О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

                                      Грроян, 12.12.2017 година

           ТРОЯНСКИ РАЙОНЕН СЪД, втори състав в закрито съдебно заседание на дванадесети декември, две хиляди и седемнадесета  година, в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: Светла Иванова

          Като разгледа докладваното от съдия Иванова  грело №816  по описа за 2017г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производство с правно основание чл.232  от ГПК .

 

 

В Троянски районен съд е образувано горното дело по молба на „АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ” ООД, ЕИК 202527341, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул.Христо Смирненски” № 91 офис 1-2, п.к. 1164, представлявано от Росен Георгиев Антовуправител, против Г.С.В.,***, ЕГН ********** с правно основание чл.422 ал.І вр. чл.415 от ГПК.

С определение №572 от 01.11.2017г. по реда на чл.140 от ГПК, съдът е насрочил делото за разглеждане в открито с.з. на 27.11.2017г. от 09.00часа, с призоваване на страните, които са редовно уведомени, видно от приложените по делото призовки /л.42, 43/. В съдебно заседание, страните не се явяват и не се представляват. С протоколно определение от 27.11.2017г. съдът е приключил съдебното дирене и е дал ход на устните състезания, като е обявил 22.12.2017г. за  ден, в който ще бъде обявено решението на съда.

Постъпила е молба вх.№7367, входирана в деловодството на съда на 27.11.2017г. в 14.42 часа /п.клеймо от 24.11.2017г./, с която ищецът на основание чл.232 от ГПК оттегля предявените искове, поради пълно погасяване на задължението от страна на ответника и моли производството по делото да бъде прекратено.

Съдът намира подадената молба за основателна, тъй като съгласно хипотезата на чл.232 от ГПК, ищецът може да оттегли исковата молба до приключване на първото по делото заседание, без съгласието на ответника. В настоящия казус, първото по делото съдебно заседание е проведено на 27.11.2017г., но от приложената молба вх.№7367 с правно основание чл.232 от ГПК, входирана в деловодството на съда на 27.11.2017г. в 14.42 часа, се установява, че същата е подадена на 24.11.2017г., видно от отразеното пощенско клеймо.

          С оглед на изложеното съдът счита, че следва да отмени протоколното си определение, с което е даден ход на делото по същество.

Като съобрази, че са налице предпоставките на чл.232 от ГПК,  счита, че съдебното производство по гр.дело №816/2017г. по описа на ТРС следва да бъде прекратено.

 

Водим от горното, съдът

 

                           О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ протоколно определение от 27.11.2017г., с което съдът е дал ход на делото по същество.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело №816/2017г. по описа на ТРС на основание чл.232 от ГПК, поради оттегляне на  иска, за което страните бъдат уведомени.

Определението може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд с частна жалба, в едноседмичен  срок от съобщението.

 

 

                                                                Районен съдия: