ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

 

   гр. Троян, 09.02.2017 год.

 

   Троянски районен съд, втори състав, в закрито заседание на девети февруари две хиляди и седемнадесета  година в състав:

 

                                                                         Председател: Светла Иванова

 

при секретаря ………., като разгледа докладваното от съдията Иванова гр. дело № 761 по описа на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:

 

            Производство с правно основание чл.122 от ГПК.

            Производството по делото е образувано по изпратено по подсъдност от Окръжен съд гр.Ловеч гр.д.№101/2016г., което е образувано по искова молба вх.№1932 от 16.03.2016г. по описа на ЛОС /оставена без движение/ от М.Ц.Р. и Н.Ц.Р. *** срещу В.Н.М. *** с правно основание чл.87 ал.3 от ЗЗД за разваляне на съдебна спогодба обективирана в протокол от 06.10.2005г. по гр.д.№1203/2003г. по описа на ЛРС.

            С определение, постановено в з.з. на 20.09.2016г., състав на Окръжен съд гр.Ловеч е прекратил производството по свое гр.дело №101/2016г. и е изпратил същото по подсъдност на Районен съд Троян, като е приел, че цената на иска е  3709.80 лева и с оглед правилата на родовата подсъдност, делото подлежи на разглеждане от Районен  съд гр.Троян като първа инстанция.

Съдът като взе предвид данните по делото намира, че следва да бъде повдигната препирня за подсъдност на спора пред Апелативен съд град Велико Търново, поради следните съображения:

            Цената на предявения иск по чл.87, ал.3 ЗЗД, следва да бъде определена съобразно правилата на чл.69, ал.1, т.4 вр. с т.2 ГПК, данъчната оценка на  недвижимия имот, предмет на договора /в случая съдебна спогодба, обективирана в протокол от 06.10.2005г. по гр.д.№1203/2003г. по описа на ЛРС/, чието разваляне се иска в образуваното пред ЛОС производство.

Към 2005 година, когато е  постановен съдебния акт/съдебната спогодба/, недвижимия имот е представлявал дворно място от 154 кв.м., в което е имало построена двуетажна полумасивна жилищна сграда, включваща  целия втори жилищен етаж от 120 кв.м., целия таван от 95.00кв.м. и целия мазан от 80.00 кв.м, с пазарна стойност от 40 000 лева, определена съгласно изслушана по делото експертиза.

Към настоящия момент, цялото дворно място от 154 кв.м. е застроено и включва осем обекта /търговски, жилищни и нежилищни обекти/, изброени подробно в у-ние изх.№ 0000009 от 03.01.2017г. на Община Троян, отдел „Местни приходи”, с посочена данъчна оценка за целия имот  374094.60 лева.

Съгласно чл.71, ал.1 от ГПК, държавните такси  при образуване на делата се събират върху цената на иска.

Цената на иска по чл.87,ал.3 от ЗЗД се определя по правилото на чл.69,ал.1,т.4 във връзка с т.2 от ГПК въз основа на данъчната оценка на имота, вещно право върху който е предмет на договора, чието разваляне се претендира. В конкретния случай предмет на договора е правото на собственост върху целия недвижим имот от 154 кв.м. /понастоящем застроен/, с оглед на което настоящия състав приема, че цената на иска се съизмерява с  данъчната оценка за целия имот. Данъчната оценка за целия имот, според представеното удостоверение, се равнява на 374094.60 лева.

Дори и да се приеме, че цената на иска следва да се преценява към момента на сключване на договора /съдебната спогодба/, чието разваляне се иска, то същата следва да се приеме че е в размер на 40 000 лева, определена съгласно изслушана по делото експертиза /видно от протокол от 06.10.2005г. по гр.д.№1203/2003г. на ЛРС, по което е постигната съдебната спогодба/.

Съгласно чл.69, ал.1, т.4 ГПК по искове за съществуване, унищожаване или разваляне на договори и за сключване на окончателен договор цената на иска е стойността на договора с уточнение, че когато договорът има за предмет вещни права върху имот – цената се определя в размерите по т.2.

Съдът счита, че  определянето на цената на иска е от значение както за определяне  на дължимата ДТ, която съгласно чл. 71, ал.2 ГПК, /когато се определя при условията на чл.69, ал.1, т.2 ГПК/, е 4% върху тази цена, то и за определяне на  родово компетентния съд.

            Съгласно разпоредбата на чл.104 т.4 от ГПК на окръжния съд като първа инстанция са подсъдни исковете по граждански и търговски дела с цена на иска над 25 000лв., с изключение на исковете за издръжка, трудови спорове и вземания по актове за начети.

Съгласно разпоредбата на чл.118 ал.1 ГПК всеки съд сам решава дали започнатото пред него дело му е подсъдно, като възражение за неподсъдност на делото по рода си може да се повдига и служебно от съда /чл.119 ал.1 ГПК/.

Предвид гореизложеното, настоящия състав при РС-Троян счита, че следва да повдигне препирня за подсъдност пред Апелативен съд  гр.Велико Търново.  

 Водим от гореизложените съображения и на основание чл.122 от ГПК, съдът

 

                                                    О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело №761/2016г. по описа на Районен съд Троян.

            ПОВДИГА ПРЕПИРНЯ за подсъдност между Районен съд гр.Троян и Окръжен съд гр.Ловеч, пред Апелативен съд гр.Велико Търново.

            ИЗПРАЩА гр.дело №761/2016г. по описа на Троянски районен съд на Апелативен съд гр.Велико Търново.

            Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: