РЕШЕНИЕ

 

 

 

гр. Троян, 20.12.2017год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

        Троянски районен съд, втори състав,  в публичното заседание на пети декември, две хиляди и седемнадесета  година в състав:

 

Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

при секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдията -  Иванова гр. дело № 667 по описа за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:

 

Производството е за делба в своята първа фаза.

 

Предявена е искова молба от Б.В.П. *** против  П.О.И. *** за делба на съсобствени недвижими имоти.

В исковата молба се твърди, че ищцата и ответницата са наследници по закон (дъщери) на покойната им майка Г.П.Н., починала, в с. О., община Троян на  03.02.2012 година, видно от приложените удостоверение за наследници изх. № ГС - 05-033/22.03.2016 год., удостоверение за наследници изх. № ГС-05-034/22.03.2016 год. и препис - извлечение от акт за смърт № 03/03.02.2012 год., издадено от Община Троян.

Излага се, че при откриване на наследството, в делбената маса се включват следните известни им съсобствени с ответницата недвижими имоти, а именно: АПАРТАМЕНТ № 68 (шестдесет и осем), находящ се на 10 (десети) етаж, вход 2 (две) в жилищна сграда - блок № 313 (триста и тринадесет) в ***, състоящ се от стая, дневна, кухненски бокс и сервизни помещения, със застроена площ от 51.11(петдесет и едно цяло и единадесет стотни) кв.м., при съседи: изток - градинка и 'детска площадка, запад - коридор, север - апартамент № 67 собств. на В.А., юг - държ. апартамент 69, заедно с принадлежащото му ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 68 (шестдесет и осем) с полезна площ от 5.80 (пет цяло и осемдесет стотни) кв.м. при съседи: изток - стълбище, запад - таван № 67, собств. на В.А., север - таван № 69. юг - коридор, както и заедно с 0.940 % (нула цяло деветстотин и четиридесет хилядни върху сто) идеални части от вход 2 на сградата и от правото за строеж върху мястото и ДВОРНО МЯСТО, съставляващо по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. О., Община Троян, Област Ловеч, одобрени със Заповед № 300-5-109/19.12.2003 год. на изп. директор на АГКК - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53707.502.304 (пет, три, седем, нула, седем, точка, пет, нула, две, точка, три, нула, четири), с административен адрес: с.О.,***, с площ от 1 969 (хиляда деветстотин шестдесет и девет) кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), заедно с построената в южната част на имота масивна, едноетажна стопанска СГРАДА с площ от около 70 (седемдесет) кв.м.

Собствеността върху гореописания имот притежават заедно с ответницата чрез наследство по закон, при дялове, по ½ ид.част за всяка от тях.

Ищцата заявява, че са си разпределили ползването на недвижимите имоти, като ответницата ползва имота, представляващ АПАРТАМЕНТ № 68 (шестдесет и осем), находящ се на 10 (десети) етаж, вход 2 (две) в жилищна сграда - блок № 313 (триста и тринадесет) в ***, а ищцата ползва имота, представляващ ДВОРНО МЯСТО, съставляващо по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. О., Община Троян, Област Ловеч, одобрени със Заповед № 300-5-109/19.12.2003 год. на изп. директор на АГКК - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53707.502.304 (пет, три, седем, нула, седем, точка, пет, нула, две, точка, три, нула, четири), с административен адрес: с.О., ***, заедно с построената в южната част на имота масивна, едноетажна стопанска СГРАДА с площ от около 70 (седемдесет) кв.м.

Изразява желание, при извършването на делбата, разпределението на собствеността върху двата имота да бъде извършено по реда на чл. 353 от ГПК, като бъде съобразена волята на страните за фактическия начин, при който ползват имотите.

При предвидената процедура по реда на чл. 131 ал.1 от ГПК на ответницата е изпратено копие от исковата молба и доказателствата към нея. В законовия едномесечен срок не е представен отговор на исковата молба,  не е изразено становище по иска и не е направено искане за разглеждане на делото в отсъствие на ответницата. За последиците от неподаване на отговор и неупражняване на права е уведомена с разпореждането на съдията-докладчик.

         В съдебно заседание ищцата, редовно призована се явява лично и с адв. П.М. ***, който от името на доверителката си поддържа предявената претенция на посоченото в исковата молба основание. Аргументите си адв.М. излага в хода на производството и по съществото на спора.

         В съдебно заседание ответницата, редовно призована се явява лично. Заявява, че не оспорва изложените в исковата молба обстоятелства. Твърди, че с ищцата нямат спор по отношение на подлежащите на делба недвижими имоти, нито по отношение на правата на страните. Изразява желание, при извършването на делбата, разпределението на собствеността върху двата имота да бъде извършено по реда на чл. 353 от ГПК, като бъде съобразена волята на страните за фактическия начин, при който ползват имотите.

От представените по делото доказателства съдът приема за установена следната фактическа обстановка:  

 Страните  по делото са законни наследници на Г.П.Н., починала в с. О., община Троян на 03.02.2012 год. видно от приложените удостоверение за наследници изх. № ГС - 05-033/22.03.2015 год., удостоверение за наследници изх. № ГС-05-034/22.03.2016 год. и препис - извлечение от акт за смърт № 03/03.02.2012 год. изд. от Община Троян.

По силата на договор за продажба на държавен недвижим имот по реда на НДИ от 17.07.1991 год., наследодателката им е придобила недвижим имот, представляващ апартамент № 68 (шестдесет и осем), находящ се на 10 (десети) етаж, вход 2 (две) в жилищна сграда - блок № 313 (триста и тринадесет) в ***, състоящ се от стая, дневна, кухненски бокс и сервизни помещения, със застроена площ от 51.11(петдесет и едно цяло и единадесет стотни) кв.м., при съседи: изток - градинка и 'детска площадка, запад - коридор, север - апартамент № 67 собств. на В.А., юг - държ. апартамент 69, заедно с принадлежащото му ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 68 (шестдесет и осем) с полезна площ от 5.80 (пет цяло и осемдесет стотни) кв.м. при съседи: изток - стълбище, запад - таван № 67, собств. на В.А., север - таван № 69. юг - коридор, както и заедно с 0.940 % (нула цяло деветстотин и четиридесет хилядни върху сто) идеални части от вход 2 на сградата и от правото за строеж върху мястото.

Имотът е придобит в периода от време, последващ прекратяването на първия й брак и предхождащ сключването на втория й брак.

По силата на договор за покупко-продажба на недвижим имот, обективиран в нотариален акт № 79, том 1, дело № 167/27.04.1961 год. на Троянски районен съдия е видно, че наследодателката на страните е придобила  дворното място съставлява парцел II - 1332 (втори за имот планоснимачен номер хиляда триста тридесет и две) от квартал 110 (сто и десет) по регулационния план на с. О., Община Троян, Област Ловешка, цялото от 1.8 дка (един декар и осемстотин кв. метра), при съседи: П.Х.Д., шосето Троян -манастира, наследници на П. *** Ц.Б.Б., а съгласно скица № 42/12.03.1999 год. на Община Троян е съответно имот с планоснимачен номер 936 (деветстотин тридесет и шести), за който са отредени парцел XXV - 936 (двадесет и пети за имот деветстотин тридесет и шести) и парцел XVII - 936 (седемнадесети за имот деветстотин тридесет и шести) от квартал 49 (четиридесет и девети) по регулационния план на с. О., Община Троян, Област Ловешка, целия имот с площ по скица от 2 239 (две хиляди двеста тридесет и девет) кв.м., с уредени сметки по регулация, което по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. О., Община Троян, Област Ловеч, одобрени със Заповед № 300-5-109/19.12.2003 год. на изп. директор на АГКК представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53707.502.304 (пет, три, седем, нула, седем, точка, пет, нула, две, точка, три, нула, четири), с административен адрес: с. О., п.к. 0, ул. "П. Волов" № 8 (осем), с площ от 1 969 (хиляда деветстотин шестдесет и девет) кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), заедно с построената в южната част на имота масивна, едноетажна стопанска СГРАДА с площ от около 70 (седемдесет) кв.м.

С оглед на изложената фактическа обстановка съдът приема, че е сезиран с допустим иск за съдебна делба, който по своята същност се явява основателен и доказан. При този извод настоящата инстанция споделя изложените аргументи от процесуалния представител на ищцата и от ответницата - лично по съществото на спора.

         Страните не могат да постигнат споразумение относно доброволното разделяне на имота и при условията на чл. 69 от ЗН е налице правен интерес за ищцата да предяви настоящата искова претенция за ликвидиране на съсобствеността. Предвид на това ще следва да бъде допусната делба на процесните имоти при равни права за страните.

Страните не са изразили претенции за направените по делото съдебно – деловодни разноски в тази фаза и решаващия съд не следва да се произнася за това. 

Водим от изложеното съдът

 

Р       Е       Ш      И       :

 

ДОПУСКА ДА СЕ ИЗВЪРШИ СЪДЕБНА ДЕЛБА между Б.В.П., ЕГН ********** *** и П.О.И., ЕГН ********** *** и настоящ адрес *** на следните  съсобствени  недвижим имот, а именно: АПАРТАМЕНТ № 68 (шестдесет и осем), находящ се на 10 (десети) етаж, вход 2 (две) в жилищна сграда - блок № 313 (триста и тринадесет) в ***, състоящ се от стая, дневна, кухненски бокс и сервизни помещения, със застроена площ от 51.11(петдесет и едно цяло и единадесет стотни) кв.м., при съседи: изток - градинка и 'детска площадка, запад - коридор, север - апартамент № 67 собств. на В.А., юг - държ. апартамент 69, заедно с принадлежащото му ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 68 (шестдесет и осем) с полезна площ от 5.80 (пет цяло и осемдесет стотни) кв.м. при съседи: изток - стълбище, запад - таван № 67, собств. на В.А., север - таван № 69. юг - коридор, както и заедно с 0.940 % (нула цяло деветстотин и четиридесет хилядни върху сто) идеални части от вход 2 на сградата и от правото за строеж върху мястото и ДВОРНО МЯСТО, съставляващо по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. О., Община Троян, Област Ловеч, одобрени със Заповед № 300-5-109/19.12.2003 год. на изп. директор на АГКК - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53707.502.304 (пет, три, седем, нула, седем, точка, пет, нула, две, точка, три, нула, четири), с административен адрес: с. О., п.к. 0, ***, с площ от 1 969 (хиляда деветстотин шестдесет и девет) кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), заедно с построената в южната част на имота масивна, едноетажна стопанска СГРАДА с площ от около 70 (седемдесет) кв.м., като от имота да се образуват ДВА ДЯЛА, ПО ЕДИН ДЯЛ за всяка страна.

Решението подлежи на въззивно обжалване по реда на глава 20 от ГПК пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните, че е изготвено с мотивите.

 

                                                        Районен съдия: