ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                          гр. Троян,   25.04.2017 год.

 

  Троянски районен съд, втори състав, в закрито заседание на 25.04.2017 /двадесет и пети април две хиляди и седемнадесета/ година  в състав:

 

                                             Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

при секретаря……………………….., като разгледа докладваното от съдията Иванова гр. дело № 700/2017 год. по описа на ТРС, за да се произнесе - съобрази:

                                

          Гр.д.№700/2016г. по описа на ТРС е образувано по искова молба вх.№ 5973 от 03.10.2016г. по описа на ТРС от „Агро-Фока”ЕООД със седалище и адрес на управление гр.София, представлявано от  управителя Стоян Благов, чрез пълномощник адв.В.С. от Адвокатско Д-во „Г. С.”, против ЕТ”Демос-Петър Пенков” със седалище и адрес на управление гр.Троян, представляван от управителя Петър Пенков с правно основание чл.108 от ЗС.

          С Разпореждане на съдията докладчик по делото от 10.10.2016г., ИМ е оставена без движение, като на страната е указано да представи дан.оценка и скица, като за целта  бъдат издадени съд.у-ния, за които се дължи ДТ в размер на 10.00 лева.

          Съобщението, с дадените от съда указания  е получено на 11.11.2016г. от адв.С..

          С депозирана по делото молба вх.№6883 от 14.11.2016г. по описа на ТРС  /п.кл-мо 10.11.2016г./ е представена вносна бележка за платена ДТ.

          На 17.11.2016г. са издадени исканите съд.удостоверения, но тъй като същите не са потърсени от страната, на 09.02.2017г. от деловодството на ТРС адв.С. е уведомен на посочения в исковата молба телефонен номер, но отново  издадените удостоверения не са потърсени от страната.

          С разпореждане №541 от 14.03.2017г. съдът е оставил за пореден път без движение искова молба  вх.№5973 от 03.10.2017г. по описа на ТРС, като на ищците е дадена последна възможност  да изпълнят дадените от съда указания, като изрично са уведомени, че при неизпълнение на дадените от съда указания, исковата молба, в едно с приложените доказателства ще  бъде върната, а производството по делото прекратено.

Съобщението, с дадените от съда указания  е получено на 31.03.2017г. от адв. И. Г., но до настоящия момент – 25.04.2017г. дадените указания не са изпълнени.

Водим от изложеното, съдът

 

       ОПРЕДЕЛИ:

 

       ВРЪЩА искова молба вх.№5973 от 03.10.2016г. по описа на ТРС- оставена без движение, въз основа на която е образувано гр.д.№700/2016г.,  тъй като в указания от съда срок ищецът не е отстранили констатираните нередовности .

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д№700/2016г. по описа на ТРС, образувано по искова молба вх.№ 5973 от 03.10.2016г. по описа на ТРС - оставена без движение.

 Определението против връщането на исковата молба и прекратяване на производството по делото  може да се обжалва  с частна жалба пред ЛОС в едноседмичен срок от днес.

             Да се изпрати препис от настоящето определение на „Агро-Фока”ЕООД със седалище и адрес на управление гр.София, представлявано от  управителя Стоян Благов, чрез пълномощник адв.В.С. от Адвокатско Д-во „Г. С.”,  

 

                                             Районен съдия :