РЕШЕНИЕ      № 351

 

гр. Троян,  23.10.2017 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

          Троянски районен съд, втори  състав, в публичното заседание на двадесет и пети септември,  две хиляди и седемнадесета  година в състав:

Председател: Светла Иванова

при секретаря Е. П. и в присъствието на прокурора ……………, като разгледа докладваното от съдията -  Иванова гр. дело № 714  по описа на ТРС за 2017 година, за да се произнесе - съобрази:

 

Производството е  по реда на чл. 27 и сл. от ЗЗДт.

            Постъпило е искане от Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Троян за настаняване е по съдебен ред извън семейството, в Комплекс за социални услуги  -  Център за настаняване  от семеен тип за деца и младежи /ЦНСТДМ/ с. Дълбок дол, община Троян, на непълнолетната В.В.В., временно настанена по административен ред със Заповед № ЗД/Д-СО-СВ-006/05.07.2017 година на АСП, Д”СП”-гр.Своге.

В исковата молба се излага, че до месец октомври 2017 година непълнолетната В.В.В. е живяла със своите родители - С.П.Г., ЕГН ********** и В.П.В., ЕГН ********** – починал. Твърди се, че двамата злоупотребявали с алкохол и често детето е ставало свидетел на техните конфликти. Излага се, през лятото на 2014г. детето е било жертва на сексуално посегателство, за което деяние освен извършителя и майката на В. е била  осъдена, тъй като с бездействието си е допуснала дъщеря и да бъде насилена.

Твърди се, че със Заповед № ЗД-РДО125/19.10.2015г. на Директора на Дирекция "СП" Своге, детето е било настанено в семейната среда на Д.Г. и Р.С.- роднини на детето по майчина линия. След смъртта на Р.С.са се породили конфликти между Г. и детето и то няколко пъти е бягало от дома й, като се е връщало да живее при майка си, която е допускала то да бъде оставено без надзор и не е била в състояние да осигури адекватни грижи за него.

На 03.07.2017 г. се е получила информация от Д.Г., че детето отново е при своята майка, след което е установено, че В. е излязла през нощта на 02.07.2017 г. от дома на майка си и не се е прибрала.

Твърди се, че е изискана полицейска закрила за детето на 03.07.2017 г. и В. била настанена в ДНВМН - София с полицейска закрила до 17 часа на 05.07.2017 година. По-късна със Заповед № ЗД/Д-СО-СВ-006/05.07.2017г. на Директора на ДСП-Своге,  настаняването на В.  в семейната среда на Д.П.Г., нейна леля било  прекратено и считано от 05.07.2017г. е настанена в ЦНСТДМ с. Дълбок дол, община Троян.

В исковата молба се излага още, че в ЦНСТДМ с. Дълбок дол се полагат адекватни грижи за детето, откликва се на нуждите му, като има подходящи условия и среда за правилното му развитие. Предприетата мярка за закрила се явява целесъобразна и напълно задоволява потребностите и интересите на детето В.В.В..  В интерес на детето е то да бъде настанено в Комплекс за социални услуги - Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи - с. Дълбок дол, община Троян, област Ловеч.

Направено е искане, съдът да се произнесете с решение, с което на основание чл.27, ал.1 и ал.2 във вр. с чл.4, ал.1, т.5 и чл. 25, ал.1, т.4 от Закона за закрила на детето да бъде настанено непълнолетното дете В.В.В., ЕГН ********** в Комплекс за социални услуги - Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи - с. Дълбок дол, община Троян, област Ловеч, до настъпване на законна причина за изменение на постановената мярка или за прекратяване на настаняването, което е в интерес на детето.

В съдебно заседание, за Районна прокуратура гр.Троян, редовно призована не се явява представител.

Майката С.П.Г., редовно призована не се явява  в съдебно заседание.

За Дирекция „Социално подпомагане” гр.Троян, редовно призовани се явява директора Д.М..

За Комплекс за социални услуги - Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи - с. Дълбок дол, редовно призовани не се явява представител.

  Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства приема за установено от фактическа и правна страна следното:

От представените по делото  доказателства: социален доклад №СЛ/D-СО-СВ/12-011/05.07.2017 година на АСП, Д”СП”-Своге, социален доклад на Д”СП”-Троян, Заповед № ЗД/Д-СО-СВ-006/05.07.2017 година на АСП, Д”СП”-гр.Своге, заверен препис от удостоверение за раждане на В.В.В., се установява,  че  адекватната мярка за закрила в конкретния казус е настаняването на непълнолетната В.В.В., ЕГН ********** в специализирана институция. В случая тя е посочената от ДСП – Троян, а именно: Комплекс за социални услуги - Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи - с. Дълбок дол, община Троян, област Ловеч.

Цялостната преценка на събраните по делото доказателства налага извода, че настаняването ще бъде в интерес на детето и ще осигури нормални условия за неговото отглеждане и психофизическо развитие.

На основание чл. 28, ал. ІV от ЗЗДт съдът следва да постанови  незабавно изпълнение на решението.

Воден от гореизложеното, съдът

 

                         Р   Е   Ш   И :

 

НАСТАНЯВА В.В.В., ЕГН ********** с родители: майка С.П.Г., ЕГН ********** и баща В.П.В., ЕГН ********** – починал, в Комплекс за социални услуги - Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи - с. Дълбок дол, община Троян, област Ловеч, до настъпване на законна причина за изменение на постановената мярка или за прекратяване на настаняването.

ДОПУСКА незабавно изпълнение на решението.

Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Ловешки окръжен съд в едноседмичен срок от съобщението до страните и  прокуратурата.

 

                                  

                                                                                  Районен съдия: