.№ 7789/18.12.2017 г., настоящия съдебен състав счита, че е налице процесуална пречка и ход на делото не следва да бъде даван, а същото ще следва да бъде изпратено на Районен съд – гр.Горна Оряховица, където е постоянния и настоящ адрес на ищеца, съобразно предвидената специална подсъдност по чл.7 от ЗОДОВ, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

          НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

          ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 595 от 2017 година по описа на Троянски районен съд.

          ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – гр. Горна Оряховица, съобразно предвидената специална подсъдност по чл.7 от ЗОДОВ, според която искът за обезщетение се предявява пред съда по мястото на увреждането или по настоящия адрес или седалището на увредения.

          Определението подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба пред Окръжен съд – Ловеч в едноседмичен срок за страните от днес.

          Заседанието приключи в 09.15 часа.

          Протоколът се написа в съдебно заседание.

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                          СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: