РЕШЕНИЕ      409

 

гр. Троян,  01.12.2017 година.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

          Троянски районен съд,  втори  състав, в публичното  заседание на 03.11.2017г. /трети ноември, две хиляди и седемнадесета/ година в състав:

 

                                                                                     Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

при секретаря Е.П., в присъствието на прокурора………………., като разгледа докладваното от съдията – Иванова  гр. дело № 910 по описа на ТРС за 2017 год., за да се произнесе - съобрази:

           

Производството е по реда на чл.547 вр. чл.542 и сл. от ГПК, във връзка с чл. 19 от ЗГР.

Предявена е молба от Е.Д.П. ***,  с правно основание чл. 19, ал. 1 от ЗГР- производство за промяна на име.

В молбата се излага, че молителката е родена в гр. Троян, като постоянния й адрес е: гр. Т.***.

Молителката твърди, че 11 години е живяла в Г., където е получила й немско гражданство.

            От 08.10.2013 година молителката се е преместила да живее във Ф., като на 13.06.2015 година е сключила граждански брак с френския гражданин Е.К.П.Ж.и е приела неговата фамилия.

            Излага се в молбата, че в Община Троян на база представени от молителката легализирани документи са издали Удостоверение за сключен граждански брак № 0000170071 от 07.08.2017 година на Община Троян, за сключения на 13.06.2015 година граждански брак във Ф., гр. Бриар, но са отказали да запишат новата й фамилия Ж..

Моли съдът да постанови решение, с което допусне промяна на фамилното име в Акта за сключен граждански брак издаден от Община – Троян, като вместо „П.” да бъде „Ж.”.

Заинтересованата страна Община Троян, редовно уведомена е представила писмен отговор, в който изразява становище за допустимост, а по същество и за основателност на предявения иск. В съдебно заседание не се явява представител.   

Районна прокуратура гр.Троян, редовно уведомена не изразява становище, в съдебно заседание не се явява представител.                    

От приложените към делото писмени доказателства: заверен препис от удостоверение за сключен граждански брак, заверен препис от легализиран превод на акта за граждански брак, сключен в Република Ф., заверено копие от лична карта на името на Е.Д.П., издадена в Република Г. и от показанията на разпитаната  по делото свидетелка С.Д.П.-Т., се установява следното:

            От приложеното на л.6 от делото заверено копие от Удостоверение за сключен граждански брак № 0000170071 от 07.08.2017 година на Община Троян се установява, че молителката е записана с фамилно име след брака ”П.”.                                           

От приложения на л.7, 8 и 9 от делото заверен препис от легализиран превод на акта за граждански брак, сключен в Република Ф., се установява, че молителката Е.Д.П. на 13.06.2015 година е сключила граждански брак във Ф., гр. Б. с френския гражданин Е.К.П.Ж.и приела неговата фамилия.

По делото са събрани гласни доказателства, чрез разпит на свидетелката С.Д.П.-Т.. Свидетелката твърди, че: „Молителката е моя сестра. …... Сестра ми е родена в гр. Троян. След като завърши средно образование отиде да учи в Г.. Там се запознава с бъдещия си съпруг  Е., който е френски граждани. През 2015 г. във Ф., гр. Бриар, сключиха граждански брак. Сестра ми прие фамилията на съпруга си, която е „Ж.”. Аз и още 5-6 наши роднини присъствахме на сватбата на сестра ми. Сестра ми има и немско гражданство и документите, издадени от Г. са с фамилията Ж..  Оказа се, че в България е с бащината си фамилия П. и след сключването на брака й с френския гражданин, при нас не е отразена приетата фамилия „Ж.”. Свидетелката твърди, че молителката от 2016г. многократно е правила опити пред Община Троян, в удостоверението и за сключен граждански брак да бъде записана с фамилията „Ж.”, но винаги е получавала отказ. Свидетелката удостоверява с показанията си, че „… С тази фамилия Ж.сестра ми вече е известна в обществото, от повече от 2 години работи във Ф. и документите, които притежава са с тази фамилия…..Разбрах от нея, че отразеното в Удостоверение за граждански брак с фамилия „П.” й създава проблеми при пътуване, защото се оказва, че е лице с различни имена по Лична карта и съответно, това което е отразено в удостоверението…..Самата тя изпитва притеснения от различните фамилии, отразени в съответните документи, дори и при посещението си в България. Във Ф. те имат приятелски кръг, а и всички техни близки и приятели, присъствали на сватбата знаят, че Е. и  Е. вече са семейство и различието във фамилиите буди недоумение и в тях….”.

            Съдът анализира показанията на разпитания свидетел, с оглед евентуална заинтересованост, но счита, че същите следва да бъдат кредитирани с доверие като обективни, логични и подкрепящи се от останалия по делото доказателствен материал.                                                          

При така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:                                                                                           

Производството е охранително. Образувано е по молба с правно основание чл. 19, ал. 1, депозирана по реда на чл. 530 и сл. от ГПК.                                  

По същество съдът намира следното:

Името е словесно наименование, което е административно задължено да има всяко физическо лице и което се образува по начин, императивно  уреден в Закон за гражданската регистрация. Предвид обстоятелството, че физическото лице се идентифицира, обозначава, отличава от другите правни субекти в обществото със своето име, с което  се легитимира, а от това произтичат редица права и задължения за него, то и възможностите за промяна  са строго определени в закона и се допускат само при наличие на определени обстоятелства.

Съгласно разпоредбата на чл. 19, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация промяната на собствено, бащино или фамилно име се допуска от съда, когато то е осмиващо, опозоряващо, или обществено неприемливо, както и в случаите, когато важни обстоятелства налагат това. Законодателят не е изброил примерно какви обстоятелства трябва да се преценяват като важни, но според съдебната практика са такива лични и обществени  обстоятелства, които правят  носенето на името лично и обществено неудобно  или неподходящо.

Молителката желае да смени фамилното си име, тъй като на 13.06.2015 година е сключила граждански брак с френския гражданин Е.К.П.Ж.и е приела неговата фамилия. Приемайки фамилията на съпруга си, молителката зачита семейството му и придава външен израз на  брачната връзка. По този начин би се постигнало уеднаквяване фамилните имена на членовете на семейството. От събраните по делото доказателства се установява, че молителката е направила избор на фамилно име след сключване на брак, което към настоящия момент не отговаря на желанието и потребностите й. С приемането на фамилията на своя съпруг, същата не желае повече да бъде идентифицирана след брака с пред брачната си фамилия. Това е нейно право, което не може да бъде ограничавано, доколкото не противоречи на закона - чл. 12 от СК.

Не се установява исканата промяна да преследва други цели, различни от заявените от молителката, подобно становище не е   изразено от Прокуратурата в хода на производството, няма никакви данни за криминален елемент или причини, които целят укриване на самоличността на лицето, подало молбата, поради което същата следва да бъде уважена, като се допусне исканата промяна на фамилното име на молителката.

Настоящият съдебен състав счита, че тези обстоятелства се явяват важни по смисъла на чл. 19 ЗГР, даващи основание за промяна на фамилното име на молителката, като в акта за сключен граждански брак №0071 от 07.08.2017г., съставен в Община Троян, следва да бъде променено от „П.” на „Ж.”, което е фамилното име на нейния съпруг, с когото е сключила граждански брак на 13.06.2015 година в гр.Б., Република Ф..

          Ще следва препис от настоящото решение, след като влезе в законна сила да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние в Община Троян за отбелязване в акта и в регистъра на населението.

          Водим от изложеното съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

     ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община Троян, представлявана от Кмета Донка Михайлова, че фамилното име на Е.Д.П., ЕГН **********, отразено в Акт за сключен граждански брак №0071 от 07.08.2017г., съставен в Община Троян, следва да бъде променено от „П.” на „Ж.”, което обстоятелство да се отрази в акта за сключен граждански брак №0071 от 07.08.2017г. на Община Троян и регистъра на населението, след като настоящото решение влезе в законна сила.

   По силата на чл. 537, ал. 1 от ГПК решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

                             

                                                              Районен съдия: