ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 № 563

 

гр. Троян,  30.10.2017 год.

 

Троянски районен съд, втори състав, в закрито  заседание на  тридесети октомври, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

Председател: СВЕТЛА ИВАНОВА

 

при секретаря …….., като разгледа докладваното от съдията Иванова гр.д. № 962 по описа на ТРС за 2017 год., за да се произнесе - съобрази:

 

 

            В Троянския районен съд е образувано гражданско дело № 962/2017г. по молба вх.№5916 от 21.09.2017г. по описа на ТРС от К.Л.Р., ЕГН ********** ***, против Л.П.Р., ЕГН **********, чрез адв.Г.П. *** за  извършен акт на домашно насилие  и вземане на мерки по Закона за защита от домашно насилие.

С определение на съда №496 от 21.09.2017г., постановено по настоящото дело,  молба е оставена без движение, като е указал на молителката, че в едноседмичен срок от получаването на определението за оставянето без движение, следва да отстрани посочените в мотивите на съдебния акт нередовности, като представи НОВА ПОПРАВЕНА МОЛБА и ДЕКЛАРАЦИЯ /с преписи за ответника/, като изрично я е предупредил, че в противен случай производството по делото ще бъде прекратено.

Съобщението е изпратено чрез адв.П. на посочения в молбата съдебен адрес ***. Същото е получени лично от адв.П. на 02.10.2017г., но в указания срок, дадените от съда указания не са изпълнени. 

С оглед на така изложеното и поради не изправяне на не редовностите в срок, молба следва да бъде върната, а производството по настоящето дело – прекратено.

            Мотивиран така, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 962/2017г. по описа на РС – Троян.

ВРЪЩА подадената от К.Л.Р., ЕГН ********** ***, против Л.П.Р., ЕГН **********, чрез адв.Г.П. *** от 21.09.2017г. по описа на ТРС, за  извършен акт на домашно насилие  и вземане на мерки по Закона за защита от домашно насилие.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Ловешки окръжен съд в едноседмичен срок от връчването на препис от същото.

                                                                                             

РАЙОНЕН  СЪДИЯ: