Р Е Ш Е Н И Е   97

 

31.03.2017г., гр. Троян

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Троянски районен съд, втори състав, в публично съдебно заседание проведено на десети март, две хиляди и седемнадесета  година, в състав:

 

 Районен съдия: Светла Иванова

 

при секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдията гр.д.№ 601/2016г. по описа на ТРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по искова молба предявена от Д.В. с постоянен адрес Р.Г., адрес за призоваване гр.Троян, чрез адв.К.Н., против М.К.Б., с постоянен адрес ***, с правно основание чл.127, ал.2 от СК, предявен при условията на евентуалност иск  за определяне  на лични отношения на бащата и детето и иск по чл.127а от СК, за снабдяване на малолетната Й. със задграничен паспорт и даване разрешение от съда за пътуване извън пределите на Р.Б., заместващо съгласието на  майката.

В срока по реда на чл.131 от ГПК е депозиран писмен отговор, в който е предявен  и насрещен иск с правно основание чл.127, ал.2 от СК за предоставяне на родителските права по отношение на малолетната Й. на майката, определянето на местоживеенето на детето,  режима на лични отношения между бащата и детето и дължимата месечна издръжка.

В съдебно заседание страните се явяват лично и  представят на съда писмено споразумение по отношение на предявения от ответницата М.Б. насрещен иск, а по отношение на исковете по чл.127, ал.2 от СК за определяне  на лични отношения на бащата Д.В. с постоянен адрес Р.Г. /адрес за призоваване гр.Троян, чрез адв.К.Н./ и малолетната Й. Д. В. и предявения по реда на чл.127а от СК  иск  от Д.В. за  снабдяване на малолетната Й. Д. В. със задграничен паспорт и даване разрешение от съда за пътуване извън пределите на Р.Б., заместващо съгласието на  майката производството по делото е прекратено, поради оттегляне на исковете.

По същество молителите лично и чрез процесуални представители, поддържат молбата-споразумение по чл. 127, ал. 2 от СК и молят същото да бъде утвърдено, поради което производството по делото е трансформирано от исково, в охранително по чл.127, ал.1 от СК. Контролиращата страна – Дирекция “Социално подпомагане”- гр. Троян не се явява представител  в съдебно заседание.

Съдът, като обсъди доводите на страните и доказателствата по делото, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено от фактическа страна следното: От представените по делото Удостоверение за раждане на Й. Д. В., издадено въз основа на акт за раждане 0247 от 24.10.2012г. на Община Троян, се установява, че страните по делото – М.Б. и Д.В. са родители на детето.

 От приетият по делото социален доклад вх. № 1869 от 07.03.2017г. на ТРС, изготвен от Д ”СП” – гр. Троян, се установява, че детето живее в дома на майка си. Жилището е в добро състояние, обзаведено с всички необходими вещи и ел.уреди за едно домакинство, хигиенно – битовите условия са на много добро ниво, майката  притежава необходимия родителски капацитет да се грижи за детето.

При така установената фактическа обстановка, съдът достигна до следните правни изводи:

Молбата по чл. 127, ал. 1 от СК е подадена от лица, между които няма сключен граждански брак. Същите са родители на детето и към настоящия момент не живеят заедно, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е основателна. Задължение на двамата родители е да осигурят в пълен обем грижите, вниманието и обичта, от които детето се нуждае, същевременно да отговорят на потребностите му от контакти, както с бащата, така и с майката. Съдът, като взе предвид, че двамата молители поддържат молбата си, че решението им да уредят отношенията по повод на детето си е сериозно и взаимно, че постигнатото споразумение по чл. 127, ал. 1 от СК отговаря на изискванията на закона и защитава интересите на роденото  им дете, намира подадената молба за основателна. Същата следва да бъде уважена и постигнатото от тях споразумение – утвърдено.

Относно разноските:

Предвид характера на производството Д.В. следва да бъде осъден да плати и държавна такса по споразумението в частта относно издръжките на детето. Настоящият състав на ТРС намира, че постигнатото между страните споразумение в частта относно издръжката на детето е съдебна спогодба по смисъла на чл. 78, ал. 9 от ГПК, поради което общия размер на дължимата такса възлиза на 144.00 лева, на основание чл. 7, т. 2 от Тарифа за държавните такси събирани от съдилищата по ГПК.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 127, ал.1 от ГПК, съдът

Р Е Ш И:

 

УТВЪРЖДАВА постигнатото между Д.В.  ЛНЧ **********, с постоянен адрес  Р.Г., *** и М.К.Б., ЕГН **********, с адрес ***, споразумение по чл. 127, ал. 1 от СК в следният смисъл :

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права над детето Й. Д. В., родена на ***г. на майката М.К.Б., ЕГН **********, като определя местоживеенето при нея на адрес: гр.Т.***.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти между детето Й. Д. В., ЕГН ********** с бащата  Д.В.  ЛНЧ **********, както следва: всяка първа седмица от месеца в събота от 09.00 часа до неделя 18.00 часа, както и по три дни през Коледните и Великденските празници и 10 дни през лятото с преспиване при бащата, като преспиването ще се осъществява в хотел, за който майката предварително ще бъде уведомена преди взимането на детето чрез писмено съобщение по телефон или на ел.поща. Ако бащата не осигури хотел или не уведоми предварително майката, детето ще бъде връщано при  майката всяка вечер до 18.00 часа.

Тъй като бащата  пребивава постоянно  в Р.Г., майката поема задължение да осигури контакт на детето с бащата веднъж седмично  по скайп или всяка събота от 10.00 до 11.00 часа.

М.Б. се съгласява, при изпълнение на поетите от Д.В. задължения с настоящото споразумение и след навършване на 7 годишна възраст,  Й. В.  да пътува придружена от баща си до Р.Г. два пъти годишно – през Великденската ваканция и 10 - десет дни през лятото.

Страните са постигнали съгласие, плащанията по споразумението  да се извършват по следната банкова сметка: *** „ДСК” АД.

ОСЪЖДА Д.В.  ЛНЧ **********  ДА ЗАПЛАЩА на М.К.Б., ЕГН **********, в качеството и на майка и законен представител на малолетната Й. Д. В., ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 200.00 лева, считано от 08.08.2016г., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпване на обстоятелства, водещи до изменението й или прекратяването й, с падеж до 10-то число на текущия месец.

ОСЪЖДА Д.В.  ЛНЧ **********  ДА ЗАПЛАТИ на М.К.Б., ЕГН **********, в качеството и на майка и законен представител на малолетната Й. Д. В., ЕГН ********** сумата от 500.00 – петстотин лева, представляваща издръжка за минало време, платима  до 01.04.2017 година.

ОСЪЖДА Д.В.  ЛНЧ **********, с постоянен адрес  Р.Г.,*** ДА ПЛАТИ в полза на Държавата, към бюджета на съдебната власт, по сметка на РС Троян, държавна такса по споразумението в частта относно издръжката на детето в размер на 144.00 – сто четиридесет и четири лева, определен съгласно чл. 7, т. 2 от Тарифа за държавните такси събирани от съдилищата по ГПК,  а на М.Б. сумата от 300.00-триста лева, представляваща половината от заплатения от нея адвокатски хонорар до 01.04.2017 година.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

Районен съдия: