РЕШЕНИЕ

 

       

 

гр. Троян, 03.05.2017 год.

 

    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Троянски районен съд, втори  състав, в публично заседание на двадесет и осми април, две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

Председател: СВЕТЛА  ИВАНОВА

 

при секретаря Е.П., като разгледа докладваното от съдията – Иванова  гр. дело № 985  по описа на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:

 

          Съдебният акт се постановява при условията на чл. 237 от ГПК – признание на иска.

 

Предявена е искова молба от Г.И.Ц. против И.Ц.Й., М.Ц.М. и М.Н.В. иск, с която ищецът претендира от съда да признае за установено, че е собственик на имот с идентификатор  66771.503.7 по КККР на с. С., Община  Априлци, Област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-18 от 29.03.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес: ***  с площ по скица  1285 кв.м., с начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, с номер по предходен план: 426, при съседи: 66771.133.372, 66771.503.6, 66771.503.116, 66771.503.8, като на основание чл. 537, ал.1 от ГПК моли да бъде отменен нотариален акт за собственост на недвижим имот, придобит по давностно владение и наследство, издаден от нотариус Борис Кожухаров на 17.06.2008 г., без номер, с който ответниците се легитимират като собственици на процесния имот.

По реда на чл. 131 от ГПК ответниците депозират писмени отговори, с които оспорват владението на ищеца на процесния имот, а по отношение на придобивното основание считат, че ищецът е придобил имота от несобственици.

В съдебно заседание ищецът Г.И.Ц. – р.пр. се явява лично и с адв. С.Д. *** с пълномощно приложено към исковата молба. Поддържа исковите претенции на посоченото в ИМ молба основание.

Ответниците И.Ц.Й., М.Ц.М. и М.Н.В. – р.пр. не се явяват, представляват се от адв. Д.Ч. *** с пълномощни приложени към отговорите на исковата молба., който от името на доверителите си признава предявения иск.

С оглед направеното признание от ответниците, ищецът  моли съдът да се произнесе с решение по реда на чл.237 и сл. от ГПК.

Разпоредбата на чл. 237 от ГПК предвижда възможността съдът да постанови решението си, като в мотивите му е достатъчно да се укаже, че същото е постановено при признание на иска.

Съдът намира, че в конкретния случай са налице предпоставките за произнасяне с решение по чл.237, ал.1, спазени са и изискванията на чл.237, ал.3 ГПК, тъй като признатото право не противоречи на закона или на добрите нрави, а от друга страна е такова, с което страната може да се разпорежда. С оглед направеното признание на исковете, настоящият съдебен състав намира същите за основателни и доказани, поради което следва да постанови  решение при признанието им, като на основание чл.237, ал.2 ГПК не е необходимо да излага мотиви за това.

На основание чл.78, ал.1 ГПК ответникът следва да заплати  на ищеца направените по делото разноски, но с оглед заявеното от ищеца лично в съдебно заседание, че не претендира заплащане на разноски, съдът счита, че такива не следва да се присъждат в тежест на ответната страна.

Мотивиран от горното и на основание чл.237,ал.1 ГПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА за установено на основание чл.124 ал.1 от ГПК, по отношение на И.Ц.Й., ЕГН **********, М.Ц.М. ЕГН ********** и М.Н.В. ЕГН **********, че  Г.И.Ц. ЕГН ********** е собственик на имот с идентификатор  66771.503.7 по КККР на с. С., Община  Априлци, Област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-18 от 29.03.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес:***  с площ по скица  1285 кв.м., с начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, с номер по предходен план: 426, при съседи: 66771.133.372, 66771.503.6, 66771.503.116, 66771.503.8.

На основание чл. 537, ал.1 от ГПК ОТМЕНЯ нотариален акт за собственост на недвижим имот, придобит по давностно владение и наследство, издаден от нотариус Борис Кожухаров на 17.06.2008 г., вписан в СВ при ТРС с вх.№ 1815 от 2008г., Акт №33, том VII, дело №1467/2008г., партидна книга том 24219, 24220, 24221.

 

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд гр.Ловеч в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: