Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Троян, 22.08.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

       Троянски районен съд, втори състав, в публичното заседание на седми август две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

Председател: Светла. Иванова

 

при секретаря Е.П.и в присъствието на  прокурора ...……………...........................…...... като разгледа докладваното от съдията – Иванова гр. дело № 770 по описа  на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:      

 

 

Производството е образувано по предявен иск с правно основание чл.135  от ЗЗД.

Постъпила е искова молба от „Обединена Българска Банка” АД  в която се твърди, че  между ищцовата банка и първия ответник - С.Н.С. е сключен на 16.08.2011г. Договор за предоставяне на потребителски кредит без обезпечение. Твърди се, че за процесното вземане по договорения кредит, ищецът се е снабдил със заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист и на 24.03.2014г. е образувано изпълнително дело № 2014879040487 по описа на Частен съдебен изпълнител В.Л.П., peг. № 879 в КЧСИ, с район на действие Окръжен съд – Ловеч. Поканата за доброволно изпълнение е връчена на  С. на 19.04.2014 година, който в предвидения в закона срок не е подал възражение срещу издадената заповед за изпълнение, поради което същата е влязла в сила.

Излага се, че по образуваното изпълнително дело № 2014879040487 по описа на Частен съдебен изпълнител В.Л.П., peг. №879 в КЧСИ, задължението не е изплатено, а в хода на изпълнителното производство длъжникът се е разпоредил със свой недвижим имот, която сделка има увреждащ кредитора характер.

Ищецът моли съда на осн. чл. 135 от ЗЗД, да обяви за недействителна по отношение на „Обединена Българска Банка" АД разпоредителна сделка - договор за дарение, обективирана в Нотариален акт за дарение на недвижим имот № 61, том III, peг. № 4164, дело № 388/2014г. на нотариус М.Г., peг. № 477 в РНК, с район на действие - PC Троян, вписан в Служба по вписванията - гр. Троян, с вх. peг. № 3871 от 2014г., акт № 146, том XIII, дело № 1816/2014г., по силата на който С.Н.С., ЕГН ********** дарява на децата си – С.С.Ц., ЕГН ********** и Н.С.С., ЕГН **********, собствеността върху недвижимия си имот.

В съдебно заседание, редовно призования ищец „Обединена Българска Банка” АД, гр. София се представлява от адв. С.Б.и адв. Н.М.от АК-гр. София, които изразяват становище за основателност на исковата претенция, излагайки подробни аргументи по съществото на спора.

По реда на чл.131 от ГПК на ответниците са изпратени копия от ИМ и доказателствата и в предвидения срок са постъпили писмени отговори от С.Н., който счита иска за недопустим, а по същество- изцяло неоснователен и от адв.С. С.от ЛАК, назначена за особен представител на С.С.Ц.. Излага аргументи за допустимост, но неоснователност на предявения иск, като  счита, че с оглед безвъзмездния характер на сделката, за която се твърди, че уврежда кредитора не се изисква лицето договарящо с длъжника, да е знаело за увреждането. Отделно от това излага аргументи за неоснователност на претенцията, тъй като длъжникът разполага с друго имущество и средства, с които може да удовлетвори задължението си към кредитора.

Ответникът Н.Н. не е депозирал писмен отговор, не е взел становище по иска и не е направил искане делото да се гледа в негово отсъствие. За последиците от неподаване на отговор и неупражняване на права е предупреден с разпореждане на съдията –докладчик по делото.

В съдебно заседание, ответниците С.Н.С. и Н.С.С., р.пр. не се явяват и не се представляват.

Ответницата С.С.Ц. редовно призована чрез  назначения и особен представител с Разпореждане на съда № 89 от 20.01.2017 година, в съдебно заседание се представлява от адв.Станчева, излага аргументи за неоснователност на предявения иск по съществото на спора.

Съдът, след като обсъди становищата на страните и събраните доказателства по делото, намира за установено следното:

От представения договор за потребителски кредит без обезпечение от 16.08.2011г. се установява, че ищецът „ОББ“ АД, в качеството на кредитор и ответника  С.Н.С. – в качеството на кредитополучател  са сключили договор за кредит, по силата на който на С. е отпусната сума в размер на 3820 лева, с краен срок на  погасяване – 16.01.2016г., платим на 53 месечни анюитетни вноски.

Представено е заявление за издаване на заповед за изпълнение, въз основа на документ по чл. 417, т. 2 ГПК,  Заповед за незабавно изпълнение и Изпълнителен лист от 27.01.2014г. по ч.гр.д.№ 68/2014 по описа на Районен съд - гр. Троян, от които се установява, че съдът е разпоредил С.Н.С., в качеството си на длъжник да заплати на кредитора „Обединена Българска Банка" АД, сумата  3304.77 – три хиляди триста и четири лева и седемдесет и седем стотинки, дължима по Договор за предоставяне на потребителски кредит с обезпечение от 16.08.2011 година,  ведно със законната лихва, считано от 24.01.2014 година до окончателното й изплащане, сумата 83.04 – осемдесет и три лева и четири стотинки,  представляваща договорна лихва за периода 16.05.2012г. до 21.01.2014г., сумата 585.92- петстотин осемдесет и пет лева и деветдесет и две стотинки, представляваща  наказателна лихва за периода от 16.05.2012 година до 21.01.2014 година, сумата 79.47 – седемдесет и девет лева и четиридесет и седем стотинки – разноски по делото за платена държавна такса и сумата 311.05 – триста и единадесет лева и пет стотинки – адвокатско възнаграждение.

Представена е молба от 24.03.2014г.  от „Обединена Българска Банка" АД  до Частен съдебен изпълнител В.Л.П., peг. № 879 в КЧСИ, с район на действие Окръжен съд - Ловеч, за образуване на изп.дело срещу ответника в настоящото производство - С.Н.С..

Представена е  Покана за доброволно изпълнение по образуваното по описа на ЧСИ В.П.изпълнително дело № 2014879040487 срещу С.Н.С., като поканата за доброволно изпълнение е връчена на 19.04.2014 година, длъжникът не е подал възражение срещу издадената заповед за изпълнение, поради което същата е влязла в сила.

Представено е удостоверение от Частен съдебен изпълнител В.Л.П., peг. № 879 в КЧСИ, с район на действие Окръжен съд – Ловеч по изпълнително дело № 2014879040487 срещу С.С., от което се установява, че към 21.09.2016г. задължението на длъжника не е погасено.

Представен е Нотариален акт за дарение на недвижим имот № 61, том III, peг. № 4164, дело №388/2014г. на  М.Г. - нотариус, peг. №477 в РНК, с район на действие - PC Троян, вписан в служба по вписванията - гр. Троян, с вх. peг. №3871 от 2014г., акт № 146, том XIII, дело № 1816/2014г., по силата на който С.Н.С. е дарил на  двете си деца- С.С.Ц., ЕГН ********** и Н.С.С., ЕГН **********, собствеността върху недвижим имот, представляващ ПИ с идентификатор 15703.504.1059 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Голяма Желязна, община Троян, одобрени със Заповед № РД-18-44 от 01.06.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, ведно   с  построените  в   имота сгради.

Представени са като доказателства: Писмо вх.№ 4313/30.06.2017г. от Служба по вписванията, ведно с удостоверение изх.№ 425/30.06.2017г. за вписвания, отбелязвания и заличавания за лицето С.Н.С., Писмо вх.№ 4447/06.07.2017г. от Община Троян, ведно с удостоверение за декларирани данни изх.№ УД000891/04.07.2017г. на С.Н.С..

При така събраните доказателства, съдът прави следните изводи:

Отменителния иск по чл. 135 ЗЗД е конститутивен и чрез него се упражнява едно потестативно право на кредитора, с което се цели постигане на правна промяна – обявяване на дадено правно действие за относително недействително спрямо кредитора – ищец. Такова увреждане е налице винаги, когато длъжникът се лишава от свое имущество, намалява същото или по какъвто и да е начин затруднява удовлетворяването на своя кредитор. С иска се цели това увреждане да бъде преодоляно, като чрез обявената по отношение на кредитора относителна недействителност на действието на длъжника, се даде възможност на кредитора да се удовлетвори от имуществото, предмет на действието.

Основателността на иска е обусловена от кумулативното наличие на всички елементи от фактическия състав на чл.135, ал.1 от ЗЗД, а именно: качеството на кредитор на ищеца преди извършване на сделката, извършването на правно действие от длъжника, с което имуществото му се е намалило, увреда на кредитора и обстоятелството, че длъжникът е знаел за увреждането.

Качеството кредитор е обусловено от наличието на действително вземане, което по правило трябва да е възникнало преди извършване на увреждащото действие от длъжника и да съществува при извършването му.

Съдът намира, че в случая качеството на ищеца като кредитор, по отношение на ответника С.Н.С. категорично е възникнало при сключването на 16.08.2011година Договор за предоставяне на потребителски кредит без обезпечение.

Съгласно чл. 135 ал.1 и ал.2 от ЗЗД кредиторът може да иска да бъдат обявени за недействителни спрямо него действията, с които длъжникът го уврежда, ако длъжникът при извършването им е знаел за увреждането. Когато действието е възмездно, лицето, с което длъжникът е договарял, трябва също да е знаело за увреждането. Знанието се предполага до доказване на противното, ако третото лице е съпруг, низходящ, възходящ, брат или сестра на длъжника, което обстоятелство е налице в настоящия казус.                                                                                                                                     Съгласно чл. 135 ал. 3 от ЗЗД, ако действието е извършено преди възникване на вземането, то е недействително само ако е било предназначено да увреди кредитора.

В полза на кредитора – ищец срещу С.Н.С. са издадени Заповед №48 от 27.01.2014г. по ч.гр.д.№68/2014г. по описа на ТРС за незабавно изпълнение и изпълнителен лист от същата дата.

Изпълнително дело № 2014879040487 по описа на ЧСИ В.П.peг. № 879 в КЧСИ, с район на действие Окръжен съд - Ловеч е образувано по молба на „Обединена Българска Банка" АД  на 24.03.2014г. срещу С.Н.С., като поканата за доброволно изпълнение е връчена на 19.04.2014 година лично на длъжника, а сделка, за която се твърди, че уврежда кредитора е сключена на 08.12.2014г., т.е. вземането на кредитора е възникнало преди сключване на сделката.

За успешното провеждане на иска с правно основание чл. 135, ал. 1 ЗЗД вземането на увреденото лице /кредитор/ не е необходимо да е изискуемо и ликвидно /установено по размер/.  /Решение № 4 от 26.01.2011 г. на ВКС по гр. д. № 551/2010 г., III г. о., ГК/. Достатъчно е само вземането да е съществуващо, т.е. възникнало и непогасено.                                                                                    За целите на настоящото производство по реда на чл. 135 от ЗЗД е достатъчно да се установи възникване на вземането, т.е. качество кредитор на ищеца. Съдът намира, че посочената предпоставка се установява от съвкупната преценка на събраните по делото доказателства. 

Втората предпоставка за уважаване на иска по чл. 135, ал. 1 ЗЗД, а именно да е увреден кредитора е налице винаги в случаите, когато е намалена възможността на кредитора за удовлетворяване от имуществото на длъжника. Съгласно установената практика на Върховния касационен съд, всяко отчуждаване на имущество на длъжника намалява възможностите за удовлетворение на кредитора. УВРЕЖДАНЕ по смисъла на  чл. 135 ЗЗД има винаги когато се извършва разпореждане със секвестируемо имущество, включително и когато възможността на кредитора да се удовлетвори от имуществото на длъжника се намалява. Увреждащо кредитора действие е всеки правен и фактически акт, с който се засягат права, които биха осуетили или затруднили осъществяване на правата на кредитора спрямо длъжника - когато длъжникът се лишава от свое имущество, намалява го или по какъвто и да е начин затруднява удовлетворението на кредитора. Увреждането на кредитора като елемент от фактическия състав на иска е от категорията на обективните предпоставки и предполага, че чрез извършеното правно действие, длъжникът създава или увеличава неплатежоспособността си. Правноирелевантно е дали длъжникът след разпореждането притежава имущество и на каква стойност, т.к. съгласно чл. 133 ЗЗД, за обезпечение вземането на кредитора служи цялото длъжниково имущество и кредиторът разполага с възможност да избира от кое имущество да се удовлетвори,   поради което всяко действие на длъжника, намаляващо имуществото му е увреждащо кредитора /в т.см. и Решение № 322 от 29.10.2015 г. на ВКС по гр. д. № 2761/2015 г., IV г. о., ГК,  Решение № 320 по гр. д. № 1379/2012 г., IV г. о.,  Решение № 261 от 25.06.2015 г. на ВКС по гр. д. № 5981/2014 г., IV г. о./

Длъжникът не разполага с възражение, че притежава и друго имущество извън разпореденото – той не разполага с възможност за избор срещу кое от притежаваните от него имущества да се насочи принудителното изпълнение. В случай, че длъжникът е добросъвестен, то притежаваното друго имущество би му послужило за доброволно изпълнение на дълга и в този случай обявената на основание чл. 135 ЗЗД относителна недействителност на разпоредителната сделка би изгубила правно значение. При недобросъвестност на длъжника обаче, кредиторът би разполагал с възможност да се удовлетвори по своя преценка и с оглед интересите си чрез насочване на принудителното изпълнение върху всяко от притежаваните от длъжника имущества, за която именно цел на кредитора е предоставена възможността за провеждане на отменителния иск по чл. 135 ЗЗД. /В този смисъл са решение № 407 от 29.12.2014 г. по гр.д. № 2301/2014 г. ІV г.о. ВКС, решение 48 от 21.02.2014 г. по гр.д. № 4321/2013 г. ІV г.о. ВКС, и решение № 18 от 04.02.2015г. по гр.д. № 3396/2014 г. ІV г.о. ВКС, постановени по реда на чл. 290 ГПК./                                                                                                             С извършването на разпоредителната сделка, длъжникът С.Н.С. е намалил своето имущество, с което е намалил възможностите на кредитора - ищец за удовлетворение. Поради това, атакуваните правни сделки се явяват увреждащи за кредитора. Когато разпореждането с длъжниково имущество е безвъзмездно, е достатъчно кредиторът да докаже, че длъжникът е знаел за съществуването на задължението му към него. Длъжникът винаги знае за увреждането, когато разпоредителната сделка е извършена след възникне на кредиторовото вземане  /Решение № 264 от 18.12.2013 г. по гр.д. 915/2012 г. ІV г.о. ВКС. /.

Следва да се има предвид по делото, че предназначението на Павловия иск е кредиторът да се удовлетвори от имуществото, предмет на разпоредителното действие. Относителната недействителност е само спрямо кредитора, упражнил правото по  чл. 135 ЗЗД и доколкото съществува качеството му на неудовлетворен кредитор. При отпадане на интереса на кредитора, /а интересът ще отпадне при погасяване на вземането му/, отпада и предназначението на отменителния иск. Упражняването на правото по  чл. 135 ЗЗД е вид обезпечение за кредитора, което той може да получи, както и след като разполага с изпълнителен титул, така и преди да се е снабдил с него.

Възражението, на адв.С. Станчева, в качеството и на особен представител на ответника С.С.Ц. за неоснователност на конститутивния иск по чл.135 от ЗЗД, поради наличие на друго имущество на длъжника, от което кредитора би могъл да се удовлетвори, извън разпореденото, не е основание да се приеме, че не е налице увреждане. Противното би означавало при недобросъвестност на длъжника, да му се предостави възможност за избор срещу кое от притежаваните имущества да се насочи принудително изпълнение. Съществуването на друго имущество предполага инструмент за изпълнение на дълга от страна на длъжника, който той не е използвал, поради което и кредиторът не следва да е задължен да установява цялостното финансово състояние на длъжника и само, когато се установи, че длъжникът не разполага с друго имущество или същото е недостатъчно, да упражни правото си по  чл. 135 ЗЗД. Обявената относителна недействителност възстановява в отношенията между кредитора и длъжника имущественото състояние на длъжника по времето на възникване на задължението, когато имуществото, предмет на разпореждането е притежавано от длъжника.                                                                                              Поради наличието на всички изискуеми от закона предпоставки искът с правно основание чл. 135 от ЗЗД следва да бъде уважен по отношение на извършеното с нот.акт за дарение на недвижим имот № 61, том III, peг. № 4164, дело №388/2014г. на  М.Г. - нотариус, peг. №477 в РНК, с район на действие - PC Троян, вписан в служба по вписванията - гр. Троян, с вх. peг. №3871 от 2014г., акт № 146, том XIII, дело № 1816/2014г.

Съобразно с изхода на делото, на основание чл.78, ал.1 от ГПК, ответниците следва да заплатят на ищеца направените разноски в производството по настоящия иск, в размер на 1272.56 лева, съобразно приложен списък по реда на чл.80 от ГПК.

Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН на осн. чл. 135 от ЗЗД, по отношение на „Обединена Българска Банка" АД гр.София,  ЕИК000694959, гр. София, ул. „Света София” № 5, законни представители: Стилиян Петков Вътев и Радка Иванова Тончева, чрез пълномощник Адвокатско дружество „Г., Ф. и Т.”, чрез адв.Т. и адв.Ф., разпоредителна сделка - договор за дарение, обективиран в Нотариален акт за дарение на недвижим имот № 61, том III, peг. № 4164, дело № 388/2014г. на М.Г. - нотариус, peг. № 477 в РНК, с район на действие - PC Троян, вписан в Служба по вписванията - гр. Троян, с вх. peг. № 3871 от 2014г., акт № 146, том XIII, дело № 1816/2014г., по силата на който С.Н.С., ЕГН ********** дарява на децата си – С.С.Ц., ЕГН ********** и Н.С.С., ЕГН **********, собствеността върху следния недвижим имот:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с идентификатор 15703.504.1059 /едно пет седем нула три, точка, пет нула четири, точка, едно нула пет девет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на селото, одобрени със Заповед №РД-18-44 от 01.06.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес: ***/четири/, с площ 626 /шестстотин двадесет и шест/ кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./ стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 521 /петстотин двадесет и едно/, квартал 50 /петдесет/ парцел VI /шест/ при съседни имоти с идентификатори 15703.504.2045 /едно пет седем нула три, точка, пет нула четири, точка, две нула четири пет/, 15703.504.522 /едно пет седем нула три, точка, пет нула четири, точка, пет две две/ 15703.504.521 / едно пет седем нула три, точка, пет нула четири, точка, пет две едно/, 15703.504.519 /едно пет седем нула три, точка, пет нула четири, точка, пет едно девет/, 15703.504.520 /едно пет седем нула три, точка, пет нула четири, точка, пет две нула/  ВЕДНО   С ПОСТРОЕНИТЕ  В  ИМОТА:   СГРАДА  с  идентификатор:

15703.504.1059.1 /едно пет седем нула три, точка, пет нула четири, точка, едно нула пет девет, точка, едно/ със застроена площ 79 /седемдесет и девет/ кв.м., брой етажи 1 /един/ с предназначение:  жилищна   сграда   -  еднофамилна;   СГРАДА   с  идентификатор:

15703.504.1059.2 /едно пет седем нула три, точка, пет нула четири, точка, едно нула пет девет, точка, две/, със застроена площ 25 /двадесет и пет/ кв.м., брой етажи 2 /два/ с предназначение:   жилищна   сграда   -   еднофамилна;   СГРАДА   с   идентификатор:

15703.504.1059.3 /едно пет седем нула три, точка, пет нула четири, точка, едно нула пет девет, точка, три/, със застроена площ 23 /двадесет и три/ кв.м., брой етажи 1 /един/ с предназначение: селскостопанска сграда.

ОСЪЖДА С.Н.С., ЕГН **********, С.С.Ц., ЕТН ********** и Н.С.С., ЕГНВ ********** и тримата с постоянен адрес *** ДА ЗАПЛАТЯТ на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД, ЕИК 000694959, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Св.София № 5, законни представители: Стилиян Петков Вътев и Радка Иванова Тончева, чрез адв.Т. и адв.Ф. - Адвокатско дружество „Г., Ф. и Т.”,  направените в производството разноски в размер на 1272.56 /хиляда двеста седемдесет и два лева и петдесет и шест стотинки/ лева, съобразно приложен списък по реда на чл.80 от ГПК.

Решението подлежи на обжалване  пред Ловешки Окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: