Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е 

  64

   

гр. Троян, 06.03.2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            ТРОЯНСКИ РАЙОНЕН СЪД, втори състав, в публично заседание на  двадесети февруари, две хиляди и седемнадесета  година, в състав:

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

при секретаря Е.П.,

като разгледа докладваното от съдията ИВАНОВА гр.дело № 841  по описа на ТРС за 2016 г., за да се произнесе, съобрази:

 

В Троянски районен съд е образувано горното дело по молба на Д.П.Б. ***, с която са предявени обективно кумулативно съединени искове с правно основание чл.128, т.2 от КТ и чл.221, ал.1 и чл.224 от КТ срещу «ЕЛМАТЕХ» АД, регистрирано в ТР на АВ с ЕИК 110047227, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Средец, бул.»Витоша» 103,  представлявано от Мария Желева Гъркова.

            В съдебно заседание, ищецът редовно призован се явява лично и моли съда да постанови решение, с което  уважи предявените искове.

Ответникът - Акционерно дружество с фирма „ЕЛМАТЕХ” АД със седалище и адрес на управление: гр.София, район Средец, бул.»Витоша» 103,  представлявано от Мария Желева Гъркова, при предвидената процедура по реда на чл.131 от ГПК не е представил писмен отговор. Същият, редовно призован, не се явява представител в съдебно заседание, не е изразено становище по иска и не са ангажирани доказателства.

            От становището на ищцата, процесуалното поведение на ответника и приложените по делото писмени доказателства преценени поотделно и в тяхната взаимовръзка и обусловеност, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

            Между страните по делото са били налице трудови правоотношения, по силата на които, ищецът е работил в ответното дружество по трудово правоотношение на длъжността  „е.".  Трудовото му правоотношение с работодателя било прекратено на основание чл.327 ал.1 т.2 от КТ , поради забавено плащане. При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е следвало да му изплати сумата от 2653.00 лева, представляваща дължимо и незаплатено трудово възнаграждение за периода от 01.05.2016г. до 18.10.2016г. включително, както и сумата от 526.23лв. представляваща  обезщетение по чл.221 от КТ и  сумата от 225.81 лева, обезщетение по чл.224 от КТ за  девет дни, в едно със законната лихва върху тези суми от датата на исковата молба, до окончателното им изплащане. 

 Процесната сума не е заплатена и към датата на приключване на устните състезания, ето защо съдът, на основание чл. 154 от ГПК приема, че дължимата сума не е изплатена.

От приложеното по делото  съобщение до ответника, с което му е връчен препис от исковата молба е видно, че е получил своевременно екземпляр от същата и в съобщението до него изрично са посочени последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и неявяването му в съдебно заседание.

            В определения от съда едномесечен срок ответникът не е подал писмен отговор, не е взел становище по иска, не е направил възражения и не е посочил доказателства.  С оглед на  изложеното и съгласно разпоредбата на чл. 238 ал.1 от ГПК, ищецът има възможност да поиска от съда да постанови неприсъствено решение, като същият, чрез процесуалния си представител се е възползвал от това си право в проведеното на 20.02.2017г. публично заседание по делото.

Съдът приема, че исковете са основателни и доказани до претендирания размер и с оглед разпоредбата на чл. 239 ал.1 и 2 от ГПК са налице предпоставките за  постановяване на неприсъствено решение, което не  следва да се мотивира по същество.

При този изход на процеса ответникът ще следва да заплати на Държавата по сметка РС-Троян сумата от  206.12 /двеста и шест лева и дванадесет/ лева, представляваща  4%  държавна такса върху уважения размер на исковете, а на ищеца  сторените по делото разноски в размер на 420.00 /четиристотин и двадесет/ лева за адвокатско възнаграждение.

 

            Водим от изложеното и на основание чл. 239 ал.1 и 2 от ГПК съдът

 

            Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА «ЕЛМАТЕХ» АД, регистрирано в ТР на АВ с ЕИК 110047227, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Средец, бул.»Витоша» 103,  представлявано от Мария Желева Гъркова да заплати на  Д.П.Б. ***, ЕГН********** ***, сумата от 2653.00 /две хиляди шестстотин петдесет и три лева/, представляваща дължимо и незаплатено трудово възнаграждение за периода от 01.05.2016г. до 18.10.2016г. включително, сумата от 526.23 /петстотин двадесет и шест лева и двадесет и три стотинки/ лева,  представляваща  обезщетение по чл.221 от КТ и  сумата от 225.81 /двеста двадесет и пет лева и осемдесет и една стотинки/  лева, обезщетение по чл.224 от КТ за  9-девет дни, в едно със законната лихва върху тези суми от датата на исковата молба, до окончателното им изплащане  и 420.00 /четиристотин и двадесет/ лева за адвокатско възнаграждение.

 ОСЪЖДА «ЕЛМАТЕХ» АД, регистрирано в ТР на АВ с ЕИК 110047227, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Средец, бул.»Витоша» 103,  представлявано от Мария Желева Гъркова да заплати в полза на Държавата по сметка РС-Троян сумата от  206.12 /двеста и шест лева и дванадесет/ лева, представляваща  4%  държавна такса върху уважения размер на исковете.

             Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: