РЕШЕНИЕ

 

№ 365      

 

гр. Троян, 27.10.2017 год.

 

    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Троянски районен съд, втори  състав, в публично заседание на двадесет и седми септември, две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

при секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдията – Иванова  гр. дело № 81  по описа на ТРС за 2017 год., за да се произнесе - съобрази:

 

        Съдебният акт се постановява при условията на чл. 237 от ГПК – признание на иска.

 

Предявена е искова молба от „Банка Пиреос България” АД, със седалище и адрес на управление в гр. София -1784, район Младост, бул. Цариградско шосе № 115Е, Сграда „Е", с ЕИК 831633691, представлявано от Йоанис Кириакополус в качеството му на Председател на Съвета на директорите и Емил Ангелов Ангелов - Заместник Главен Изпълнителен директор, действащи чрез пълномощника си адв.А.Д.Ч.  от ЛАК срещу М.Ф. и Н.Ф., с правно основание чл.135 от ЗЗД.

По реда на чл. 131 от ГПК ответниците депозират писмен отговор, с които признават предявения иск.

В съдебно заседание, „Банка Пиреос България” се представлява от адв. А.Ч. *** с пълномощно приложено към исковата молба.

         Ответниците М.Н.Ф. и Н.М.Ф. се представляват упълномощен защитник -  адв.Д.Д. ***, който  в проведеното на 27.09.2017г. открито с.з. поддържа направеното признание на иска.

С оглед направеното признание от ответниците, ищецът  моли съдът да се произнесе с решение по реда на чл.237 и сл. от ГПК.

Разпоредбата на чл. 237 от ГПК предвижда възможността съдът да постанови решението си, като в мотивите му е достатъчно да се укаже, че същото е постановено при признание на иска.

Съдът намира, че в конкретния случай са налице предпоставките за произнасяне с решение по чл.237, ал.1, спазени са и изискванията на чл.237, ал.3 ГПК, тъй като признатото право не противоречи на закона или на добрите нрави, а от друга страна е такова, с което страната може да се разпорежда. С оглед направеното признание на исковете, настоящият съдебен състав намира същите за основателни и доказани, поради което следва да постанови  решение при признанието им, като на основание чл.237, ал.2 ГПК не е необходимо да излага мотиви за това.

На основание чл.78, ал.1 ГПК ответниците следва да заплатят  на ищеца направените по делото разноски, съобразно приложения по реда на чл.80 от ГПК списък.

Мотивиран от горното и на основание чл.237,ал.1 ГПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА на осн. чл. 135 от ЗЗД, ЗА ОТНОСИТЕЛНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН по отношение на ищеца „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ" АД, с ЕИК: 831633691, договор за покупко-продажба, сключен на 07.07.2016 год. между ответника М.Н.Ф. и съпруга й М.Й.Ф., от една страна, и ответника Н.М.Ф., от друга страна, обективиран в Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот с Вх. per. № 2268/07.07.2016 год., Акт № 16, том III, дело № 1497/2016 год. на СВ - Троян, до размер на 1/2 /една втора/ идеална част от следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 52218.531.22 /пет две две едно осем. пет три едно. две две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Априлци, община Априлци, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-49/31.08.2007 год. на Изпълнителния Директор на АГКК, Адрес на поземления имот: гр. Априлци,***, Площ: 775 кв. м. /седемстотин седемдесет и пет квадратни метра/, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: квартал: 39, парцел: I, Съседи: 52218.531.71, 52218.531.23, 52218.627.26, 52218.531.231, ведно с попадащите в имота сгради: 1.// Сграда с идентификатор 52218.531.22.2, предназначение: Хангар, депо, гараж, брой етажи: 1 /един/, застроена площ: 27 кв.м. /двадесет и седем квадратни метра/; 2.11 Сграда с идентификатор 52218.531.22.3, предназначение: Селскостопанска сграда, брой етажи: 1 /един/, застроена площ: 110 кв.м. /сто и десет квадратни метра/.

ОБЯВЯВА на осн. чл. 135 от ЗЗД ЗА ОТНОСИТЕЛНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН по отношение на ищеца „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ" АД, с ЕИК: 831633691, договор за покупко-продажба, сключен на 27.03.2015 год. между ответника М.Н.Ф. и съпруга й М.Й.Ф., от една страна, и ответника Н.М.Ф., от друга страна, обективиран в Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот с Вх. per. № 1244/07.03.2015 год., Акт № 70, том V, дело № 794/2015 год. на СВ - Троян, до размер на 1/2 /една втора/ идеална част от следния недвижим имот: СГРАДА с идентификатор 52218.531.22.1 /пет две две едно осем. пет три едно. две две. едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Априлци, община Априлци, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-49/31.08.2007 год. на Изпълнителния Директор на АГКК, Адрес на поземления имот: гр. Априлци, ***, разположена в поземлен имот с идентификатор 52218.531.22 /пет две две едно осем. пет три едно. две две/, със застроена площ: 71 кв.м. /седемдесет и един квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: жилищна сграда -еднофамилна, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма.

ОСЪЖДА  М.Н.Ф., ЕГН ********** *** и Н.М.Ф., ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТЯТ на „Банка Пиреос България” АД, със седалище и адрес на управление в гр. София -1784, район Младост, бул. Цариградско шосе № 115Е, Сграда „Е", с ЕИК 831633691, представлявано от Йоанис Кириакополус в качеството му на Председател на Съвета на директорите и Емил Ангелов Ангелов - Заместник Главен Изпълнителен директор,  сторените по делото разноски в размер на 199.00 – сто деветдесет и девет лева, съобразно представения по реда на чл.80 от ГПК списък на разноските.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд гр.Ловеч в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: