РЕШЕНИЕ

 

 

 

гр. Троян, 20.12.2017год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

        Троянски районен съд, втори състав,  в публичното заседание на пети декември, две хиляди и седемнадесета  година в състав:

 

Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

при секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдията -  Иванова гр. дело № 885 по описа за 2017 год., за да се произнесе - съобрази:

 

Производството е за делба в своята първа фаза.

Предявена е искова молба от Р.Д.С. *** против  Е.П.Г. ***, Т.И.Д. *** и П.И.Д. *** за делба на съсобствен недвижим имот.

Ищцата твърди, че с ответниците са съсобственици на недвижим имот, останал в наследство от покойните им наследодатели -Д.Г.Г., ЕГН **********, починал на 02.12.1982 година и Т.Н.Г., ЕГН **********, починала на 12.09.2014 год., а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20300.350.344 /две нула три нула нула точка три пет нула точка три четири четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дебнево, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-113/29.12.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, Адрес на поземления имот: с. Д.***, Площ: 1541/хиляда петстотин четиридесет и един квадратни метра/ кв.метра, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 344 /триста четиридесет и четири/, квартал: 56 /петдесет и шест/, Съседи: 20300.350.4057 /две нула три нула нула точка три пет нула точка четири нула пет седем/, 20300.350.4074 /две нула три нула нула точка три пет нула точка четири нула седем четири/, 20300.350.343 /две нула три нула нула точка три пет нула точка три четири три/, 20300.350.350 /две нула три нула нула точка три пет нула точка три пет нула/, ЗАЕДНО с построените в имота: СГРАДА с идентификатор 20300.350.344.1 /две нула три нула нула точка три пет нула точка три четири четири точка едно/, предназначение: Жилищна сграда, брой етажи: 1 /един/, застроена площ: 56/петдесет и шест квадратни метра/ кв.метра; СГРАДА с идентификатор 20300.350.344.2 /две нула три нула нула точка три пет нула точка три четири четири точка две/, предназначение: Жилищна сграда, брой етажи: 1 /един/, застроена площ: 71/седемдесет и един квадратни метра/ кв.метра; СГРАДА с идентификатор 20300.350.344.3 /две нула три нула нула точка три пет нула точка три четири четири точка три/, предназначение: Селскостопанска сграда, брой етажи: 1 /един/, застроена площ: 37/тридесет и седем квадратни метра/ кв.метра; 4.// Сграда с идентификатор 20300.350.344.4 /две нула три нула нула точка три пет нула точка три четири четири точка четири/, предназначение: Селскостопанска сграда, брой етажи: 1 /един/, застроена площ: 59/петдесет и девет квадратни метра/ кв.метра.

Моли съда да постанови решение, с което да допусне делба на процесния недвижим имот, както следва: по 1/6 ид.част за Е.П.Г., Т.И.Д. и П.И.Д. и 3/6 ид.ч. за Р.Д.С..

При предвидената процедура по реда на чл. 131, ал. І от ГПК на ответниците е изпратено копие от исковата молба и доказателствата към нея. В законовия едномесечен срок е представен отговор на исковата молба, с който изразяват становище за допустимост, а по същество и основателност на претенцията досежно квотите, посочени в исковата молба, а именно: 3/6 ид.ч. за ищцата и по 1/6 ид.част за всеки един от ответниците.

В съдебно заседание ищцата, редовно призована не се явява, представлява се от адв. А.Ч. ***, който от името на доверителката си поддържа предявената претенция на посоченото в исковата молба основание. Аргументите си адв.Ч. излага в хода на производството и по съществото на спора.      

Ответниците Е.П.Г. и Т.И.Д. р.пр. не се явяват, ответникът П.И.Д.,  редовно призован се явява лично и тримата се представляват от адв.  Ж.М.С. от АК-гр.Велико Търново. Адвокат М. поддържа становището си за допустимост и основателност на исковата претенция. Аргументите си излага по съществото на спора.    

От представените по делото доказателства съдът приема за установена следната фактическа обстановка:  

 Страните  по делото са законни наследници на Д.Г.Г., ЕГН **********, починал на 02.12.1982 година и Т.Н.Г., ЕГН **********, починала на 12.09.2014 год., видно от приложените по делото у-ния за наследници /л.4 и 5/.

Правото на собственост върху подлежащия на делба недвижим имот е признато с Нотариален акт с вх. per. № 2463/21.08.2017 год., Акт № 70, том VIII, дело № 1629/2017 год. на Служба по вписванията - гр. Троян.

Не се оспорва обстятелството, че съделителката Р.С. притежава 3/6 ид. ч. /три шести идеални части/ от гореописания недвижим имот, а всеки от ответниците по делото Е.П.Г., Т.И.Д. и П.И.Д. притежава по 1/6 ид.ч. /една шеста идеална част/ от него.

С оглед на изложената фактическа обстановка съдът приема, че е сезиран с допустим иск за съдебна делба, който по своята същност се явява основателен и доказан.

С иска за делба на съсобствен имот не просто се осъществява самото потестативно право на отделен съсобственик, насочено към ликвидиране имуществената общност, а също така се цели установяване за наличието на съсобственост между определени лица, както и размерът на тяхното участие в съсобствеността. С оглед на това, решението за допускане на делбата има преди всичко една установителна част, с която се признава наличието на съсобственост между страните и размерът на техните части. Ако не бъде установено наличието на съсобственост, то не би следвало да се допуска и съдебна делба. Следователно, без доказване на собствеността на делбения имот този ефект не би могъл да настъпи и да се постанови решение за допускане на делбата /в тази насока: Р 996 – 95 – І г. о./.

По делото е установено по несъмнен начин, че страните са съсобственици на процесния имот, подробно  описан в исковата молба, поради което са налице предпоставките за допускане на делбата между страните.

По отношение на разноските:

Съгласно разпоредбата на чл.355 ГПК страните заплащат разноските съобразно стойността на дяловете им, като по присъединените искове в делбеното производство разноските се определят по чл.78 ГПК, в който смисъл са и дадените в Постановление №7/28.11.1973 г. на Пленума на ВС т.9 указания а именно, че разноските по делбените дела се определят съобразно стойността на дяловете при завършване на производството по делбата.  Последователна е практиката на ВКС според която,  решението по първата фаза на делбата не финализира процеса,  поради което не се дължи и присъждане на разноски, а присъждането им се прави с решението по извършване на делбата във втора фаза /опр.№24/15.01.2013 г., опр.№144/24.04.2012 г. по гр.д.№70/11 г., опр.№203/15.05.2011 г. по гр.д.№205/11 г., решение №3/6.02.2012 г. по гр.д.№189/11 г.-  ВКС/.

С оглед на изложеното, в настоящото производство съдът не дължи произнасяне досежно разноските.

         Воден от горните мотиви, съдът

 

Р       Е       Ш      И:

 

ДОПУСКА делба между Р.Д.С. ***, ЕГН **********, Е.П.Г. ***, ЕГН**********, Т.И.Д. ***, ЕГН ********** и П.И.Д. ***, ЕГН ********** на следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20300.350.344 /две нула три нула нула точка три пет нула точка три четири четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дебнево, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-113/29.12.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, Адрес на поземления имот: с. Д.***, Площ: 1541/хиляда петстотин четиридесет и един квадратни метра/ кв.метра, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 344 /триста четиридесет и четири/, квартал: 56 /петдесет и шест/, Съседи: 20300.350.4057 /две нула три нула нула точка три пет нула точка четири нула пет седем/, 20300.350.4074 /две нула три нула нула точка три пет нула точка четири нула седем четири/, 20300.350.343 /две нула три нула нула точка три пет нула точка три четири три/, 20300.350.350 /две нула три нула нула точка три пет нула точка три пет нула/, ЗАЕДНО с построените в имота: СГРАДА с идентификатор 20300.350.344.1 /две нула три нула нула точка три пет нула точка три четири четири точка едно/, предназначение: Жилищна сграда, брой етажи: 1 /един/, застроена площ: 56/петдесет и шест квадратни метра/ кв.метра; СГРАДА с идентификатор 20300.350.344.2 /две нула три нула нула точка три пет нула точка три четири четири точка две/, предназначение: Жилищна сграда, брой етажи: 1 /един/, застроена площ: 71/седемдесет и един квадратни метра/ кв.метра; СГРАДА с идентификатор 20300.350.344.3 /две нула три нула нула точка три пет нула точка три четири четири точка три/, предназначение: Селскостопанска сграда, брой етажи: 1 /един/, застроена площ: 37/тридесет и седем квадратни метра/ кв.метра; 4.// Сграда с идентификатор 20300.350.344.4 /две нула три нула нула точка три пет нула точка три четири четири точка четири/, предназначение: Селскостопанска сграда, брой етажи: 1 /един/, застроена площ: 59/петдесет и девет квадратни метра/ кв.метра, при квоти: по 1/6 ид.част за Е.П.Г., ЕГН**********, Т.И.Д., ЕГН ********** и П.И.Д. ЕГН ********** и 3/6 ид.ч. за Р.Д.С. ЕГН **********.

Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд – Ловеч в двуседмичен срок от връчването му.

 

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: