РЕШЕНИЕ

 

  387

 

гр. Троян,  17.11.2017 година.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

          Троянски районен съд, втори  състав, в публичното заседание на осемнадесети октомври две хиляди и седемнадесета  година в състав:

 

Председател: Светла Иванова

 

при секретаря Е.П.и в присъствието на прокурора ……………, като разгледа докладваното от съдията -  Иванова гр. дело № 984  по описа на ТРС за 2017 год., за да се произнесе - съобрази:

 

 Постъпила е молба от Дирекция “Социално подпомагане”  гр.Троян за постановяване мярка за закрила спрямо малолетната Т.Б.Д., ЕГН **********, като се прави искане да бъде  постановено решение, с което детето да бъде настанено в Комплекс за социални услуги- Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания в с. Дълбок дол, община Троян, обл.Ловеч.

В молбата се твърди, че детето е с майка  Б.П.Д. и баща-неизвестен. Излага се, че Те с девиантно поведение,  че за извършени противообществени прояви е била наказвана от МКБППМН, а майката е била включена в социална услуга за повишаване на родителския и капацитет в ЦОП-Троян. Твърди се, че майката не работи, няма доходи да издържа Ти другата си малолетна дъщеря – Цветелина, родена на ***г. Изложено е, че децата, заедно с майка си са отседнали при своята баба, която е на квартира, но поради извършена от Т. кражба на пари в блока, в който се намира квартирата са изгонени от хазяите си. Твърди се, че майката и децата са в несигурна и временна среда – без доходи, жилище , поради което е наложително предприемането на мярката за закрила – извеждане на Т. от семейството и настаняване в специализирана институция - Комплекс за социални услуги - Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания в с. Дълбок дол, община Троян, обл.Ловеч.

 В съдебно заседание, Дирекция „Социално подпомагане” гр.Троян се представлява от Директора Д.М., която поддържа молбата и моли да бъде уважена.  

 Б.П.Д. - редовно призована се явява лично и декларира съгласие, дъщеря й Т. да бъде настанена в Комплекса за социални услуги с.Дълбок дол, община Троян.

           Районна прокуратура гр.Троян, редовно призована, не изпраща представител. Не е взела становище по молбата.

За страната Комплекс за социални услуги - Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания – с. Дълбок дол, община Троян, редовно призована се явява управителя Менекше Мехмедалиева, която заявява, че детето ходи редовно на училище, чувства се добре и не страда за близки и познати. 

По делото са представени и приети като доказателства: Социален доклад изготвен от Д”СП”-гр.Троян, заверен препис от Удостоверение  за раждане на Т.Б.Д., Заповед № ЗД/Д-ОВ-ТР-017/29.08.2017г. на АСП, Д”СП”-гр.Троян, заверен препис от удостоверение за съпруг/а и родствени връзки изх.№ 0203-1415/10.08.2017г. на Община Троян, заверен препис от удостоверение за родените от майката деца изх.№ 0203-1416/10.08.2017г. на Община Троян, заверен препис от удостоверение за постоянен адрес изх.№ 0203-1417/10.08.2017г. на Община Троян, заверен препис от удостоверение за правно ограничение изх.№ 0203-1419/10.08.2017г. на Община Троян, заверен препис от удостоверение за настоящ адрес изх.№ 0203-1418/10.08.2017г. на Община Троян, заверен препис от Декларация за даване на съгласие/несъгласие по чл. 24, ал. 3 от ЗЗДт от лицето Д.Ц.Д.от 14.08.2017 година, заверен препис от Декларация за даване на съгласие/несъгласие по чл. 24, ал. 3 от ЗЗДт от лицето М.П.Д.от 08.08.2017 година.

Цялостната преценка на събраните по делото доказателства налага извода, че настаняването ще бъде в интерес на детето и ще осигури нормални условия за неговото отглеждане и психофизическо развитие.

На основание чл. 28, ал. ІV от ЗЗДт съдът следва да постанови  незабавно изпълнение на решението.

Воден от гореизложеното, съдът

 

                         Р   Е   Ш   И :

 

НАСТАНЯВА Т.Б.Д., ЕГН ********** с родители: майка Б.П.Д., ЕГН ********** и баща – неизвестен, в Комплекс за социални услуги - Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания - с. Дълбок дол, община Троян, област Ловеч, до настъпване на законна причина за изменение на постановената мярка или за прекратяване на настаняването.

ДОПУСКА незабавно изпълнение на решението.

Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Ловешки окръжен съд в едноседмичен срок от съобщението до страните и  прокуратурата.

 

                                  

                                                                                  Районен съдия: