РЕШЕНИЕ    №

 

29.03.2017 година, град Троян

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Троянския районен съд,  втори  състав, в проведеното на 20.03.2017г. /двадесети март, две хиляди и седемнадесета/ година публично заседание в следния състав:

 

                                                                   Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

при секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдията Иванова   гражданско дело № 910 по описа на ТРС за 2016 год., за да се произнесе, съобрази:

 

Производството е с правно основание чл. 50 от СК.

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак  сключен на 10.12.2010 година в гр.София, за което е  съставен  Акт № 3234 от 10.12.2010 година на Столична община, район «Сердика» между Й.Н. Б.-С., с ЕГН ********** и И.И.С. с ЕГН **********, ЧРЕЗ РАЗВОД, поради възникнало сериозно и непоколебимо взаимно съгласие, на основание чл.50 от СК.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между Й.Н. Б.-С., с ЕГН **********, и И.И.С., с ЕГН **********, споразумение по чл.51 от СК,  както следва:

ОБЯВЯВА, че страните не притежават семейно жилище и никой от тях няма претенции за ползване на такова.

          ОБЯВЯВА, че страните НЯМАТ претенции един към друг за издръжка след прекратяването на брака.

          ОБЯВЯВА, че страните НЯМАТ претенции един към друг във връзка с придобито по време на брака движимо и недвижимо имущество, общи влогове, спестявания и парични вземания.

ОБЯВЯВА, че всички последици относно личните и имуществени отношения между страните във връзка с прекратяването на брака са уредени.

 

          ПОСТАНОВЯВА след развода жената Й.Н. Б. - С. да носи предбрачното си фамилно име – Б..

         ОСЪЖДА Й.Н. Б.-С., с ЕГН **********, с постоянен адрес *** ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата към бюджета на съдебната власт, по сметка на ТРС сумата от 20.00 /двадесет/ лева, представляваща половината от окончателно определената държавна такса в размер на 40.00 лева.

      ОСЪЖДА И.И.С., с ЕГН **********,***  ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата към бюджета на съдебната власт, по сметка на ТРС сумата от 20.00 /двадесет/ лева, представляваща половината от окончателно определената държавна такса в размер на 40.00 лева.

  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: