РЕШЕНИЕ   

 

гр. Троян  22.06.2017год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, втори състав, в публичното заседание на тридесет и първи май две хиляди и седемнадесета  година в състав:

Председател: Светла Иванова

при секретаря Е.П.,  като разгледа докладваното от съдията – Иванова гр. дело № 838 по описа  на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:              

 Гражданско дело №838/2016г. по описа на РС-Троян е образувано по искова молба с правно основание чл.422 от ГПК, предявена от Сграда в режим на етажна собственост – гр. Варна ж. к. „Порт Палас”, представлявана от С.Р. срещу „Ел - Ей Комерс” ЕООД - гр. Троян, с представител Пламен Данов, за установяване съществуване на вземане в размер на 3260.79 лева, представляваща такса за поддръжка - стопанисване и управление на общите части на сградата в режим на етажна собственост за 2015 г. и 1 366,36 лева – разноски по заповедното производство.

В исковата молба се твърди, че ответника е собственик на апартамент № 1010, находящ се в сграда в режим на етажна собственост, гр. Варна, ж. к. „Порт Палас", с административен адрес: гр. Варна, „Св. Константин и Елена”. Излага се, че на 03.08.2015 г. е проведено Общото събрание на етажната собственост, с председател С.Р., на което е взето решение, че за 2015г. ответното дружество дължи на Сграда в режим на етажната собственост такса за поддръжка - стопанисване и управление на общите части на сградата сумата от 3 260.79 лева за 2015г.

Ищеца твърди, че поради неплащане на задължението от страна на ответника е инициирано производство по реда на чл.410 от ГПК за издаване на заповед за изпълнение, като на 07.07.2016г. е входирано заявление №4340 по описа на ТРС, по което е издадена заповед за изпълнение, с която ответникът е осъден да заплати сумата 3 260.79 - три хиляди двеста и шестдесет лева и седемдесет и девет стотинки за 2015 година, представляваща такса стопанисване и управление на общите части на сградата в режим на етажна собственост, ведно със законната лихва, считано от 07.07.2016 г. до окончателното изплащане на вземането, сумата 65.22 - шестдесет и пет лева и двадесет и две стотинки - разноски по делото за платена държавна такса, както и сумата  1 300.00 – хиляда и триста  лева – адвокатски хонорар.

В срока по чл. 414, ал.2 от ГПК е подадено възражение от длъжника и с разпореждане № 1602/ 16.08.2016 година съдът е указал на заявителя да установи вземането си. Съобщението е връчено на 04.10.2016 година,  и в срока по чл. 415 от ГПК е депозирана молба вх.№6738 от 07.11.2016г. на ТРС  по куриер от 03.11.2016г. - л.46 от ч.гр.д.519/2016г./, към която е приложена като доказателство искова молба с правно основание чл.422 от ГПК /л.42-45 от ч.гр.д.519/2016г./, т.е възражението е в законоустановения  срок.

В  отговора си по реда на чл. 131 от ГПК ответното дружество оспорва предявения иск като излага, че същия е лишен от правно основание, тъй като претендираното от ищцата вземане е погасено на 04.01.2016 г. чрез плащане в брой на титуляра на вземанията за поддръжка и управление - „Порт Палас" ЕООД гр. Варна, както е посочено и във възражението срещу заповед за изпълнение по ч.гр.д.№519/2016г.

Ответника оспорва и активната легитимация на ищеца в процеса като твърди, че задължението е погасено към "Порт Палас Варна" ЕООД, гр. София, бул. "Братя Бъкстон" № 70, управлявано и представлявано от Газуан Шараф, съгласно договор за поддръжка и управление на Комплекс „Порт Палас” за апартамент 1010, сключен между "Ел - Ей Комерс" ЕООД, представлявано от Пламен Балев Данов и "Стария Пловдив" АД - гр.Пловдив, чийто договорен правоприемник във връзка с вземанията от ответното дружество, представляващи годишна такса за поддръжка и управление на общите части на сграда в режим на етажна собственост, се явява "Порт Палас Варна" ЕООД, съгласно договор сключен на 01.06.2014 г. между "Стария Пловдив" АД и "Порт Палас Варна" ЕООД, касаещи всички такси за периода 01.01.2014 г. за напред и представляващ договор за цесия в частта на прехвърлените вземания за таксите за поддръжка и управление, предмет и на настоящия спор. Ангажира доказателства, прави доказателствени искания.

В съдебно заседание за ищеца не се явява представител.  В представени по делото писмени становища от упълномощения защитник – адв. В.Л. ***,  исковата молба се поддържа. Направени са доказателствени искания. Становище за основателност на претенцията е изразено в представена по делото писмена защита вх.№3850 от 12.06.2017г. по описа на ТРС. 

В съдебно заседание ответника „Ел - Ей Комерс” ЕООД се представлява от  адв. Б.Д.от ЛАК, която се явява лично и моли съда изцяло да отхвърли предявения иск.

От приложените към делото писмени доказателства, от показанията на свидетеля Ивелина Костадинова и от допуснатата и изслушана съдебно-икономическа експертиза с вещо лице Н.Р., съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Безспорно установено по делото е, че „Ел-Ей Комерс” ЕООД – гр. Троян, е собственик на апартамент № 1010, находящ се в сграда в режим на етажна собственост, гр. Варна, ж. к. „Порт Палас", с административен адрес: гр. Варна, к. к. „Св. Константин и Елена” – н.а. № 115, том ІV, рег. № 4850, дело № 642/ 2008 г. /л.55-56/.

От представения на л.6 от делото Протокол №3 се установява, че на 24.08.2014 година е проведено Общото събрание на етажната собственост (ОСЕС), на което е прието решение № 4 по т. 5 от дневния ред, с което се определя да бъде запазена старата вноска от 10.80 евро за кв.м. в зависимост от притежаваните идеални части.

От представения по делото протокол /л.11-18/ се установява, че на 03.08.2015 година е проведено Общото събрание на етажната собственост  /ОСЕС/, на което е взето решение № 3 по т. 3 от дневния ред, а именно:  размерът на такса за 2016 година за стопанисване и управление на общите части на сградата да не се променя (10.80 евро/ кв.м.), както и  същата да се заплаща в полза на ЕС по сметка или в брой. Установява се, че на същото събрание е взето решение № 4, съгласно което срокът за доброволно погасяване на такси за 2014 година е до 03.09.2014 година, а на таксите за 2015 година до края на годината, като след изтичане на тези срокове, следва да се предприемат действия по събиране на вземанията по съдебен ред.

Отделно от това е взето решение № 6, Г. Шараф  да представи надлежно оформени документи, доказващи извършването на разходи с цел поддръжка на общите части от сградата, както и документи, доказващи сумите, които е инкасирал от собственици в ж.к. „Порт Палас за периода 2014 г. - юни 2015 г. Прието е, че разликата между одобрените от Управителния съвет на ЕС разходи за поддръжка и управление на собствеността в комплекса и инкасираните от собственици суми, ще бъде приспадната от дължимата от Г. Шараф, Нур Шараф и А.Шараф годишна такса за 2014 и 2015 година.

Към протокола  за проведеното  на 03.08.2015г. общо събрание е приложен списък на собствениците, присъствали на ОСЕС /л.19-22/.

От представените на  л.28 и л.29 уведомления по чл. 46б от ЗУЕС се установява, че председателят на ЕС е подал  уведомление за настъпилите промени в управителния съвет въз основа на взетите на ОСЕС решения.

Представен е договор за управление и поддръжка на ж. к. „Порт Палас”, сключен на 30.06.2008 година между „ЕЛ - ЕЙ КОМЕРС” ЕООД – Троян, като собственик и „Стария Пловдив” АД – Пловдив, като мениджър /л.59-65/, по силата на който, мениджърът поема задължение за изпълнение на конкретно посочени дейности по подъжката и управлението на комплекса при годишна такса от 10 десет /евро/ кв.м. без ДДС, за притежаваната обща застроена площ от 154.37кв.м. Срок на договора не е уговорен.

С  представен на л.78-84 договор за цесия от 01.06.2014 година се установява, че "Стария Пловдив" АД – Пловдив е прехвърлило вземането си към "ЕЛ - ЕЙ КОМЕРС" ЕООД – Троян, което произтича от договор за управление и поддръжка на ж. к. „Порт Палас”, сключен на 30.06.2008 година между „ЕЛ - ЕЙ КОМЕРС” ЕООД – Троян, като собственик и „Стария Пловдив” АД – Пловдив, като мениджър.

От представено на основание на чл. 99 ал. 3 от ЗЗД уведомление се установява, че същото е изпратено от "Стария Пловдив" АД – Пловдив до „ЕЛ - ЕЙ КОМЕРС” ЕООД-Троян, с което уведомяват за цедирането на вземането, както и потвърждение до „Порт Палас Варна” ЕООД – София, за уведомяването на длъжника /л.85-86/.

От приложената на л./58 от делото/ Фактура № 0000000169/ 04.01.2016г. се установява, че „ЕЛ - ЕЙ КОМЕРС” ЕООД е заплатило на „Порт Палас Варна” ЕООД, дължимите такси за 2015 година в размер на 3 260.76 лева с ДДС.

По делото са събрани и гласни доказателства чрез разпита на свидетелката И.П.К., от показанията на която се установява, че работи в комплекс „Порт Палас” от 2008г. първоначално като управител, а през 2015г. като иконом. Свидетелката твърди, че „…През 2015 година ж.к. „Порт Палас” се управляваше от „Порт Палас Варна” ЕООД, който се явява  правоприемник на договорите за поддръжка и управление между „Стария Пловдив” АД и собствениците в комплекса….”, като заявява категорично, че: „….По всички тези договори плащанията, които се извършваха по тях минаваха през мен, т.е. аз съм ги отчитала, като съм издавала и съответния финансов документ. …От 2008 г. до 2015 г.  „Ел- Ей Комерс” ЕООД  винаги е бил редовен платец и на когото винаги при плащане съм издавала и съответния финансов документ….”.  Свидетелката твърди, че правата и задълженията по договорите между „Стария Пловдив” АД и собствениците в ж.к. „Порт Палас” са прехвърлени  на „Порт Палас Варна” ЕООД, като е категорична, че: „…. всички собственици бяха уведомени със съответните уведомления, за което обстоятелство съм наясно, тъй като и аз съм участвала в уведомяването на някои собственици..”.  От показанията на свидетелката се установява, че „…През 2015 г. разходите за поддръжка и управление се извършваха от „Порт Палас Варна” ЕООД. Това бяха разходи за охрана, за почистване на общите части, за поддръжка на зелените площи, за поддръжка на басейна и за поддръжка на общите части.  Като всеки собственик по принцип си има задължение да си поддържа своето имущество…..”.

 По делото е изслушана и приета съдебно-икономическа експертиза. Вещото лице Н.Р. след като се е запознала с доказателствата по делото и е извършила проверка в счетоводството, е констатирала, че дължимата такса за поддръжка за жилището, собственост на ответното дружество е в размер на 3 317,78 лева. Извършено е плащане от ответника към „Порт Палас Варна” ЕООД по фактура № 0000000168 от 04.01.2016 г. на стойност 3 912,91 лева с ДДС. 

За изясняване на спора по делото е назначена и изслушана съдебно-икономическа експертиза. Съгласно заключението на експерта, дължимата такса за поддръжка на жилището, собственост на „ЕЛ - ЕЙ КОМЕРС” ЕООД е 3 317,78 лева, изчислена за квадратура  от 157.07 кв.м.,  при цена 10.80 - евро.

Вещото лице е констатирало, че през 2015 година за периода  05.08.2015г. до 15.09.2016г., при ищеца са постъпили такси за 2015г. от 49 собственици на имоти, като в заключението е посочено, че "ЕЛ - ЕЙ КОМЕРС" ЕООД е извършило плащане към „Порт Палас Варна” ЕООД с Фактура №0000000169/04.01.2016 г., на стойност 3 912,91 лева с ДДС, с посочено основание “такса у-ние ап.1010 на Порт Палас от 01.01.2015г. до 31.12.2015г. и начин на плащане „в брой”.

 При така установената фактическа обстановка, съдът приема, че исковата претенция е неоснователна и недоказана по следните съображения.

От анализа на доказателствата по делото, съдът счита, че ответното дружество е изпълнило задълженията си да заплати процесната годишна такса за 2015 г. на новия кредитор "Порт Палас Варна" ЕООД, което е сторено с процесната фактура № 169 от 04.01.2016 г. в съответствие с този договор за цесия.

Изводите на съда са в съответствие с представените по делото доказателства, от които се установява, че между ответника -  „Ел-Ей Комерс” ЕООД като собственик и "Стария Пловдив" АД – Пловдив е имало сключен на 30.06.2008 година Договор за управление и поддръжка на ж. к. „Порт Палас”, с  уговорена годишна такса за поддръжка и управление, за притежаваните от собственика 154.37 кв.м. в комплекса.  Установи се, че договорът е уговорен без срок и по делото не са налице данни  същия да е прекратен. От заключението на вещото лице Н.Р. по допуснатата и приета съдебно-икономическата експертиза се установява, че такива договори е имало сключени и с други собственици в комплекса и част от тях са заплатили годишната такса за поддръжка и управление за 2015 година на „Порт Палас Варна” ЕООД, след  сключване на договора за цесия.  Експертът е констатирал, че за 2015 година „Порт Палас Варна” ЕООД – София е извършвал разходите по поддръжката и управлението на комплекса, в който смисъл са и показанията на свидетеля Ивелина Костадинова.                                  По делото беше установено, че решението на проведеното на 24.08.2014 година общото събрание на ЕС, касаещи определянето на годишната такса за поддръжка и управление, дължима от притежателите на собственост в комплекса е отменена по съдебен ред като незаконосъобразно. При наличие на договор с „Порт Палас Варна” ЕООД за поддръжка и управление, липсата на данни за надлежно определена годишна такса за 2015г., дължима от собствениците в ЕС и обстоятелството, че разходите по поддръжка и управление за 2015 година са заплатени от дружеството-мениджър съд счита, че предявения иск с правно основание чл. 422 от ГПК се явява неоснователен и недоказан и следва изцяло да бъде отхвърлен.

При този изход на делото и на основание чл. 78 ал. 3 от ГПК ще следва ищеца да бъде осъден да заплати на ответника сторените съдебно-деловодни разноски в размер на 900.00 лева, от които 700 лева адв.възнаграждение и 200 лева за експертиза.

         Водим от изложеното съдът

 

Р     Е      Ш      И   :

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан предявения от Сграда в режим на етажна собственост – гр. Варна ж.к. „Порт Палас”, представлявана от С.Р., адрес: гр. Варна, к. к. „Св. Константин и Елена” срещу „Ел-Ей Комерс” ЕООД, ЕИК 110500033, седалище и адрес: гр. Троян, ул. „Опълченска” № 1, с представител Пламен Данов с правно основание чл. 422 от ГПК за установяване на вземане в размер на 3260.79 лева, представляваща такса за поддръжка, стопанисване и управление на общите части на сградата в режим на етажна собственост за 2015г. и 1 366,36 лева – разноски по заповедното производство, по издадена заповед за изпълненине на парично задължение по чл. 410 от ГПК, ч. гр. дело № 519 от 2016 г. по описа на РС - Троян.

ОСЪЖДА Сграда в режим на етажна собственост – гр. Варна ж.к. „Порт Палас”, представлявана от С.Р., адрес: гр. Варна, к. к. „Св. Константин и Елена” да заплати на „Ел-Ей Комерс” ЕООД, ЕИК 110500033, седалище и адрес: гр. Троян, ул. „Опълченска” № 1, с представител Пламен Данов сумата 900/деветстотин/ лева сторени съдебно-деловодни разноски.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

                                                                             

                                                        Районен съдия: