Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

  46  от   17.02.2017 година,  град Троян

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ТРОЯНСКИЯ РАЙОНЕН СЪД, втори състав, в проведеното на  19.01.2017г. /деветнадесети януари, две хиляди и седемнадесета/ година  публично заседание  в   следния състав:

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

Секретар Е.П., като разгледа докладваното от съдията  Иванова гражданско  дело № 728/2016 година по описа на съда, за да се произнесе, съобрази:

 

       Производство по чл. 239 от ГПК – ПОСТАНОВЯВАНЕ НА НЕПРИСЪСТВЕНО РЕШЕНИЕ.

            Предявен е иск с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК вр. чл. 79, ал. 1 от Закона за собствеността.

Ц.В.С. и К.В.С. и двамата от гр. Троян  са предявили против „България Фуудс” ООД, ЕИК 110568447, представлявано от управителите Стефан Проданов и Минчо Симеонов Шишков  отрицателен установителен иск с правно основание чл.124 от ГПК във връзка с чл. 79 от ЗС.

В исковата молба ищците твърдят, че с нотариален акт № 121 т.6 дело № 1870/1997 г. на Троянски районен съд са закупили от С.К. и Д.Д. нива от 3497кв.м., представляваща парцел 12 от масив 29 землище с.Добродан. Към датата на покупката е било налице влязло в сила окончателно решение на Поземлена комисия Троян и скица. Ищците са придобили собствеността върху имота от действителния му собственик и са започнали неговата обработка  от закупуването му до настоящия момент. В КККР на с.Добродан имотът е нанесен  с идентификатор № 21590.29.12. В нотариалния акт е записано, че нотариусът изпраща служебно едно копие от акта на Поземлена комисия, които са длъжни служебно да впишат новия собственик в картата на землището, но впоследствие ищците не са проверявали в КВС или КК на чие име е записан имота.

Твърдят, че от закупуването на имота през 1997г. само ищците са обработвали и владеели непрекъснато имота, засаждали са го с царевица и картоф, като никой не е предявявал претенции, че имота е негов. Излагат, че през последните две години е отдаден под аренда на лицето Катя Чавдарова, която в началото на годината е подала молба до Поземлена комисия за субсидии, като е посочила и този имот, за което е представила аренден договор с ищците. Поземлената комисия е извършила проверка и е отказала субсидиите за този имот, тъй като е установила, че имотът има друг собственик. След направена проверка в кадастъра ищците са  установили, че С.К. и Д.Д., след като са продали имота на тях, с нотариален акт № 29 рег. № 6233 т.5 д.№ 652/11.12.2009 г. са продали имота на „Ленокс Фроузън Фууд” ЕООД. При снабдяване с оригинална скица и справка в имотния регистър е установено, че с нотариален акт № 139 т.З рег.№ 3998 д.№ 374/2015 г. на нотариус Д.К., вписан в служба по вписванията вх.№ 3566 акт 186 т. 1 д.№ 2736/2015г. /т.84/ този имот е препродаден на „Ленокс Фроузън Фууд” ЕООД на фирма „България Фуудс" ООД, които са настоящите собственици на имота.

Твърди се, че към 11.12.2009 г. С.К. и Д.Д. не са били собственици на имота, поради което „Ленокс Фроузън Фууд” ЕООД не е могло да придобие собствеността върху имота, тъй като го купува от несобственик, а поради това и последващия купувач-настоящия ответник, не е придобил права на собственост. Излага се, че продажбата на чужда вещ не е нищожна, но не прехвърля вещни права. На действителния собственик са непротивопоставими правата, които трето лице е придобило върху вещта, макар и чрез валидна правна сделка, но от несобственик. Продажбата на имота няма транслативен ефект относно правото на собственост върху спорния имот, тъй като никой не може да прехвърли повече права отколкото притежава, а продавача не притежава правото на собственост, тъй като го е "придобил" от други несобственици. Въз основа на сделката действителните собственици на имота са ищците и не са изгубили правото си на собственост върху посочения имот.

Ищците твърдят, че ответното дружество не е собственик на процесния имот, тъй като го е придобило от дружество, което не е притежавало права на собственост. Ответното дружество е било поканено да върне имота на ищците, но същите са получили отказ.

            Ответната страна не изразява становище по иска, не представя в срок писмен отговор на исковата молба, не се представлява като страна-юридическо лице в първото по делото заседание.

            Съгласно разпоредбата на чл.239, ал.1 от ГПК, съдът постановява неприсъствено решение, когато на страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание и искът е вероятно основателен.

След съвкупна преценка на доводите на страните, на събраните по делото доказателства и на разпоредбите на закона, съдът намира за установено следното:

            Съгласно разпоредбата на чл. 239, ал. 1 от ГПК, съдът постановява неприсъствено решение, когато на страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание и искът е вероятно основателен. На управителя на ответното дружество редовно са връчени книжа по делото, където  са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването в съдебно заседание. Същият не се е явил и не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.

Предвид разпоредбата на по чл. 239, ал. 1, т. 2 от ГПК искът е вероятно основателен с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства или вероятно е неоснователен с оглед на направените възражения и подкрепящите ги доказателства.

По отношение на основателността на предявения иск, ищците се позовават на следните приети по делото доказателства: Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот /земеделска земя/ № 121 том 6 дело № 1870/02.12.1997 г. на ТРС, копие от нотариален акт за продажба на недвижим имот № 29 рег. № 6233 том 5 н.дело № 652/11.12.2009 г. на нотариус Д.К. с район на действие РС-гр. Троян, нотариален акт за продажба на недвижим имот № 139 рег. № 3998 том 3 н.дело № 374/30.09.2015 г. на нотариус Д.К. с район на действие РС-гр. Троян, копие от искова молба по гр.д.№ 676/2016 г. по описа на РС-гр. Троян, скица на поземлен имот № 15-478467/30.09.2016 г. на СГКК-Ловеч, удостоверение за данъчна оценка изх.№ ДО003795/04.10.2016 г. на Община гр. Троян отдел „МП”, извадка от актуално състояние от ТР  на ответното дружество.

Предвид установеното от фактическа страна, съдът приема от правна страна следното:

Предявен е отрицателен установителен иск за собственост върху недвижим имот с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК.  За да е налице интерес от предявяване на такъв иск, достатъчно е да се оспорва претендираното или да се претендира оспорваното от ищеца право, какъвто е настоящия случай. Наличието на интерес се обуславя от формулираното в исковата молба твърдение, като от преценката на ищеца зависи в какъв обем ще потърси искова защита и в зависимост от това да предяви положителен или отрицателен установителен иск, които съставляват винаги субсидиарна форма на искова защита. С предявяването на отрицателен установителен иск се цели защита на спорно право, като се твърди и иска установяване със сила на присъдено нещо, че ответникът не притежава това право. За да е налице правен интерес от предявяването на такъв иск, то следва чрез него ищецът да защити това право. При уважаване на иска, макар че се отрича притежаването на спорното право от ответника, следва правните последици да рефлектират в правната сфера на ищеца, като запазят или обогатят имуществото му. Следователно, за да бъде допустим отрицателен установителен иск, то следва със съдебното решение по него, ищецът пряко да почерпи права, изгодни последици в своята правна сфера. Съобразно разрешенията дадени с Тълкувателно решение № 8 от 2012 г. на ОСГТК на ВКС правен интерес от предявяване на отрицателен установителен иск за собственост и други вещни права е налице когато: ищецът притежава самостоятелно право, което се оспорва; позовава се на фактическо състояние или има възможност да придобие права, ако отрече правата на ответника. В производството по този иск ищецът доказва фактите, от които  произтича правния му интерес, а ответникът - фактите, от които произтича правото му. С представените по делото доказателства и посочените в исковата молба обстоятелства ищците отричат правото на собственост на ответника върху процесния имот, легитимирайки се като собственици по силата на покупко-продажба, обективирана в нот.акт №121, том 6, дело 1870/97г. на нотариус при ТРС, което не е оспорено от ответната страна.

Изложените аргументи мотивират съда да приеме въз основа на  посочените в исковата молба обстоятелства и представените от ищците неоспорени писмени доказателства, съобразени с правилата на доказателствената тежест, че е налице вероятната основателност на предявеният иск по чл. 124, ал. 1 от ГПК, във вр. с чл. 79, ал. 1 от ЗС.

По изложените съображения се налага изводът, че са налице предпоставките на чл.238, ал.1 и чл.239, ал.1 от ГПК и по спора следва да бъде постановено неприсъствено решение.

На основание чл. 78, ал. 1 ГПК ищецът има право на поискани и доказани разноски.

В съдебно заседание, проц.представител на ищеца е заявил, че страната не претендира за заплащане на разноски, поради което съдът не присъжда такова.

            Мотивиран от горното, на основание чл. 239 от ГПК, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

            ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 124, ал. 1 от ГПК вр. чл. 79, ал. 1 от Закона за собствеността, по отношение на Ц.В.С. ***, ЕГН ********** и К.В.С., ЕГН ********** от гр.Троян, „Хр.Смирненски” №30а, че „България Фуудс” ООД, ЕИК 110568447, със седалище и адрес на управление гр.Летница, ул.”Никола Петков” №61, представлявано от управителите Стефан Проданов и Минчо Симеонов Шишков не е собственик на Поземлен имот с идентификатор № 21590.29.12 по КККР на с.Добродан, обл.Ловешка, одобрена със заповед № РД 18-104/02.08.2008 г. на изп.директор на АГКК, находящ се в землището на с.Добродан, местност „Адаланда”, целият с площ от 3496 кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - нива, при съседи: имоти с идентификатори № 21590.33.69, 21590.29.13, 21590.29.12, 21590.29.11.

            На основание чл. 115, ал. 2 от ЗС, ДАВА шестмесечен срок на ищците, от влизане в сила на настоящото решение, да извършат отбелязването му в Служба по вписванията  при РС- гр.Троян.

На основание чл. 7, ал. 2 от ГПК, препис на решението ДА СЕ ВРЪЧИ на всяка от страните.                                                                                                           

Настоящото неприсъствено решение не подлежи на обжалване, на основание чл. 239, ал. 4 от ГПК.                                                                                      

В едномесечен срок от връчването на настоящото неприсъствено решение, ответникът може да поиска неговата отмяна от въззивния Ловешки окръжен съд, ако е бил лишен от възможността да участва в делото поради случаите, посочени в чл. 240, ал. 1 от ГПК.

 

 

                                                                                         Районен съдия: