О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

                                      гр. Троян, 10.11.2017 г.

 

Троянски районен съд, втори състав, в закрито заседание на десети ноември, две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светла Иванова

 

при секретар............................., като разгледа докладваното от съдията гр.дело 973 по описа за 2017 г., за да се произнесе, съобрази:

 

         Производство с правно основание чл.119 ал.3 от ГПК.

 

В Троянски Районен съд е образувано гр.дело №973/2017г.  по подадена искова молба вх.№5995 от 26.09.2017г. от К.С.Р., против П.И.Х.,  с посочено правно основание чл.45 и сл. от ЗЗД, с цена на иска 5200.00 лева. В молбата подробно излагат обстоятелства, на които основава исковата си претенция във връзка с причинените имуществени вреди, възникнали от причиненото на 26.09.2014г. в района на с.М., община Ловеч ПТП.

         В срока по чл.131 от ГПК ответникът е депозирал отговор с вх.№6643 от 25.10.2017г.  по описа на ТРС, с който прави възражение за неподсъдност на делото пред РС-Троян.

С молба вх.№7003 от 10.11.2017г. по описа на ТРС, ищецът  моли делото да бъде изпратено за разглеждане на РС-гр.Ловеч, тъй като той е компетентен съд с оглед местоизвършване на деянието.

Правилото на чл. 115 от ГПК, предоставящо право на избор ищеца по иск за вреди от непозволено увреждане да го предяви по местоизвършване на деянието, се отнася до искове с правно основание по чл. 45 – 53 от ЗЗД и е установено в интерес на ищеца спрямо деликвента или лицето, носещо гаранционна отговорност за неговите деяния.

Разпоредбата на чл.115 ГПК е ясна и се прилага непротиворечиво от съдилищата. В случая мястото на деянието е в района на Районен съд-Ловеч, касае се за иск, с който се търси ангажиране на деликтна, а не на  договорна отговорност и следователно правилата на чл.115 от ГПК относно изборната подсъдност са приложими.

Подсъдността на делото по правилата на местната подсъдност е положителна процесуална предпоставка за надлежното упражняване на правото на иск, за наличието на която съдът не следи служебно /с изключение на подсъдността по чл.109 от ГПК/.

За десезирането на местно некомпетентния съд е необходимо възражение за неподсъдност, което съгласно чл.119, ал.3 от ГПК следва да бъде направено в срока за отговор на исковата молба. В случая възражението за неподсъдност на делото е направено в срока по чл.119, ал.3 от ГПК, поради което образуваното производство пред Троянски районен съд следва да бъде прекратено и изпратено за разглеждане на РС-Ловеч.

Воден от горното, съдът

 

                                О П Р Е Д Е Л И :

 

        

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело №973/2017 г. по описа на Троянски районен съд.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд гр.Ловеч.

Определението подлежи на обжалване на основание чл.121 от ГПК с частна жалба пред Ловешки окръжен съд в едноседмичен срок от получаване на съобщението от страните.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: