Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

  44   от   15.02.2017 година,  град Троян

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ТРОЯНСКИЯ РАЙОНЕН СЪД, втори състав, в проведеното на  17.01.2017г. / седемнадесети януари, две хиляди и седемнадесета/ година  публично заседание  в   следния състав:

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

Секретар Е.П., като разгледа докладваното от съдията  Иванова гражданско  дело № 651/2016 година по описа на съда, за да се произнесе, съобрази:

 

 

Предявен е иск от Община гр. Троян, представлява от Кмета Донка Иванова Михайлова против Х.Д.С. ***, М.Д. *** и М.Е.Д. *** с правно основание чл. 54, ал.2 от ЗКИР.

Ищецът е основал исковата си претенция на следните изложени в исковата молба фактически твърдения, а именно: че Община Троян е собственик на недвижим имот с идентификатор 73198.140.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, обл. Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 9426 кв.м., с трайно предназначение: земеделска и начин на трайно ползване: за санаториум, при граници и съседи на имота: 73198.140.28, 73198.140.29, 73198.140.32, 73198.140.34, 73198.140.37, 73198.140.38, 73198.140.42, 73198.140.43, 73198.141.112, 73198.14.111, 73198.139.24 и 73198.139.25. За установяване на този факт прилагат Акт за общинска собственост № 19/03.06.1996 г., вписан под № 25, том IX, дело № 1983/2005 г. по описа на Служба по вписванията гр. Троян и Заповед № Л-08-00-0230/12.12.1995 г. на МФ. Излага се, че при справка в СГКК - Ловеч през 2015 г. са установили, че едноетажна монолитна сграда за гаражи 4 бр. със ЗП от 88 кв.м., не е нанесена в кадастралната карта на гр. Троян, с оглед на което е  възложено геодезическо заснемане на имота, след което Община Троян е поискала от СГКК Ловеч да извърши изменение на кадастралната карта. Исканото изменение касае имот с идентификатор 73198.140.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, обл. Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 6000 кв.м., с трайно предназначение: земеделска и начин на трайно ползване: ливада, при граници и съседи на имота: 73198.140.33, 73198.140.29, 73198.140.30, 73198.140.109, 73198.140.27, 73198.139.25 и 73198.139.26 - собственост на ответниците, тъй като 116 кв.м. от него неправилно са заснети като част от техния имот 73198.140.28.          Излага се, че за поисканото изменение СГКК Община Троян е уведомила собствениците на засегнатия от изменението имот 73198.140.28, които са изразили несъгласието си с него. Твърди се, че е налице грешка в кадастралната карта, тъй като имот 73198.140.33 е ограден с ограда с масивна бетонова основа,  която е изградена още преди 1995 г., когато същият е предоставен на Община Троян. Твърди се, че границите на имота са ясно различими на терен поради същата тази ограда и същите  неправилно са отразени още при първоначалното изготвяне на кадастралната карта. Излагат, че възражението на ответниците срещу исканото изменение на кадастралната карта, противопоставяйки Решение № 1440/18.01.2001 г. на Поземлена комисия - Троян, по силата на което е възстановено правото на собственост в стари реални граници върху ливада с площ 6 дка на наследодателите на ответниците, са обусловили правния интерес на Община Троян от предявяване на настоящия иск.

Ищецът моли съда, да постанови решение, с което, на основание чл. 54, ал. 2 ЗКИР, да признае за установено по отношение на ответниците Х.Д.С., М.Д.Б. и М.Е.Д., че към момента на одобряване на КК и КР на гр. Троян, Община Троян е била собственик на 116 кв.м., заснети към имот 73198.140.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, обл. Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 6000 кв.м., с трайно предназначение: земеделска и начин на трайно ползване: ливада, при граници и съседи на имота: 73198.140.33, 73198.140.29, 73198.140.30, 73198.140.109, 73198.140.27, 73198.139.25 и 73198.139.26, собственост на ответниците, и че е допусната грешка в кадастралната граница между поземлен имот 73198.140.33, собственост на Община Троян и 73198.140.28, собственост на ответниците, като границата между имотите следва да минава по изградената ограда.

В предвидения по реда на чл.131 от ГПК  ответниците не са представили писмен отговор, не са взели становище по иска и не са ангажирали доказателства. За последиците от неподаване на отговор и не упражняване на права  ответниците са уведомени с разпореждане на съдията докладчик по делото.

 Ответниците, редовно призовани не се явяват и не се представляват в с.з., не са направили искане делото да се гледа в тяхно отсъствие.

В с.з. проц. представител на ищеца е поискал да се приложи чл. 238 ал. 1 от  ГПК и бъде постановено неприсъствено решение.

От приложения по делото Акт за общинска собственост №19/03.06.1996 г., вписан под № 25, том IX, дело № 1983/2005 г. по описа на Служба по вписванията гр. Троян и Заповед № Л-08-00-0230/12.12.1995 г. на МФ се установява, че Община Троян е собственик на недвижим имот с идентификатор 73198.140.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, обл. Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 9426 кв.м., с трайно предназначение: земеделска и начин на трайно ползване: за санаториум, при граници и съседи на имота: 73198.140.28, 73198.140.29, 73198.140.32, 73198.140.34, 73198.140.37, 73198.140.38, 73198.140.42, 73198.140.43, 73198.141.112, 73198.14.111, 73198.139.24 и 73198.139.25.

Ответниците се легитимират като собственици по силата на Решение № 1440/18.01.2001 г. на Поземлена комисия - Троян, с което е възстановено правото на собственост в стари реални граници върху ливада с площ 6 дка на наследодателите на ответниците, представляващ имот 73198.140.28 по КККР на гр.Троян, одобрени със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 6000 кв.м., с трайно предназначение: земеделска и начин на трайно ползване: ливада, при граници и съседи на имота: 73198.140.33, 73198.140.29, 73198.140.30, 73198.140.109, 73198.140.27,    73198.139.25 и 73198.139.26 – който имот касае исканото изменение, тъй като 116 кв.м. от него неправилно са заснети като част от имота на ответниците № 73198.140.28.

Ответниците при проявената пасивност, а именно липса на ангажиран отговор и становище по основателността на исковата претенция в първото по делото с.з., реално не са оспорили твърденията, на които се основава исковата претенция.

Преценени в тяхната съвкупност, доказателствата обуславят извод за вероятната основателност на претенцията.

По тези съображения, съдът установява наличието на предпоставките за постановяване на неприсъствено решение по чл.239 ГПК, поради което и претенцията следва да се уважи по този ред.

На основание чл. 78, ал. 1 ГПК ищецът има право на поискани и доказани разноски.

В съдебно заседание, проц.представител на ищеца е заявил, че страната не претендира за заплащане на разноски, поради което съдът не присъжда такова.

Така мотивиран, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по иска с правно основание чл. 54, ал. 2 ЗКИР, предявен от Община гр. Троян, представлява от Кмета Донка Иванова Михайлова против Х.Д.С., ЕГН ********** ***, М.Д.Б., ЕГН ********** *** и М.Е.Д.,ЕГН********** ***,  че към момента на одобрение на КККР на гр. Троян със Заповед №РД-18-11/20.04.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ищецът е собственик на недвижим имот с идентификатор 73198.140.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, обл. Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 9426 кв.м., с трайно предназначение: земеделска и начин на трайно ползване - за санаториум, при граници и съседи на имота: 73198.140.28, 73198.140.29, 73198.140.32, 73198.140.34, 73198.140.37, 73198.140.38, 73198.140.42, 73198.140.43, 73198.141.112, 73198.14.111, 73198.139.24 и 73198.139.25, че е допусната грешка в кадастралната граница между поземлен имот 73198.140.33, собственост на Община Троян и 73198.140.28, собственост на ответниците, като 116 кв.м. от имот 73198.140.33, неправилно са заснети към имот 73198.140.28, като границата между имотите следва да минава по изградената ограда.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване, на осн. чл. 239, ал. 4 ГПК.

Копие от решението да се връчи на страните, на осн. чл. 240, ал. 1 ГПК.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: