ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

Гр.Троян, 17.01.2017 година.

 

Троянски районен съд, втори граждански състав, в закрито съдебно заседание на седемнадесети януари две хиляди и седемнадесета  година, в състав:

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ИВАНОВА

           

            Като разгледа гр.д.№981/2016г. по описа на съда, за да се произнесе, съобрази:

            В Троянски районен съд е образувано горното дело по искова молба от  Й.Л.Т. ***, чрез адв.Д.Д. от ЛАК, с  предявени обективно съединени искове срещу ответника МЕЖДУНАРОДЕН АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ „СОМАТ” АД ЕИК 831635144, със седалище и адрес на управление: гр.София, кв.Горубляне, ул.“Самоковско шосе“ № 1, представлявано от Владимир Георгиев Иванов-изпълнителен директор, с правно основание чл.357 ал.І от КТ, вр. чл.128 т.2, чл.215 от КТ във вр.чл.31 ал.І от Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина  и чл.86 от ЗЗД.

Така предявените обективно съединени искове обуславят наличие на трудов спор, като в исковата молба ищецът е посочил, че трудовото правоотношение с ответника работодател е възникнало съгласно трудов договор,  по силата на който ищеца е упражнявал длъжността „шофьор международни превози”.

В законоустановения срок по чл. 131 от ГПК е постъпил писмен отговор от ответника, в който същият е направил възражение за местна неподсъдност на спора пред Троянски районен съд, като обосновава, че предвид седалището на ответника и правилото за обща местна подсъдност, делото следва да бъде изпратено по компетентност на надлежния съд, който е Районен съд - София.

            Съдът, като взе предвид обстоятелството, че седалището на ответника е в гр. София /видно от  у-ние за акт.състояние/, както и че възражението за местна неподсъдност е своевременно направено, тъй като е в рамките на срока по чл. 131 от ГПК намира, че делото следва да се изпрати по компетентност на Софийски районен съд, в съответствие с правилото за обща местна подсъдност по чл. 105 от ГПК. Действително особената местна подсъдност по трудови дела, уредена в чл. 114 от ГПК, предвижда работникът да може да предяви иск срещу работодателя си и по мястото, където той обичайно полага своя труд.

 Мястото на работа е задължителен реквизит на трудовия договор и като такъв – следва да бъде уговорено писмено между страните, съгласно правилата на чл. 62, ал.1 от КТ и чл. 66, ал.1, т.1 от КТ. Съгласно чл. 66, ал.3 от КТ, за място на работата се смята седалището на предприятието, с което е сключен трудовият договор, доколкото друго не е уговорено или не следва от характера на работата. В случая, видно от представения от ответника към отговора на исковата молба трудов договор, в чл.1/1/ е  уговорено място на работа  – грофия  Първа бригада  351311.

С оглед на изложеното съдът счита, че възражението за местна неподсъдност, направено от ответника, се явява основателно и следва да се уважи, като делото се изпрати по компетентност на Софийски районен съд.

            Мотивиран от горното и на основание чл. 118, ал. 2 във вр. с чл. 119, ал.3 и чл.105 от ГПК, Троянски  районен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 981/2016 г. по описа на Троянски районен съд.

            ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – гр. София.

 

            Определението може да се обжалва от страните с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му пред Ловешки окръжен съд.

 

 

                                                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: