РЕШЕНИЕ

 

 58

 

гр. Троян,  28.02.2017 година.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

          Троянски районен съд, втори  състав, в публичното заседание на тридесет и първи януари две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

Председател: Светла Иванова

 

при секретаря Е.П. и в присъствието на прокурора ……………, като разгледа докладваното от съдията -  Иванова гр. дело № 941  по описа на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:

 

Производството е по реда на чл. 30 а, вр. чл. 29 т. 9, чл. 30 и чл. 4 ал. І т. 2 от ЗЗДт.

            Постъпило е искане от Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Троян за прекратяване на наставянето на  малолетния З.А.Ю., настанен с Решение №1059 от 23.12.2015г. на РС-Велико Търново, в семейството на Ю.Е.И., ЕГН ********** *** и настаняването му в специализирана институция -  Център за настаняване  от семеен тип на деца и младежи с.Дълбок дол, община Троян, в която детето временно е настанено по административен ред със Заповед №1104-ЗДЗД-5047/02.11.2016г. на Директора на  ДСП - Троян.

Твърди се, че детето е в риск от изоставяне, че до момента е отглеждано в семейството на Ю.Е.И., тъй като родителите на детето са в трайна невъзможност да полагат грижи по неговото отглеждане и възпитание, като това обстоятелство се аргументира с твърдението, че бащата от години е настанен в Държавна психиатрична болница в гр. Ловеч, а майката без основателна причина е напуснала семейното жилище, не се интересува от детето и не изпраща средства за издръжка. Излага се, че след като Ю.И. и детето се преместват в с.Д., община Троян, където И. започнал работа в кравеферма, в ДСП-Троян е постъпил сигнал за неполагане на необходимите грижи по отношение на малолетния З.. Социалните работници установили, че битовите условията при които се отглежда малолетния З. са крайно неподходящи, липсват  необходимите здравни грижи, педагогическия подход е крайно занемарен и детето упражнява трудова дейност, вместо да посещава учебни занятия. Социалните работници са преценили, че по отношение на детето следва да се приложи мярка за защита.  Посочва се, че към този момент в Център за настаняване  от семеен тип на деца и младежи с.Дълбок дол, община Троян е идентифицирана подходяща социална услуга и е налице възможност, детето да бъде настанено там.

В съдебно заседание Д„СП", гр. Троян, редовно призована, се представлява от Директора Д.М.. Ангажира гласни доказателства чрез разпит на социален работник.

За Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи с. Дълбок дол – р.пр. се явява М.А. – управител на комплекса.

            За Районна прокуратура гр. Троян - р.пр. не се явява представител.        

Майката на детето С.М.А. – р.пр.  се явява лично.

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства приема за установено от фактическа и правна страна следното:

По делото е представено удостоверение за раждане на детето, от което се установява, че малолетния З.А.Ю., ЕГН**********, е роден на *** *** и е с родители - майка С.М.А., ЕГН ********** и баща - А.Ю.И., ЕГН **********.

От представеното по делото Решение №1059 от 23.12.2015г. на РС-Велико Търново, постановено по гр.д.№3510/2015г. се установява, че малолетния З.Ю. е настанен в семейството на Ю.Е.И., ЕГН ********** *** .

С административна заповед №1104-ЗДЗД-5047/02.11.2016г. на Директора на  ДСП – Троян детето временно е настанено в Център за настаняване  от семеен тип на деца и младежи с.Дълбок дол, община Троян, след като соц.работници от ДСП-Троян са установили, че  за детето не се полагат адекватни грижи.

От приложения по делото социален доклад се установява, че майката на детето С.А. е съжителствала  на семейни начала с Ю.И., като без причина същата е напуснала семейното жилище, а грижите по отглеждането на  малолетния З. са поети от  Ю.И.. Установено е, че детето и И. ***, образованието на детето е неглижирано, няма личен лекар и е  карано да работи в кравефермата. Установено е, че майката е заживяла в с.М., а бащата е с психично заболяване и е на лечение в специализирано болнично заведение.

В проведеното на  31.01.2017г. открито с.з. се явява майката на малолетния З. – С.М.А., която заявява, че не може да полага грижи за детето, че то се чувства много добре в Центъра и желае да остане там. Твърди, че  с лицето Ю.И. е съжителствала на семейни начала, не отрича, че той е поискал детето да бъде настанено при него за отглеждане, но счита, че същия не може да се грижи за З.. Настоява да се прекрати настаняването на детето при И. и то да бъде настанено в Центъра.

С оглед разпоредбата на чл. 15, ал.1 от ЗЗДт , малолетния З. е изслушан в съдебно заседание. Споделя, че „….Докато живеех с мама, тя живееше с Ю.. През това време тя постоянно си ходеше и след това се връщаше. Нямаше я понякога и по цяла седмица, друг път за месец, а през това време Ю. се грижеше за мен. Сега се чувствам добре в Центъра. Искам да остана там, не искам да се връщам при Ю.….”.

В съдебно заседание е изслушан управителя на Центъра за настаняване от семеен тип с. Дълбок дол. Установява се, че детето се чувства добре там, спазва вътрешния ред, ходи редовно на училище, но  има проблем с учебния материал.

При така установената фактическа обстановка съдът намира, че искането е основателно и следва да бъде уважено.                                                    

Налице са предпоставките на чл. 30 а, вр. чл. 29 т. 9, чл. 30 и чл. 4 ал. І т. 2 от ЗЗДт и следва да бъде прекратено настаняването на малолетния  З.Ю. в семейството на Ю.Е.И., ЕГН ********** *** и да бъде настанен в специализирана институция -  Център за настаняване  от семеен тип на деца и младежи с.Дълбок дол, община Троян, в която детето временно е настанено по административен ред със Заповед №1104-ЗДЗД-5047/02.11.2016г. на Директора на  ДСП – Троян, до промяна на обстоятелствата или до навършване на пълнолетие на детето.

На основание чл. 28, ал. ІІІ от ЗЗДт съдът следва да постанови  незабавно изпълнение на решението.

Воден от гореизложеното, съдът

 

                                             Р   Е   Ш   И :

 

 ПРЕКРАТЯВА настаняването на малолетния З.А.Ю., ЕГН **********, роден на *** ***, с родители: майка С.М.А., ЕГН ********** и баща - А.Ю.И., ЕГН **********, в семейството на Ю.Е.И., ЕГН ********** *** и НАСТАНЯВА в специализирана институция -  Център за настаняване  от семеен тип на деца и младежи с.Дълбок дол, община Троян, в която детето временно е настанено по административен ред със Заповед №1104-ЗДЗД-5047/02.11.2016г. на Директора на  ДСП – Троян, до промяна на обстоятелствата или до навършване на пълнолетие на детето.

ДОПУСКА незабавно изпълнение на решението.

Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Ловешки окръжен съд в едноседмичен срок от съобщението до страните и  прокуратурата.

 

                                                          Районен съдия: