РЕШЕНИЕ

 

  363

 

гр. Троян, 25.10.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

          Троянски районен съд, втори състав,  в публичното заседание на 25.09.2017г. /двадесет и пети септември, две хиляди и седемнадесета/  година в състав:

Председател: СВЕТЛА  ИВАНОВА

 

при секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдията -  Иванова гр. дело № 84 по описа за 2017 год., за да се произнесе - съобрази:

 

            Предявена е искова молба от К.Б.К., ЕГН **********, чрез  адв. С. ***, съдебен адрес:*** срещу Г.Р.К. и С.С.К.,***, с правно основание чл. 34 от ЗС, делба на съсобствен недвижим имот.

В исковата молба се излага, че ищецът и ответниците са съсобственици на ПИ с идентификатор 03486.108.71 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Бели Осъм, Троянска община, Ловешка област, одобрени със Заповед № РД-18-24/01.04.2009 година на Изпълнителен директор на АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с.Б. О., ***; Площ: 1120/хиляда сто и двадесет/ кв.метра; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 71/седемдесет и едно/, квартал: 108/сто и осем/, парцел: ІІІ /три/, при съседи: 03486.108.72; 03486.108.78; 03486.108.6201; 03486.108.6205 и 03486.108.70.

Ищецът твърди, че е собственик на 908/1120 идеални части от описания по-горе поземлен имот, а ответниците са собственици общо на останалите 212/1120 идеални части от същия имот. Като собственик на своите 908/1120 идеални части от описания съсобствен имот ищецът се легитимира с нот.акт №198, том ІІ, рег.№ 2847, нот.дело № 260 от 20.07.2015 година на нотариус Димитър Кънчевски, с район на действие Троянския районен съд, а от своя страна ответниците се легитимират като собственици на техните общо 212/1120 идеални части от имота, придобити от тях при режим на СИО, чрез нот.акт № 183,том lV, peг.№ 5574, нот.дело № 668 от 11.11.2005 година на нотариус  Маргарита Гладкова при нотариалната камара, с район на действие Троянския районен съд.

Ищецът твърди, че е правил многократни опити с ответниците да постигнат споразумение и да ликвидират възникналата между тях съсобственост, но това се оказало невъзможно.

Прави се искане съдът да постанови решение, с което да допусне делба на подробно описания по-горе поземлен имот, при права: 908/1120 идеални части за ищеца и съответно 212/1120 идеални части общо за двамата ответници, след което да го подели съобразно разпоредбите на закона.

В съдебно заседание, ищецът редовно призован не се явява, представлява се от упълномощен защитник, който поддържа становището си в хода на производството и по съществото на спора.

 При предвидената процедура по реда на чл. 131, ал. І от ГПК на ответната страна е изпратено копие от исковата молба и доказателствата към нея. В законовия едномесечен срок е представен отговор на исковата молба.

Ответниците твърдят, че с нотариален акт за замяна на невдижим имот за движима вещ вх. peг. № 4297, акт № 132, том XVI, дело № 3438 от 11.11.2005 год. на СВ при ТРС са придобили собственост в режим на СИО на 1/2 иделна част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 424 кв.м., която идеална част е част от поземлен имот с кадастрален № 71, която е включена в парцел III - 71,72, целият парцел с площ 710 кв.м., в квартал 108 по регулационен и кадастрален план на с. Б. О., одобрени със заповед № 1087 от 1977 год., при граници по нотариален акт: улица, парцел II - 70, съсобствен имот „За озеленяване" и парцел IV - 73,74 и с граници за имот с кадастрален номер 71 попадащ в парцел III - 71,72: улица, парцел II - 70 - имот „За озеленяване" и имот с кадастрален номер 72, попадащ в парцел III - 71,72.

Твърдят, че ищецът е собственик на останалата 1/2 идеална част от имот с кадастрален № 71, която е включена в парцел III - 71,72. Излагат, че след приемането на новата кадастрална карта, имотът 71 по стария кадастрален план, от който  са придобили 1/2 не е заснета като отделен поземлен имот, а е включена като част от по-голям поземлен имот с идентификатор 03486.108.71, който имот е с площ от 1120 кв.м.

Излагат, че  нот. акт № 100, т. IX, дело 2036, вх. peг. № 2785/2015 г. на СВ при ТРС, с който ищците се легитимират изрично е посочено, че притежаваният от тях имот попада само в парцел III, а не и в парцел VI.

Намират, че е налице грешка в кадастралната карта, като купеният от тях имот не е нанесен като самостоятелен имот в неговите граници, а е обединен с друг имот. Твърдят, че не са придобивали и никога не са имали желание да придобиват имот извън рамките на парцел III. В източна посока извън парцел III по стария кадастрален план е имало друг имот с друг собственик, който имот е попадал в парцел VI.

Излагат, че предивид незаконното присъединяване на техния имот към друг съседен имот, находящ се на изток от парцел III и попадащ в парцел VI, ищецът твърди, че те сме собственици не на съответните 1/2 идеална част от имот 71 в парцел III, а на 212/1120 идеални части от поземлен имот с идентификатор 03486.108.71, който на практика попада в УПИ III и УПИ VI, което е невярно.

Излагат, че бившият имот 72 от парцел III по кадастралния и регулационния план от 1977 год. по новата кадастрална карта е заснет като самостоятелен поземлен имот с идентификатор 03486.108.72, а техния имот не е заснет като самостоятелен.

Твърдят, че са собственици на 1/2 идеална част от имот с кадастрален номер 71, попадащ в парцел III - 71,72, като площта на целия парцел III е 710 кв.м., в които се включват 424 кв.м. от имот 71 и 286 кв.м. от имот 72.

Намират, че делбата следва да бъде допусната на част от ПИ с идентификатор 03486.108.71 с площ 424 кв.м., която идеална част е част от бившия имот с кадастрален № 71 и е включена в парцел III - 71,72, целият парцел с площ 710 кв.м., в квартал 108 по плана на с. Б. О., одобрен със заповед № 1087 от 1977 год. при граници по нотариален акт: улица, парцел II - 70, съсобствен имот „За озеленяване" и парцел IV - 73,74 при дялове, както следва:  ½ ид.ч. за ищеца и ½ ид.ч за ответниците, при режим на СИО.

В съдебно заседание, ответниците редовно призовани не се явяват, представляват се от упълномощен защитник, който поддържа съображенията си изложени в отговора към исковата молба по съществото на спора.

От представените по делото доказателства: скица на поземлен имот № 15-9556/11.01.2017г. на СГКК-Ловеч, заверен препис от нотариален акт за собственост върху недвижим имот № 198, том ІІ, рег.№ 2857, дело № 260/20.07.2015г. по описа на нотариус Димитър Кънчевски с район на действие РС-гр.Троян, заверен препис от нотариален акт за замяна на недвижим имот за движима вещ № 183, том ІV, рег.№ 5574, дело № 668/11.11.2015г. по описа на нотариус Маргарита Гладкова с район на действие РС-гр.Троян, удостоверение за данъчна оценка изх.№ ДО000061/11.01.2017г. на Община Троян, отдел „МП”, скица № 79/07.03.2017г. на Община Троян и заключение на вещото лице по допусната експертиза, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:  

Ищецът се легитимира като собственик на 908/1120 идеални части от описания по-горе поземлен имот с представен по делото нот.акт № 198, том ІІ, рег.№ 2847, нот.дело № 260 от 20.07.2015 година на нотариус Димитър Кънчевски, с район на действие Троянския районен съд.

Правото си на собственост върху  претендираните от него 908/1120 ид.ч. от делбения имот ищецът установява с представени по делото  нот.акт № 196, том ІІ,рег.№ 2844, дело № 259 от 17.07.2015 година на нотариус Димитър Кънчевски- № 525 при НК, от който се  установява, че 280/1120 ид.части  от имота е придобил чрез покупко-продажба от Е. Б. К.; От представен нот.акт № 195, том ІІ, рег.№ 2842, дело № 258 от 17.07.2015 година на нотариус Димитър Кънчевски - № 525 при НК се установява, че 348/1120 ид.ч.от имота е  придобил чрез покупко-продажба от Б.Д.Б., Н.Д.Б.и К.М.С., а  280 кв.метра от имота е придобил по наследство от своя дядо К.Б.К.,*** , Ловешка област, ЕГН ********** и по наследство, и от своята баба Е.М. К., б.ж. на село Бели Осъм, Ловешка област ЕГН **********.

Представен е нотариален акт за замяна на невдижим имот за движима вещ вх. peг. № 4297, акт № 132, том XVI, дело № 3438 от 11.11.2005 год. на СВ при ТРС, от съдържанието на който се установява, че ответниците са придобили собственост в режим на СИО на 1/2 иделна част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 424 кв.м., която идеална част е част от поземлен имот с кадастрален № 71, която е включена в парцел III - 71,72, целият парцел с площ 710 кв.м., в квартал 108 по регулационен и кадастрален план на с. Б. О., одобрени със заповед № 1087 от 1977 год., при граници по нотариален акт: улица, парцел II - 70, съсобствен имот „За озеленяване" и парцел IV - 73,74 и с граници за имот с кадастрален номер 71 попадащ в парцел III - 71,72: улица, парцел II - 70 - имот „За озеленяване" и имот с кадастрален номер 72, попадащ в парцел III - 71,72.

По делото не се оспорва обстоятелството, че делбата следва да се допусне между страните по делото – К.Б.К. от една страна и от друга Г.Р.К. и С.С.К.,  не се оспорват и правата на страните досежно притежаваните от тях идеални части / за ищеца 908 ид.ч., а за ответника 212 ид.ч/.

Спорен е въпроса само досежно имота, подлежащ на делба. В тази връзка съдът съобрази следното:

От заключението на вещото лице по допусната експертиза се установява, че регулационния план на с.Б.О.е одобрен със Заповед №1087/26.10.1977 г., като в разписния лист за процесния имот с пл.№71, за който е отреден парцел III в кв.108, са записани като собственици- К.Б.К. и Е.М.К.- с нот.акт № 59 от 2005 г. и  Г.Р. К.- с нот.акт № 132 от 2005г. Експерта е установил, че части от имот пл.№ 71 попадат в следните парцели: -41 м2 в УПИ II-70 в кв.108, 441 м2 в УПИ III -71,72 в кв.108, и 616 м2 в УПИ VI в кв.108.

От приложената по делото скица на поземлен имот №15-9556-11.01.2017г. от СТКК – гр.Ловеч е видно, че по КККР на с.Б.О., община Троян, одобрени със Заповед РД-18-24/01.04.2009г. на ИД на АГКК подлежащият на делба имот е с площ от 1120 кв.м.,попадащ в кв.108, парцел III, от предходния план №71 с посочени собственици К.Б.К. – 908 ид.части от 1120 и Г.Р.К. – ½ от 424 кв.м.

В изпълнение на поставената задача експерта е изготвил комбинирана скица, на която е нанесъл върху цифров вид от кадастралната карта процесния имот с идентификатор 03486.108.71, както и отредените парцели по регулационния план на селото, както и УПИ III и VI, като е посочил и каква част от поземления имот попада в УПИ VI.

Установява се, че страните  по делото са съсобственици на недвижим имот, представляващ ПИ с идентификатор 03486.108.71 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Бели Осъм, Троянска община, Ловешка област, одобрени със Заповед № РД-18-24/01.04.2009 година на Изпълнителен директор на АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с.Б.О.***; Площ: 1120/хиляда сто и двадесет/ кв.метра; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 71/седемдесет и едно/, квартал: 108/сто и осем/, парцел: ІІІ /три/, при съседи: 03486.108.72; 03486.108.78; 03486.108.6201; 03486.108.6205 и 03486.108.70.

В тази връзка, съдът намира за несъстоятелни твърденията на проц.представител на ответниците, че е налице грешка в кадастралната карта, тъй като доверителят му действително е закупил ½ идеална част от поземлен имот с площ от 424 кв.м., представляващ  поземлен имот с кад.№ 71, включен в парцел ІІІ-71,72, но счита, че този имот неправилно е обединен в Кадастралната карта с други закупени от ищеца парцели, тъй като ответника, в качеството си на заинтересовано лице,  което търпи неблагоприятни последици от вписаните в кадастралната карта данни, има право да оспорва съдържанието й, но в отделно  от делбеното производство.

            С оглед на изложеното настоящият състав намира, че следва да се допусне делба между страните по делото на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03486.108.71 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Б. О., Троянска община, Ловешка област, одобрени със Заповед № РД-18-24/01.04.2009 година на Изпълнителен директор на АГКК при  следните права: 908/1120 ид.ч. за К.Б.К. ***, ЕГН********** и 212/1120 ид.ч. общо за Г.Р.К., ЕГН ********** и С.С.К., ЕГН **********.

Направено е искане  от ответниците за присъждане на разноски от ищеца по делото за адвокатско възнаграждение. Съгласно чл.355 ГПК, страните заплащат разноски в делбеното производство съобразно стойността на дяловете си. Присъждането на разноски, както и заплащането на дължимата държавна такса се извършва с решението по втора фаза на делбата. Следователно при определяне на разноските следва да се спазва правилото на чл.355 от ГПК стриктно в какъвто смисъл са и указанията, дадени в Постановление №7/28.11.1973 г. на Пленума на ВС т.9, а именно, че разноските по делбените дела се определят съобразно стойността на дяловете при завършване на производството по делбата. Последователна е практиката на ВКС /опр.№24/15.01.2013 г., опр.№144/24.04.2012 г. по гр.д.№70/11 г., опр.№203/15.05.2011 г. по гр.д.№205/11 г./, че решението по първата фаза на делбата не финализира процеса, поради което не се дължи и присъждане на разноски. Същата позиция е застъпена и в редица решения на ВКС/решение №3/6.02.2012 г. по гр.д.№189/11 г.-  ВКС/ където е постановено, че с оглед разпоредбата на чл.355 ГПК в първа фаза на делбата страните не си дължат разноски, а присъждането им се прави с решението по извършване на делбата във втора фаза. Затова и претенцията на ответника  за присъждане на разноските не следва да се разглежда в това производство.

Водим от изложеното съдът

 

Р         Е         Ш        И         :

 

            ДОПУСКА ДА СЕ ИЗВЪРШИ СЪДЕБНА ДЕЛБА между К.Б.К., ЕГН **********, чрез  адв. С. ***, съдебен адрес:***, Г.Р.К., ЕГН ********** *** и С.С.К., ЕГН ********** ***,  на следния съсобствен недвижим имот, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03486.108.71 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Бели Осъм, Троянска община, Ловешка област, одобрени със Заповед № РД-18-24/01.04.2009 година на Изпълнителен директор на АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с.Б. О.***; Площ: 1120/хиляда сто и двадесет/ кв.метра; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 71/седемдесет и едно/, квартал: 108/сто и осем/, парцел: ІІІ /три/, при съседи: 03486.108.72; 03486.108.78; 03486.108.6201; 03486.108.6205 и 03486.108.70., при  следните права: 908/1120 ид.ч. за К.Б.К. ***, ЕГН********** и 212/1120 ид.ч. общо за Г.Р.К., ЕГН ********** и С.С.К., ЕГН **********.

Решението подлежи на въззивно обжалване по реда на глава 20 от ГПК пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните, че е изготвено с мотивите.

 

                                                                       Районен съдия: