РЕШЕНИЕ

 

  105

 

 Гр.Троян,  05.04.2017 година

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

ТРОЯНСКИ РАЙОНЕН СЪД, втори състав, в публично съдебно заседание проведено на десети март, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

     

РАЙОНЕН СЪДИЯ: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

при секретаря Е.П.,  като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 913/2016г. по описа на ТРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.87 ал.1 от ЗЗД вр.чл.55 ал.3 от ЗЗД.

В Троянски Районен съд е образувано гр.дело №913 по описа на съда за 2016г., по което „Илти” ЕООД гр.Троян, представлявано от управителя Иван Лесидренски  е предявило против „Био Енерджи” ООД с.Калейца, община Троян, представлявано от управителите Тодор Станчев и Павел Манчев иск с правно основание чл.87 ал.1 от ЗЗД,  чл.55 ал.3 ЗЗД, вр.чл.85 ЗЗД за сумата от 14 700 лева.

В исковата молба се твърди, че страните по делото са сключили на 03.05.2016г. търговска сделка, по силата на която ищцовото дружество е следвало да закупи от ответното 72.450 тона пелети за сумата от 20286 лева, която сума е преведена авансово от ищеца на същата дата, за което е съставена фактура № 685/04.05.2016г. Излага се, че страните не са уговорил условия и срок на изпълнение, поради което задължението за изпълнение възниква при поискване, съобразно разпоредбите на чл.319 от ТЗ.

На 09.06.2016г.  ответното дружество е  предало на ищцовото 19.950 тона пелети на стойност 5586 лева, за което е съставена фактура № 705/09.06.2016г.

На 10.10.2016г. е отправена писмена покана до ответното дружество, получена на 24.10.2016г., с която е уведомено, че при неизпълнение на задължението по договора от 03.05.2016г. за доставка на 52 500 тона дървени пелети, представляващи разликата след приспадане между договореното и  частично изпълненото, договора ще се счита развален.

От страна на ответното дружество не е предприето изпълнение на задължението,  не е постъпило уведомление, поради което счита сключения между страните договор за  развален с обратно действие, при което сумата от 14 700 лева, представляваща авансово заплатена, се явява заплатена на отпаднало основание.

В съдебно заседание се явява лично управителя на ищцовото дружество „Илти” ЕООД гр.Троян - Иван Лесидренски  с упълномощен защитник - адв. К.Д. ***. Поддържа исковата претенция и моли същата да бъде уважена в петендирания размер, като се присъдят на страната и сторените по делото разноски за ДТ и адв.възнаграждение.

В едномесечния срок по чл. 131 от ГПК ответникът не е представил писмен отговор, не е взе становище по иска, не е ангажирал доказателства, не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие, като за последиците от не упражняване на права, същият е уведомен с разпореждане на съдията докладчик от 01.12.2016 година.

В съдебно заседание „Био Енерджи” ООД с.Калейца, община Троян, представлявано от управителите Тодор Станчев и Павел Манчев не се явява представител и не се представлява. Не изразява становище по иска и не е  направил искане делото да се гледа в негово отсъствие.

Съдът, като взе предвид, че на ответника са били указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа, неявяването в с.з., както и че предявеният иск вероятно е основателен с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства намира, че следва да бъде постановено неприсъствено решение, като искът бъде уважен изцяло за сумата от 14 700 /четиринадесет хиляди и седемстотин/ лева и се присъдят сторените по делото разноски в размер на 588.00 – петстотин осемдесет и осем лева ДТ и 500.00 – петстотин лева адвокатско възнаграждение.

 Мотивиран от изложеното и на основание чл. 238, ал. 1 ГПК и чл. 239 ГПК, съдът

           

РЕШИ:

 

ОСЪЖДА  „Био Енерджи” ООД, ЕИК 110570302, със седалище и адрес на управление с.Калейца, община Троян, м.”Калейшко ханче”, представлявано от управителите Тодор Станчев и Павел Манчев ДА ЗАПЛАТИ НА Илти”  ЕООД, ЕИК 200236650 със седалище и адрес на управление гр.Троян, ул.”Васил Левски” №171, представлявано от управителя Иван Лесидренски  сумата от 14 700 /четиринадесет хиляди и седемстотин/ лева за предявения иск с правно основание чл.87, ал.1 от ЗЗД, вр. чл.55 ал.1 от ЗЗД, вр.чл.85 от ЗЗД.

ОСЪЖДА  „Био Енерджи”ООД, ЕИК 110570302 със седалище и адрес на управление с.Калейца, община Троян, м.”Калейшко ханче”, представлявано от управителите Тодор Станчев и Павел Манчев ДА ЗАПЛАТИ НА Илти” ЕООД, ЕИК 200236650 със седалище и адрес на управление гр.Троян, ул.”Васил Левски” №171, представлявано от управителя Иван Лесидренски сторените по делото разноски в размер на 588.00 – петстотин осемдесет и осем лева ДТ и 500.00 – петстотин лева адвокатско възнаграждение

Решението не подлежи на обжалване.

           

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: