ПРОТОКОЛ – Опр.  № 145

                                      гр. Троян, 06.03.2017 година   

                                                                                                                                                                                                                                 

ТРОЯНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ВТОРИ СЪСТАВ в публично съдебно заседание на шести март, две хиляди и седемнадесета година в състав:   

                                                                           

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ИВАНОВА,

 

съдебен секретар Е.П.,

сложи за  разглеждане гражданско дело № 616  по описа за 2016 година, докладвано от съдията – ИВАНОВА

На именното повикване в 10.45 часа се явиха, НА ВТОРО ЧЕТЕНЕ:

          Ищецът РПК „Стара Планина”  гр. Троян, представлявано от председателя Иван Христов Байчев – р.пр. не се явява представител и не се представлява.

          Ответникът „Интернейшънъл Комерс” ООД гр. Благоевград, представлявано от управителя Ани Карамфилова Кемалова – р.пр. не се явява представител и не се представлява.

          СЪДЪТ ДОКЛАДВА:

          Молба-становище вх.№ 1627/24.02.2017 година от адв. Р.Б. ***, в качеството му на пълномощник на  „Интернейшънъл Комерс” ООД гр. Благоевград, представлявано от управителя Ани Карамфилова Кемалова, с която изразява становище за даване ход на делото и по хода на настоящото производство.    

Настоящия състав счита, че  не е налице процесуална пречка и ход на делото следва да бъде даден. Явяването на ищеца за първото съдебно заседание се свързва със задължението му да се произнесе по възраженията на ответника, постъпили с отговора на исковата молба, независимо че съдът няма задължение да връчва отговора, в общото исково производство, каквото е настоящото./ В този смисъл правната теория – стр. 474 - „Граждански процесуален кодекс - Приложен коментар, Проблеми на правоприлагането,Анализ на съдебната практика” – изд на ИК”Труд и право” – София -2012 г/. Наред с това следва да се посочи, че на ищеца е изпратен отговора на ответника,  видно от приложената призовка до него. Същият е уведомен и за последиците по чл. 238 ГПК. Липсата  на каквото и да било процесуално поведение на ищеца след подаване на исковата молба законът приема за бездействие, каквото е установено и в случая, но не явяването на ищеца би се санкционирало с неприсъствено решение или с прекратяване на производството, ако ответника е поискал това,  което обстоятелство не е налице в настоящото производство.

Водим от изложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Настоящия състав счита, че производството по делото следва да бъде прекратено, поради недопустимост на предявения положителен установителен иск по чл.422 от ГПК за установяване на парично вземане , поради следните съображения:

Пред Плевенски районен съд е инициирано заповедно производство по заявление вх.№ 12028 от 16.05.2016г. от РПК „Стара Планина” ООД със седалище и адрес на управление в гр.Троян, ул.”Г.С.Раковски” № 53, представлявано от председателя Иван Байчев против „Детелина ДИП”ООД, ЕИК 114688885 гр.Плевен, представлявано от управителя Детелин Петров за сумата 2556 лева, представляваща неустойка за предсрочно прекратяване на Договор за наем от 28.11.2007г., вписан в СВ при ТРС, както и  лихва  за забава върху главницата от 2556 лева, считано от 07.03.2016г. до изплащане на вземането. Съдът е уважил искането и е издал Заповед №2310 от 16.05.2016г. в частта, в която се претендира заплащане на сумата от 2556 лв., в едно със законната лихва върху главницата, като с Разпореждане №7583 от същата дата, е оставил без уважение искането за заплащане на лихва  за забава върху главницата от 2556 лева, считано от 07.03.2016г., като неоснователно.

Длъжникът е подал възражение № 13184 от 30.05.2016г. на основание чл. 414 от ГПК, като е посочил, че не дължи изпълнение по издадената заповед по чл. 410 от ГПК.        Плевенски  районен съд се е произнесъл с разпореждане № 8541 от 31.05.2016г. постановено по ч.гр.д.№ 3569/2016г., като указал на кредитора РПК „Стара Планина” ООД в едномесечен срок от съобщението да предяви иск относно вземането си,като в противен случай заповедта за изпълнение ще бъде обезсилена. На 06.06.2016г заявителя-кредитор е получил съобщение относно разпореждането от  31.05.2016 г. чрез проц.представител – адв.Б.Д. /л.27 от ч.гр.д.№ 3569/2016г. на ПлРС/.            РПК „Стара Планина” ООД депозира искова молба до Плевенски районен съд, заведена в деловодството на съда на 08.07.2016г.,  изпратена по  куриер на 07.07.2016г., т.е.  законоустановения месечен срок по чл. 415, ал.1 от ГПК не е спазен.

 Срокът, който се брои по месеци, на основание чл. 60, ал. 3 от ГПК изтича в съответния ден на последния месец, като предвид чл. 60, ал.6 от  ГПК, ако последния ден на срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден. Съобразно данните по делото съдът приема, че срокът по чл. 415, ал.1 от ГПК е започнал да тече на 06.06.2016г. и е изтекъл на 06.07.2016г., който е бил присъствен ден, поради което  разпоредбата на чл. 60, ал.6 от ГПК в случая е неприложима. /За начина на изчисляване на срока, който се брои по месеци е  налице константна съдебна практика - определение № 160/12.06.2013г. по ч.гр.д. № 3844/2013г. и определение № 389/16.08.2013г. по ч.гр.д. № 4426/2013 г. на ВКС/.

Предвид действието на възражението по чл. 414 от ГПК, което  спира развитието на заповедното производство и на основание чл. 415 от ГПК кредитора  е следвало да предяви установителен иск в едномесечен срок относно вземането - 06.06.2016 година до 06.07.2016 година. Законодателно е установено в чл. 415, ал.2 от ГПК, че при  непредявяване на такъв иск в конкретизирания месечен срок  заповедта за изпълнение се обезсилва.

Съгласно ТР 4/2013г., постановено по тълкувателно дело № 4 по описа за 2013 г. на Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии на ВКС, компетентен да обезсили заповедта за изпълнение, издадена по чл.410, /съответно по чл.417 ГПК, и да обезсили изпълнителния лист по чл.418 ГПК/ при прекратяване на производството по иска, предявен по реда на чл.422 ГПК, е съдът в исковото производство, който е постановил определението за прекратяване.

Изложените аргументи мотивират съда да приеме, че предявения иск е недопустим и производството по гр.д.№ 616/2016г. по описа на ТРС следва да бъде прекратено, като ще следва да бъде обезсилена Заповед № 2310 от 16.05.2016г. по ч.гр.д.№ 3569/2016г. по описа на РС-Плевен.

При този изход на делото, на ответника следва да бъдат присъдени и сторените в производството разноски в размер на 300.00 – триста лева, съобразно приложения по делото списък по реда на чл.80 от ГПК.

Водим от изложеното съдът

          О П Р Е Д Е Л И:

          ПРЕКРАТЯВА КАТО НЕДОПУСТИМО производството по  гр.д.№ 616/2016 година по описа на Районен съд – Троян, образувано по искова молба, предявена от РПК „Стара Планина” ООД със седалище и адрес на управление в гр.Троян, ул.”Г.С.Раковски” № 53, представлявано от председателя Иван Байчев против „Интернейшънал Комерс” ООД със седалище и адрес на управление гр.Благоевград, представлявано от управителя Ани Карамфилова Кемалова /с предишно наименование „Детелина ДИП” ООД, ЕИК 114688885, гр.Плевен, представлявано от управителя Детелин Петров / по реда на чл.422 от ГПК за сумата от 2556 лева, представляваща неустойка за предсрочно прекратяване на Договор за наем, за която  сума е издадена Заповед за изпълнение по чл.410 ГПК по ч.гр.д.№ 3569/2016г. по описа на ПлРС. 

ОСЪЖДА РПК „Стара Планина” ООД със седалище и адрес на управление в гр.Троян, ул.”Г.С.Раковски” №53, представлявано от председателя Иван Байчев да заплати на „Интернейшънал Комерс”ООД със седалище и адрес на управление гр.Благоевград, представлявано от управителя Ани Карамфилова Кемалова /с предишно наименование „Детелина ДИП”ООД, ЕИК 114688885 гр.Плевен/ сторените по делото разноски в размер на 300.00 – триста лева, съобразно приложения по делото списък по реда на чл.80 от ГПК.

ОБЕЗСИЛВА Заповед № 2310 от 16.05.2016г. по ч.гр.д.№ 3569/2016г. по описа на РС-Плевен, ИЗДАДЕНА по заявление вх.№ 12028 от 16.05.2016г. по описа на ПлРС от РПК „Стара Планина” ООД със седалище и адрес на управление в гр.Троян, ул.”Г.С.Раковски” № 53, представлявано от председателя Иван Байчев против „Детелина ДИП”ООД, ЕИК 114688885 гр.Плевен, представлявано от управителя Детелин Петров за сумата 2556 лева, представляваща неустойка за предсрочно прекратяване на Договор за наем от 28.11.2007г.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд гр.Ловеч в едноседмичен срок от съобщението до страните.

Заседанието приключи в 11.00 часа.

Протоколът се написа в съдебно заседание.

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                          СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: