РЕШЕНИЕ

 

№ 208

 

гр. Троян, 30.06.2017 год.

                                            В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Троянски районен съд, втори граждански състав, в публично заседание на тридесет и първи май, две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

при секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдия Иванова гр.д. № 798/2015 год. по описа на Районен съд гр. Троян, за да се произнесе, съобрази следното :

 

Производството е с правно основание чл.59 от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД.

В Троянски районен съд е образувано горното дело по молба на ”ИЛТИ“ ЕООД, ЕИК 200236650 със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул.”Васил Левски” № 171, представлявано от  Невелина И. Христова  с ЕГН ********** с постоянен адрес: ***  с  правно основание чл. 59, ал.1 от ЗЗД.

Претендира се осъждане на ответника да заплати на ищцовото дружество сумата от 3 964 лева, с която ответникът неоснователно се е обогатил, поради извършеното от ищеца „ИЛТИ“ ЕООД плащане без основание на задължения на ответника към „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД, ведно със законните лихви от 18.09.2015г. до окончателно изплащане на сумата и  иск по 86 ЗЗД, с който ищецът моли съдът да осъди ответника да заплати на ищцовото дружество сумата от 798, 80 лева – мораторна лихва  за периода от 25.08.2013г. до завеждане на исковата молба на 17.09.2015 година.

В исковата молба се навеждат твърдения, че сумата е дължима на основание сключен между страните Договор за паричен заем от 24.09.2013г., по силата на който, ищцовото дружество е следвало да заплати задължение на ответното дружество към ЧЕЗ”ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ”.

            С протоколно определение от 07.07.2016г. на ТРС,  съдът е приел за  безспорно и не нуждаещо се от доказване обстоятелството, че положеният подпис за „заемател” в Договор за паричен заем от 24.09.2013г., не е на управителя на „Крам Груп” ЕООД или упълномощено от него лице.

За установяване на спорните по делото обстоятелства са допуснати две СТЕ, с вещи лица – Н.Р. и М.Б., по които са изготвени заключения, които са приети от съда като компетентни и обосновани.

Събрани са гласни доказателства, чрез разпит на свидетелите М.С.С., Н.А.Н., М.С.К. и М.И.Р., които съдът кредитира с доверие.

В исковата молба се твърди, че по силата на сключен между страните Договор за паричен заем от 24.09.2013г.,  ищцовото дружество е следвало да заплати задължение на ответното дружество към ЧЕЗ”ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” в размер на 3 964 лева, с която  ответникът неоснователно се е обогатил.

От заключението на вещото лице М.Б. се установява, че на 02.05.2010г. е открита партида с клиентски №:210001156623 и аб.№:52600012 на фирма „Олимпия" ООД с представляващ М.С., която партида е закрита на  01.12.2012г. и е извършена пререгистрация на фирма „Крам Груп" ЕООД с клиентски №:210026776402 и аб.№:52600012 .

Според констатациите на експерта, „….На 30.09.201Зг. е извършена пререгистрация на партидата от „Крам Груп" ЕООД на „Солид-85"ЕООД с клиентски №:/договорната сметка/ 210030308289 и аб.номер 52600012 с обект „Цех дървесни изделия" с адрес с.Орешак, ул."Данчо Василешки" №:27…..”.

От приложения по делото нот.акт за собственост на недвижим имот с вх.рег.№ 2594  от 02.10.2013г. по описа на СВ при ТРС  се установява, че на 02.10.201Зг. е извършена продажба на ½ ид.ч. от обект с идентификатор 53707.504.164, собственост на „Илти" ЕООД в т.ч. и трафопост на  купувача „Солид-85" ЕООД с ЕИК 201804593.

Вещото лице е констатирало, че към 201Зг. „Илти" ЕООД, Иван Калчев Лесидренски или ЕТ „Илти-Иван Лесидренски" нямат партида /клиентски номер/ към доставчика на ел. енергия, а потребител с аб.№: 5260012 и клиентски номер 210026776402 към доставчика на ел. енергия е била фирма „Крам Груп" ЕООД с  ЕИК 114688650.

На 24.09.2013 г. с платежно нареждане  „Илти”ЕООД е заплатило в полза на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ”АД  сумата от 3964.00 лева, с посочено основание „задължение на „Крам Груп”ЕООД /л.5/.

Така установената фактическа обстановка налага следните правни изводи:

С иска по чл. 59, ал. 1 от ЗЗД се цели да се възстанови неоснователното разместване на блага от патримониума на един правен субект в този на друг, без да има правно основание, което да оправдава това разместване, поради което този, който се е обогатил от това разместване дължи връщане на онова, с което се е обогатил, до размера на обедняването. Предпоставките за уважаване на иска по чл. 59, ал. 1 от ЗЗД са: обедняване на ищеца, обогатяване на ответника, като обедняването и обогатяването следва да произтичат от един или от няколко общи факта. Обогатяването, което винаги има материално естество, тъй като е оценимо в пари, е налице не само когато се увеличава имуществото на едно лице. То е налице и когато се спестяват на обогатения някои необходими разходи, които той иначе е трябвало да понесе от собственото си имущество и то без да съществуват изгледи за тяхното връщане.

Въпросите относно приложението на института на неоснователното обогатяване при ползване на чужд трафопост и за начина на определяне на размера на дължимото обезщетение са разрешени от ВКС по реда на чл.290 ГПК /решение 37 от 30.03.2010 година по т.д.709/2009 година/. Даденото разрешение е, че при ползуване на енергийни обекти и съоръжения в тях, собственост на друго лице, за целите на преобразуването и преноса на електрическа енергия до други потребители, различни от собственика, когато не е сключен договор за предоставяне на достъп по чл. 117, ал. 7 ЗЕ и без наличието на друго основание, спорът за заплащане на ползването им следва да се разгледа по правилата на неоснователното обогатяване.

Предвид горното,  в тежест на ищцовата страна е да установи наличието на две кумулативни предпоставки за уважаването на иска, а именно обстоятелството, че е собственик на енергийните обекти и съоръжения,  както и обстоятелството, че същите се ползват за целите на преобразуването и преноса на електрическа енергия до други потребители, различни от собственика. Когато от процесния трафопост се захранват с електроенергия  и други „потребители на енергийни услуги” по смисъла  на пар. 41 „б” от ДР на ЗЕ, освен ищцовото дружество е налице ползване от ответника на собствения на ищеца трафопост, водещо до обогатяване на последния и обедняване на ищеца, както и причинно следствена връзка между тях.

От заключението на вещото лице Б. се установява, че на 02.05.2010г. е открита партида с клиентски №: 210001156623 и аб.№:52600012 на фирма „Олимпия" ООД с представляващ М.С., която партида е закрита на 01.12.2012г. и е извършена пререгистрация на фирма „Крам Груп" ЕООД с клиентски №:210026776402 и аб.№:52600012. Експерта е констатирал, че на 30.09.201Зг. е извършена пререгистрация от „Крам Груп" ЕООД на „Солид-85"ЕООД с клиентски №:/договорната сметка/ 210030308289 и аб.номер 52600012 с обект „Цех дървесни изделия" с адрес с.Орешак, ул."Данчо Василешки" №:27.

На 02.10.201Зг. е извършена продажба на недв.имот с идентификатор 53707.504.164, в едно с построените в имота сгради,  собственост на  „Илти”ЕООД, в който имот попада  и трафосъоражението /трафопост/, на „Солид-85" ЕООД с ЕИК 201804593.

При направената справка в „ЧЕЗ Електро България" АД експерта е установил, че сумата от 3964.00лв/25.09.2013г е отнесена за плащане по следните фактури: Ф-ра 132522114/05.08.2013г./първо междинно плащане / -2620,94лв.; Ф-ра 132522115/13.08.2013г./второ междинно плащане / - 1341,95лв. и Ф-ра 134189738/05.09.201 Зг./първо междинно плащане /частично/ -  1,11лв.

Вещото лице е констатирало, че „…От трафопоста към момента и към края на 201Зг. е имало един електромер по който се отчита и заплаща консумираната ел. енергия на аб.№:52600012. с адрес с.Орешак, ул."Данчо Василешки" №:27 към „ЧЕЗ Електро България" АД….”. Отделно от това е установено, че  „Илти" ЕООД,  представлявано от Иван Калчев Лесидренски и ЕТ „Илти-Иван Лесидренски" към 201Зг. нямат партида/клиентски номер/ към доставчика на ел. енергия. Потребител с аб.№: 5260012 и клиентски номер 210026776402 към доставчика на ел. енергия е била фирма „Крам Груп" ЕООД с с ЕИК 114688650.                                                                        

Изложените аргументи мотивират съда да приеме, че исковата претенция е основателна и доказана до претендирания размер от 3964.00 лева, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на подаване на исковата молба в съда до окончателното  и изплащане.

По отношение на акцесорната претенция за лихва за забава: Тъй като следва съдбата на главния иск, същата следва да се уважи като основателна и доказана  в размера, установен от в.л. Н.Р. в приетото по делото заключение, а именно: за сумата от 797.70 лева, за периода 24.09.2013г. до 16.09.2015г.                                                                                        

При този изход на процеса основателна и доказана се явява и претенцията на ищцовата страна за заплащане на съдебно-деловодни разноски, което налага ответното дружество да бъде осъдено да заплати на ищцовото сумата от 1368 лева, представляваща сторени по делото съдебно-деловодни разноски, на основание чл.78, ал.1 от ГПК, съгласно представен списък на разноските по чл.80 от ГПК.

            Водим от горното, съдът

                                                                         Р   Е   Ш   И   :

            ОСЪЖДА „Крам Груп" ЕООД, ЕИК 11468865, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ж.к. „Буковец”, блок 6, вх. „А”, ет. 2, ап. 4,  представлявано от управителя Пламенка Веселинова Цочева ДА ЗАПЛАТИ на Илти" ЕООД, ЕИК 200236650, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. „Васил Левски” № 171, ет. 3, представлявано от  Иван Калчев Лесидренски  на основание чл.59, ал.1 от ЗЗД, сумата от 3964.00 /три хиляди деветстотин шестдесет и четири/ лева, с която ответникът „Крам Груп" ЕООД, ЕИК 11468865 неоснователно се е обогатил, ведно със законните лихви от 18.09.2015г. до окончателно изплащане на сумата, както и сумата от 797.70 /седемстотин деветдесет и седем лева и седемдесет стотинки/  лева,  лихва за забава за периода 24.09.2013г. до 16.09.2015г.   

            ОСЪЖДА „Крам Груп" ЕООД, ЕИК 11468865, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ж.к. „Буковец”, блок 6, вх. „А”, ет. 2, ап. 4,  представлявано от управителя Пламенка Веселинова Цочева ДА ЗАПЛАТИ на Илти" ЕООД, ЕИК 200236650, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. „Васил Левски” № 171, ет. 3, представлявано от  Иван Калчев Лесидренски  на основание чл.78 ал.1 от ГПК сумата 1368 /хиляда триста шестдесет и осем/ лева представляваща съдебно-деловодни разноски, съгласно представен списък на разноските по чл.80 от ГПК.

            Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред ОС-гр.Ловеч в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ :