ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 № 515

гр. Троян, 02.10.2017год.

 

Троянски районен съд,  втори състав,   в закрито  заседание на  втори октомври, две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

при секретаря ……………., като разгледа докладваното от съдията Иванова гр.д. № 951 по описа на ТРС за 2017 год., за да се произнесе - съобрази:

 

Производство с правно основание чл.233  от ГПК .

 

Постъпила е молба от  Застрахователно Акционерно дружество ДАЛЛ БОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД ГР.СОФИЯ, ЕИК 200299615, със седалище и адрес на управление гр.София, бул.”Г.М.Димитров”№1, представлявано от изп.директори Росен Младенов и Бисер Иванов, с която оттеглят предявения срещу И.М.П., ЕГН **********  иск и молят делото да бъде прекратено.

Съдът намира подадената молба с вх.№6104 от 02.10.2017г. по описа на ТРС за основателна, тъй като е налице  хипотезата на чл.232 от ГПК – ищецът може да оттегли исковата си молба без съгласието на ответника до приключване на първото заседание по делото.

С оглед на изложеното настоящата инстанция счита, че съдебното производство по гр.дело №951/2017г. по описа на ТРС следва да бъде прекратено.

Водим от горното, съдът

 

                           О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело №951/2017г. по описа на Троянски районен съд на основание чл.232 от ГПК, поради оттегляне на  исковете с  правно основание чл.26 ал.1 предл.1 от ЗЗД, вр.чл.489 ал.1, ал.4 и ал.5 от КЗ, както и предявените в условията на евентуалност искове с правно основание чл.26 ал.2 предл.3 от ЗЗД вр.чл.345 от КЗ вр.чл.4 ал.1 т.7 от Наредба №49 от 16.10.2014г. за задължителното застраховане, за което страните бъдат уведомени.

Определението може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд с частна жалба, в едноседмичен  срок от съобщението на страните.

 

                                                                Районен съдия: