Р Е Ш Е Н И Е    

 

№ 138

 

03.05.2017 година, град Троян

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Троянския районен съд,  втори  състав, в проведеното на 04.04.2017г. /четвърти април, две хиляди и седемнадесета/ година публично заседание в следния състав:

 

                                                                   Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

при секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдията Иванова   гражданско дело № 815 по описа на ТРС за 2016год., за да се произнесе, съобрази:

 

Производството е образувано по искова молба от В.В.Б. против Л.С.Б., в която са предявени в условията на първоначално обективно кумулативно съединение искове, както следва: конститутивен иск за прекратяване на гражданския брак между страните, поради дълбокото и непоправимо разстройство настъпило след сключването му на основание чл. 49, ал. 1 СК; небрачни искове, по които на основание чл. 322, ал. 2, изр. 2 ГПК, съдът дължи задължително произнасяне, както следва: 1/иск за предоставяне на ищцата В.В.Б. упражняването на родителските права по отношение на роденото от брака им дете – А. Л.Б.; 2/иск за определяне местоживеенето на детето при майката; 3/иск за определяне режим на лични отношения на бащата Л.С.Б. с детето А. Л.Б., на основание чл. 127, ал. 2 СК; 4/иск за заплащане на месечна издръжка в размер на 105.00 лева,  ведно със законна лихва за забава върху всяка просрочена вноска, на основание чл. 143 ал.2 от СК и иск за заплащане на издръжка за една година минало време с правно основание чл.149 от СК; 5/иск за възстановяване на пред брачното фамилно име на ищцата, на основание чл. 53 СК.

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданският брак между В.В.Б., ЕГН ********** с адрес *** и Л.С.Б., роден на ***г. във Великобритания, с неизвестен към момента на подаване на исковата молба  адрес за призоваване, сключен на 19.02.2005година в Остров Уайт, Великобритания, за който  е съставен акт за граждански брак №0088 на 11.09.2007г. на Община гр.Т., поради дълбоко и непоправимо разстройство, на основание чл. 49, ал. 1 СК.

 ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на детето А. Л.Б., ЕГН **********, роден на ***г. на майката В.В.Б., ЕГН ********** с адрес *** на основание чл. 59, ал. 2 СК.

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето А. Л.Б., ЕГН ********** да е при майката В.В.Б., ЕГН ********** на адрес: ***.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на бащата Л.С.Б., роден на ***г. във Великобритания с детето А. Л.Б., ЕГН **********, роден на ***г. както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца без приспиване, за времето от 10.00 часа до 18.00 часа, като бащата ще има право да взима детето при себе си за 10–десет дни през лятото и 10-десет дни през зимата, но без да напуска територията на Република България, които дни не съвпадат с платения годишен отпуск на майката. Бащата ще има право да прекарва  с детето по 3-три дни за Коледните празници в годините, които завършват на  четно число и  по 3-три дни за Новогодишните празници в годините, които завършват на нечетно число, като бащата ще взима детето от адреса по местоживеене,*** , като го връща обратно в дома на майката съгласно уговореното.

ОСЪЖДА Л.С.Б., роден на ***г. във Великобритания /с неизвестен към момента на подаване на исковата молба  адрес за призоваване/ да заплаща в полза на малолетното дете А. Л.Б., ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител В.В.Б., ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 105.00 – сто и пет лева, считано от 31.10.2016г. – датата на подаване на исковата молба за в бъдеще, в едно със законната лихва при забава до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване, на основание  чл. 143, ал. 2 СК.

ОСЪЖДА Л.С.Б., роден на ***г. във Великобритания /с неизвестен към момента на подаване на исковата молба  адрес за призоваване/  да заплати на В.В.Б., ЕГН **********, в качеството и на майка и законен представител на малолетния А. Л.Б., ЕГН ********** сумата от 1260.00 – хиляда двеста и шестдесет лева, представляваща издръжка за една година минало време, считано от 31.10.2015г. до 31.10.2016г., на основание чл.149 ал.1 от СК.

ПОСТАНОВЯВА предварително изпълнение на решението, в частта относно присъдената издръжка, на основание чл. 242, ал. 1 ГПК.

СЕМЕЙНО ЖИЛИЩЕ по смисъла на закона не е налице.

ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака жената да носи брачното си фамилно име „Б.“, на основание чл. 53 СК.

ОСЪЖДА Л.С.Б., роден на ***г. във Великобритания /с неизвестен към момента на подаване на исковата молба  адрес за призоваване/ да  плати в полза на Държавата, към бюджета на съдебната власт, по сметка на РС Троян сумата от 201.60- двеста и един лева и шестдесет стотинки, представляваща ДТ за исковете за издръжка, както и 25.00- двадесет и пет лева, представляваща половината от окончателно определената ДТ от 50.00 /петдесет/ лева, дължима при решаване на дело по молба за развод, на основание чл. 329, ал. 1 ГПК вр. чл. 6, т. 2 от Тарифа за държавните такси събирани от съдилищата по ГПК и 5.00 лева /пет лева/ такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА В.В.Б., ЕГН ********** с адрес *** да заплати в полза на Държавата, към бюджета на съдебната власт, по сметка на РС Троян сумата от 25.00- двадесет и пет лева, представляваща половината от окончателно определената ДТ от 50.00 /петдесет/ лева, дължима при решаване на дело по молба за развод, на основание чл. 329, ал. 1 ГПК вр. чл. 6, т. 2 от Тарифа за държавните такси събирани от съдилищата по ГПК.

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено и обявено.

Препис от решението да се връчи на страните заедно със съобщението за постановяването му, на основание чл. 7, ал. 2 ГПК.

 

 

Районен съдия: